Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2131. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem, stran 5798.

  
Na podlagi 8., 106., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119., 120., 121., 122. in 124. člena ter v zvezi z 10., 107., 138. in 141. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem
1. člen
V Uredbi o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 20/09, 60/10 in 88/11) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa ukrepe kmetijske politike za hmelj, javno službo na področju hmeljarstva in zbirke podatkov za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1271/2014 z dne 28. novembra 2014 o odobritvi zvišanja mejnih vrednosti za obogatitev vina, proizvedenega iz grozdja, potrganega v letu 2014 z nekaterih sort vinske trte na nekaterih vinorodnih območjih ali v delu teh območij (UL L št. 344 z dne 29. 11. 2014, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU) in
– Uredbe Komisije (ES) št. 1557/2006 z dne 18. oktobra 2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1952/2005 glede registracije pogodb in sporočanja podatkov v sektorju hmelja (UL L št. 288 z dne 19. 10. 2006, str. 18), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 173/2011 z dne 23. februarja 2011 o spremembi uredb (ES) št. 2095/2005, (ES) št. 1557/2006, (ES) št. 1741/2006, (ES) št. 1850/2006, (ES) št. 1359/2007, (ES) št. 382/2008, (ES) št. 436/2009, (ES) št. 612/2009, (ES) št. 1122/2009, (ES) št. 1187/2009 in (EU) št. 479/2010 glede obveznosti sporočanja v okviru skupne organizacije kmetijskih trgov in nekaterih shem neposrednih podpor za kmete (UL L št. 49 z dne 24. 2. 2011, str. 16), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1557/06/ES).«.
2. člen
V 3. členu se v prvi alineji besedilo »v drugem odstavku 1. člena Uredbe 1351/72/EGS« nadomesti z besedilom »v četrtem odstavku 77. člena Uredbe 1308/2013/EU«.
3. člen
Naslov poglavja »II. ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV« in 4. do 16. člen se črtajo.
4. člen
V petem odstavku 21. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– introdukcija:
a) tehnologija pridelave in predelave hmelja: do 100 %,
b) introdukcija novih in tujih sort hmelja: do 100 %,«.
5. člen
V prvem odstavku 22. člena se točka a) spremeni tako, da se glasi:
»a) introdukcija:
1. tehnologija pridelave in predelave hmelja:
– izvajanje tehnoloških poskusov s področja pridelave in predelave hmelja;
– napovedi agrotehničnih ukrepov v hmeljarstvu;
– ocena ekonomike in konkurenčnosti hmeljarstva;
– informiranje in izobraževanje uporabnikov javne službe;
2. introdukcija novih in tujih sort hmelja:
– uvajanje novih slovenskih sort hmelja in tujih sort hmelja, ki se pri nas še ne pridelujejo, v redno pridelavo;
– opredelitev osnov tehnologije pridelovanja novih in tujih sort hmelja za doseganje visokih, stabilnih in kakovostnih pridelkov ter
– informiranje uporabnikov javne službe.«.
6. člen
V drugem odstavku 29. člena se besedilo »185. člena Uredbe 1234/07/ES« nadomesti z besedilom »o dobavah posameznih količin hmelja po dogovorjenih cenah v obdobju, ki zajema eno ali več letin in so sklenjene pred 1. avgustom«.
7. člen
V Prilogi 1 se v 2. točki besedilo »in ocena letnika hmelja« nadomesti z besedilom », ocena letnika hmelja ter introdukcija novih in tujih sort hmelja«.
Za točko 4.3 se doda nova točka 4.4, ki se glasi:
»4.4 Introdukcija novih in tujih sort hmelja
4.4.1 Izvajanje poskusov s področjaintrodukcije novih in tujih sort hmelja
Namen strokovne naloge:
Določitev posameznih optimalnih parametrov v tehnologiji pridelave novih in tujih sort hmelja.
Vsebina strokovne naloge:
V posameznih obdobjih rastne sezone so za posamezno sorto predvideni poskusi za določitev:
– ustreznega termina rezi;
– primerne gostote sajenja v nasadu hmelja;
– optimalnega števila napeljanih poganjkov na posamezno vodilo;
– časa zrelosti;
– optimalnega odmerka hranil in drugih morebitnih posebnosti, ki se bodo pokazale kot potrebne preučitve oziroma določitve v zvezi s prehrano rastlin;
– informiranje uporabnikov.
Med rastno sezono se bosta spremljala rast in razvoj rastlin ter ocenjeval pojav bolezni in škodljivcev. Ob preseženem pragu škodljivosti bolezni oziroma škodljivcev se bodo nasadi varovali v skladu z navodili opazovalno-napovedovalne službe na IHPS in aktualnim škropilnim programom. V poskusih se bo uporabljala uradna metoda preizkušanja vrednosti sorte za pridelavo in uporabo hmelja. Ob koncu rastne sezone bo opravljena natančna analiza rezultatov, poskrbljeno pa bo tudi za informiranje uporabnikov.
Cilji strokovne naloge:
Opredelitev osnov tehnologije pridelovanja novih slovenskih in tujih sort za doseganje visokih, stabilnih ter kakovostnih pridelkov za redno pridelavo. Uporabnikom bodo za posamezno sorto pregledno prikazani podatki o pridelku, kakovosti pridelka, odpornosti proti boleznim in škodljivcem, odpornosti proti abiotskim stresnim razmeram, dolžini rastne dobe ter primernosti za različne namene pridelovanja in uporabe pridelka.
Kazalniki strokovne naloge:
– število ustrezno zastavljenih in izvedenih poljskih poskusov;
– število demonstracijskih predstavitev/ogledov;
– število aktivnih udeležb na posvetovanjih, konferencah in sestankih hmeljarjev;
– število objavljenih strokovnih in poljudnih prispevkov;
– število tehnoloških navodil za pridelavo;
– opis tehnoloških parametrov za posamezno slovensko novo sorto hmelja oziroma tujo sorto hmelja;
– informiranje uporabnikov javne službe.«.
8. člen
V prilogi 2 se na koncu preglednice doda besedilo, ki se glasi:
»INTRODUKCIJA NOVIH IN TUJIH SORT HMELJA
URE ALI ANALIZE ALI MATERIALNI STROŠKI
VRSTA URE ALI ANALIZE 
ALI MATERIALNI STROŠKI
ŠTEVILO UR/LETO
ALI DELEŽ ( %)
Vzgoja sadik, postavitev in saditev poskusov, oskrba nasadov, posajenih s poskusi
strokovno delo
tehnično delo
do 120
do 92
Evalvacija poskusov (opazovanje poskusa med vegetacijo, analiza vrednotenj pridelka in rezultatov analiz) 
strokovno delo
tehnično delo
do 300
do 100
Opis tehnoloških parametrov za nove slovenske in tuje sorte hmelja
strokovno delo
do 40
Priprava in izdaja informacij ter navodil za pridelovalce, sodelovanje in organizacija posvetov in strokovnih srečanj, članki ter promocijska gradiva
strokovno delo
do 40
Sodelovanje s strokovnimi institucijami doma in v tujini
strokovno delo
do 40
Analize in materialni stroški
kemijske analize, materialni stroški (substrat, lončki, gnojila, FFS, kilometrina …)
največ do 25  % vrednosti naloge letno
Za izvedbo naloge – investicijsko vzdrževanje
usposobitev in vzdrževanje potrebnih osnovnih sredstev ter opreme 
najmanj 10 % vrednosti naloge letno«.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-35/2015
Ljubljana, dne 9. julija 2015
EVA 2014-2330-0232
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti