Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2101. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Ankaran, stran 5709.

  
Na podlagi prvega odstavka 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je župan Občine Ankaran dne 10. 4. 2015 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupanje Občine Ankaran
1. člen
Za podžupanjo Občine Ankaran se imenuje članica občinskega sveta Barbara Švagelj, roj. 5. 2. 1969, stanujoča Larisova 14, 6280 Ankaran.
2. člen
Podžupanja bo svojo funkcijo opravljala nepoklicno.
3. člen
Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu in opravlja naloge iz pristojnosti župana, za katere jo župan pisno pooblasti, predvsem iz področja družbenih dejavnosti.
4. člen
Podžupanja bo v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljala funkcijo župana, v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana.
5. člen
Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupanja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere jo župan pooblasti.
6. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva imenovanja.
Št. KAB.869.15
Ankaran, dne 10. aprila 2015
Župan
Občine Ankaran
Gregor Strmčnik l.r.
In base al primo comma dell'articolo 33 bis della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo ufficiale consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 14/15 e ZUJF – ZUUJFO) e l'articolo 33 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 17/15), il sindaco del comune di Ancarano 10. 4. 2015 ha adottato la seguente
D E L I B E R A
sulla nomina del Vicesindaco del Comune di Ancarano
Articolo 1
Nella funzione di vicesindaco del Comune di Ancarano viene nominata la Sig.ra Barbara Švagelj, membro del Consiglio del Comune di Ancarano, nata il 5. 2. 1969, residente in via Mario Laris-Moro 14, 6280 Ancarano.
Articolo 2
Il vicesindaco svolgerà le proprie funzioni a titolo non professionale.
Articolo 3
Il vicesindaco aiuta il sindaco nel suo lavoro ed esegue i compiti di competenza del sindaco, in base a delega scritta e in particolare per le questioni legate alle attività sociali.
Articolo 4
In caso di scioglimento anticipato del mandato del sindaco, il vicesindaco ricopre la carica di sindaco, nel periodo dalla decisione sulla risoluzione anticipata del mandato e il bando per le elezioni sostitutive sino alla nomina del nuovo sindaco.
Articolo 5
Il vicesindaco sostituisce il sindaco in sua assenza, svolge i compiti correnti di competenza del sindaco e i compiti per i quali è stato delegato.
Articolo 6
Tale delibera viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia e viene applicata a decorrere dalla data della nomina.
Rif. KAB.869.15
Ancarano, 10 aprile 2015
Il Sindaco
Comune di Ancarano
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost