Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2100. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ankaran, stran 5708.

  
Na podlagi prvega odstavka 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je župan Občine Ankaran dne 10. 4. 2015 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Ankaran
1. člen
Za podžupana Občine Ankaran se imenuje član občinskega sveta Franko Železnjak, roj. 1. 11. 1948, stanujoč Cahova ulica 8, 6280 Ankaran.
2. člen
Podžupan bo svojo funkcijo opravljala nepoklicno.
3. člen
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu in opravlja naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pisno pooblasti, predvsem za vprašanja italijanske narodne skupnosti.
4. člen
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva imenovanja.
Št. KAB.869.15
Ankaran, dne 10. aprila 2015
Župan
Občine Ankaran
Gregor Strmčnik l.r.
In base al primo comma dell'articolo 33 bis della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo ufficiale consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 14/15 e ZUJF – ZUUJFO) e l'articolo 33 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 17/15), il sindaco del comune di Ancarano 10. 4. 2015 ha adottato la seguente
D E L I B E R A
sulla nomina del Vicesindaco del Comune di Ancarano
Articolo 1
Nella funzione di vicesindaco del Comune di Ancarano viene nominato il Sig. Franko Železnjak, membro del Consiglio del Comune di Ancarano, nato il 1. 11. 1948, residente in via Ivan Cah 8, 6280 Ancarano.
Articolo 2
Il vicesindaco svolgerà’ le proprie funzioni a titolo non professionale.
Articolo 3
Il vicesindaco aiuta il sindaco nel suo lavoro ed esegue i compiti di competenza del sindaco, in base a delega scritta e in particolare per le questioni legate alla comunità nazionale italiana.
Articolo 4
Il vicesindaco sostituisce il sindaco in sua assenza, svolge i compiti correnti di competenza del sindaco e i compiti per i quali è stato delegato.
Articolo 5
Tale delibera viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia e viene applicata a decorrere dalla data della nomina.
Rif. KAB.869.15
Ancarano, 10 aprile 2015
Il Sindaco
Comune di Ancarano
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti