Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1922. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta, stran 5113.

  
Na podlagi tretjega odstavka 136. člena in za izvrševanje šestindvajsete alineje 132. člena v povezavi s sedmim odstavkom 4. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B in 60/11) ter 3. člena Zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 47/03 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 77/08 – ZJS-1 in 105/12 – ZSDH) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta
1. člen
V Uredbi o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 92/14) se v 2. členu 5. in 6. točka spremenita tako, da se glasita:
»5. skladišče za nizko- ali srednjeradioaktivne odpadke, ki izvirajo iz industrije, raziskav in medicine, ter
6. raziskovalni reaktor, ki se uporablja za raziskave, proizvodnjo radionuklidov ali izobraževalne namene, vključno s shrambo za izrabljeno jedrsko gorivo in shrambo za lastne radioaktivne odpadke.«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(osnova za nadomestilo)
(1) Za odmero nadomestila se uporabi osnova, ki za leto 2014 znaša ON = 5.791.400 eurov.
(2) Nadomestilo No se za posamezen jedrski objekt uravnoteži s faktorjem F:
No= ON ∙ F
pri čemer je:
ON osnovaza odmero nadomestila;
F 1 x A za jedrsko elektrarno ali njeno posamezno enoto, če jedrsko elektrarno sestavlja več enot za proizvodnjo elektrike iz jedrskega goriva, iz 1. točke 2. člena te uredbe, pri čemer je A razmerje med največjo toplotno močjo jedrske elektrarne ali njene posamezne enote in največjo toplotno močjo obstoječe Nuklearne elektrarne Krško;
F 0,5 x A za jedrsko elektrarno ali njeno posamezno enoto, če jedrsko elektrarno sestavlja več enot za proizvodnjo elektrike iz jedrskega goriva, iz 2. točke 2. člena te uredbe, pri čemer je A razmerje med največjo toplotno močjo jedrske elektrarne ali njene posamezne enote in največjo toplotno močjo obstoječe Nuklearne elektrarne Krško;
F 98 za odlagališče iz 3. in 4. točke 2. člena te uredbe;
F 0,04 za skladišče iz 5. točke 2. člena te uredbe;
F 0,04 za raziskovalni reaktor iz 6. točke 2. člena te uredbe.
(3) Pri določitvi višine nadomestila za tekoče leto je treba osnovo iz prvega odstavka tega člena revalorizirati glede na letno stopnjo inflacije v državah članicah Evropske unije.«.
3. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za odmero dajatve se uporabi osnova, ki za leto 2014 znaša OD = 5.152.500 eurov.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pri določitvi višine dajatve za tekoče leto je treba osnovo iz prvega odstavka tega člena revalorizirati glede na letno stopnjo inflacije v državah članicah Evropske unije.«.
4. člen
Enačba v drugem odstavku 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
5. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(način odmere nadomestila)
(1) Občina odmeri upravljavcu nadomestilo in dajatev z odločbo do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.
(2) Če je občina v preteklem koledarskem letu odmerila upravljavcu prispevke v skladu s svojimi pristojnostmi po predpisih o lokalni samoupravi in se ti prispevki nanašajo na uporabo stavbnih zemljišč, razen nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, mora odmero nadomestila zmanjšati za znesek teh prispevkov.
(3) Upravljavec plačuje nadomestilo in dajatev med letom v mesečnih akontacijah. Znesek mesečne akontacije znaša dvanajstino zadnjega odmerjenega nadomestila ali dajatve.
(4) Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom nadomestila in dajatve iz prejšnjega odstavka ter zneskom, odmerjenim z odločbo iz prvega odstavka tega člena, se upravljavcu poračuna z odločbo iz prvega odstavka tega člena.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena izda občina v štirih tednih po spremembi statusa jedrskega objekta, kot je to določeno v 9. členu te uredbe, ali spremembi površine občine, ki leži na območju omejene rabe prostora ali načrtovanja intervencijskih ukrepov jedrskega objekta, upravljavcu novo odločbo, s katero določi novo nadomestilo ali dajatev.«.
6. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(razpolaganje z nadomestilom in dajatvijo)
(1) Občina zagotovi, da se sredstva, pridobljena na podlagi plačil nadomestila in dajatve, uporabijo za vzpostavitev občinske javne infrastrukture in občinskih javnih služb, zato da se izboljša kakovost življenja prebivalcev občine ter za načrtovanje in izvajanje intervencijskih ukrepov.
(2) Nadomestilo in dajatev sta prihodek proračuna občine.
(3) Poraba sredstev, pridobljenih na podlagi plačila nadomestila in dajatve, mora biti prikazana v načrtu porabe sredstev občine.«.
7. člen
V drugem odstavku 12. člena se besedilo »Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B in 60/11),« nadomesti z besedilom »Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15),«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
(poračun za leto 2014 in odmera za leto 2015)
(1) Občine do 30. julija 2015 z odločbo odmerijo upravljavcem nadomestilo in dajatev za leto 2014, pri čemer opravijo tudi poračun akontacij, ki so bile v letu 2014 izplačane skladno z Uredbo o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 134/03 in 100/08).
(2) Občine do 30. julija 2015 z odločbo odmerijo upravljavcem mesečno akontacijo, ki znaša dvanajstino nadomestila in dajatve za leto 2015, pri čemer se pri izračunu višine dajatve upošteva število prebivalcev občine s stalnim prebivališčem na območju načrtovanja intervencijskih ukrepov na dan 1. januarja 2015.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-15/2015
Ljubljana, dne 24. junija 2015
EVA 2015-2550-0051
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti