Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1878. Zakon o dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1B), stran 4945.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakon o dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1B)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. junija 2015.
Št. 003-02-5/2015-10
Ljubljana, dne 26. junija 2015
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike slovenije
Z A K O N
o dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1B)
1. člen
V Zakonu o cestah (Uradni list RS, št.  109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US) se v prvem odstavku 2. člena v 24. točki doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Javna cesta je tudi cesta, ki je kategorizirana v sosednji državi in deloma poteka po ozemlju Republike Slovenije, pri čemer v zvezi z zagotavljanjem odvijanja prometa po cesti obstaja mednarodnopravna obveznost Republike Slovenije (skupna javna cesta);«.
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(skupna javna cesta)
(1) Skupna javna cesta poteka na območju Republike Slovenije po zemljiščih, ki so v lasti Republike Slovenije ali občine. Skupna javna cesta je javno dobro in je izven pravnega prometa na način in pod pogoji iz 3. člena tega zakona.
(2) Skupno javno cesto lahko prosto uporablja vsak na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih. Vlada s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določi skupno javno cesto, pri čemer določi tudi, kateri vrsti prometa je namenjena.
(3) Za gradnjo, rekonstrukcijo ali prevzem skupne javne ceste se lahko lastninska pravica na nepremičnini odvzame ali omeji v skladu z zakonom, ki ureja razlastitev ali omejitev lastninske pravice v javno korist na javnih cestah. Razlastitveni upravičenec je Republika Slovenija ali občina. Pri pridobivanju nepremičnin za posamezno skupno javno cesto, če bodo nepremičnine v lasti Republike Slovenije, vlada s sklepom določi organ, ki zastopa razlastitvenega upravičenca.
(4) Sestavina zahteve za razlastitev ali omejitev lastninske pravice na skupni javni cesti je tudi listina, s katero tuji organ potrjuje kategorizacijo ceste.
(5) V postopkih v zvezi s skupno javno cesto ali prometom na njej, se uporabljajo določbe predpisov, ki se nanašajo na javne ceste v Republiki Sloveniji, če ni z mednarodnim sporazumom drugače določeno.
(6) Gradnja, upravljanje, vzdrževanje, varstvo infrastrukture ter nadzor nad stanjem ceste in varnosti prometa na njej ter druga vprašanja v zvezi z obratovanjem skupne javne ceste, se uredijo z mednarodnim sporazumom.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Za odvzem ali omejitev lastninske pravice na nepremičninah, po katerih ob uveljavitvi tega zakona poteka skupna javna cesta, vendar te nepremičnine še niso v lasti Republike Slovenije ali občine, se smiselno uporablja 19. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št.  92/05), pri čemer se šteje, da je javna korist za razlastitev nepremičnin ugotovljena, če so izpolnjeni pogoji iz novega drugega stavka 24. točke prvega odstavka 2. člena zakona, sestavina zahteve za razlastitev pa je tudi listina iz četrtega odstavka novega 3.a člena zakona. Sklep iz drugega odstavka novega 3.a člena zakona se za cesto iz prejšnjega stavka sprejme v roku 30 dni po vpisu lastninske pravice Republike Slovenije ali občine v zemljiško knjigo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/15-41/12
Ljubljana, dne 18. junija 2015
EPA 572-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Bojana Muršič l.r.
Podpredsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti