Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2015 z dne 24. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2015 z dne 24. 6. 2015

Kazalo

1868. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2015, stran 4930.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, s spremembami), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 s spremembami) ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 7. redni seji dne 17. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2015
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2015 (Uradni list RS, št. 23/15) tako, da se glasi:
»
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2015
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
2.836.943,11
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
956.436,00
70
DAVČNI PRIHODKI 
712.736,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
670.256,00
703 Davki na premoženje 
39.360,00
704 Domači davki na blago in storitve 
3.120,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
243.700,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
140.000,00
711 Takse in pristojbine 
500,00
712 Globe in druge denarne kazni
400,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
9.300,00
714 Drugi nedavčni prihodki 
93.500,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
106.500,00
720 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in prostorov 
82.500,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
24.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.774.007,11
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
731.596,09
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. prorač EU
1.042.411,02
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.209.199,50
40
TEKOČI ODHODKI
258.210,92
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
108.078,94
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
15.251,10
402 Izdatki za blago in storitve
123.960,88
403 Plačila domačih obresti
2.920,00
409 Rezerve
8.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
615.231,00
410 Subvencije
149.200,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
255.485,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
21.635,00
413 Drugi tekoči domači transferi
188.911,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.313.979,58
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
2.313.979,58
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
21.778,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
2.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
19.778,00
III. 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–372.256,39
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
430.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
430.000,00
500 Domače zadolževanje
430.000,00
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
54.370,00
55
ODPLAČILO DOLGA (550)
54.370,00
550 Odplačila domačega dolga
54.370,00
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
3.373,61
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
375.630,00
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
372.256,39
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2014
–3.373,61
«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 15. člena Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2015 (Uradni list RS, št. 23/15) tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina lahko zadolži do zneska, ki je opredeljen v 1. členu tega odloka, in sicer v Računu financiranja v višini 430.00,00 EUR.«
3. člen
Vsa druga določila Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2015 ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0038/2015-3
Šafarsko, dne 17. junija 2015
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti