Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2015 z dne 25. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2015 z dne 25. 5. 2015

Kazalo

1506. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Sv2 – Celjska cesta vzhod, stran 4001.

  
Na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Sv2 – Celjska cesta vzhod
I.
Namen sklepa in pravna podlaga
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) stanovanjske zazidave Sv2 Celjska cesta vzhod.
Pravno podlago za izvedbo postopka priprave OPPN stanovanjske zazidave Sv2 Celjska cesta vzhod predstavlja 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US).
II.
Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem OPPN stanovanjske zazidave Sv2 Celjska cesta vzhod in njegovih posameznih faz
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99, popravek Uradni list RS, št. 23/00, 89/09 in 72/12) je predmetno zemljišče opredeljeno kot zazidljivo zemljišče – območje Sv2 Celjska cesta.
Območje obdelave se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 55/02, 91/02 – prečiščeno besedilo, U-I-175/03 (Uradni list RS, št. 46/05), 68/05, 72/09, 87/11 in 21/14) in leži v enoti Sv2 Celjska cesta, za katero se predvideva izdelava občinskega izvedbenega prostorskega akta. Območje je v neposredni navezavi na star zazidalni načrt, ki je predvideval gradnjo poslovnih objektov.
Parcele, ki bodo vključene v ureditveno območje OPPN, so v privatni lasti. Lastniki teh zemljišč so zainteresirani, da se sprejme izvedbeni akt, ki jim bo omogočil prodajo teh zemljišč. Sprejeti odlok OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje in ureditve.
S tem sklepom se opredelijo vsebina in obseg OPPN, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge. Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
III.
Območje OPPN
Predmet OPPN je prostorska ureditev dela območja Sv2 Celjska cesta, ki se nameni postavitvi objektov s stanovanjsko in spremljajočo dejavnostjo.
Območje predvidenega urejanja meri 7.126 m2 in obsega zemljiške parcele št. 1045/1 k.o. 850-Slovenj Gradec, 1123/5, 835/8, 835/5, 835/7, 835/9, 835/1, 839/1, 839/5, 839/2, 838/1, 1135/10, 1135/4, 1135/1-del, 1135/17 in 1135/9, vse k.o. 853-Šmartno pri Slovenj Gradcu, vse v Mestni občini Slovenj Gradec. Ureditveno območje se natančneje določi v dopolnjenem osnutku OPPN.
IV.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju. Strokovne rešitve prostorske ureditve pridobi investitor posega v prostor v sodelovanju s pripravljavcem.
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN, se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag in izborom najustreznejše variante.
Poleg te strokovne podlage se v možnem obsegu upoštevajo in uporabijo že izdelane strokovne podlage, kolikor so ustrezno ažurne, skladne z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99, 23/00 popravek, 89/09, 72/12) in veljavnimi predpisi za posamezna območja.
V postopku priprave OPPN se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v OPPN.
Za izdelavo OPPN se uporabijo geodetske podlage, ki so podlaga za izdelavo Zazidalne zasnove.
V.
Roki za pripravo OPPN
Postopek priprave, obravnave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
Faza v postopku:
Rok izvedbe:
Objava sklepa o izdelavi OPPN
MAJ 2015
Priprava osnutka OPPN
MAJ 2015
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
JUNIJ 2015
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN
JULIJ 2015
Javna razgrnitev in javna obravnava
AVGUST 2015
Opredelitev občine do stališč, pripomb
in predlogov
SEPTEMBER 2015
Priprava predloga OPPN
SEPTEMBER 2015
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja
prostora
OKTOBER 2015
Priprava usklajenega predloga OPPN
NOVEMBER 2015
Obravnava in sprejem OPPN
na občinskem svetu
DECEMBER 2015
VI.
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovanje OPPN
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN.
Nosilci urejanja prostora sodelujejo v postopku priprave OPPN s strokovnimi podlagami, smernicami in mnenji za področje iz svoje pristojnosti.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice za pripravo dopolnjenega osnutka OPPN in mnenja k dopolnjenemu predlogu v roku 30 dni od prejema vloge.
V primeru molka nosilca urejanja prostora v fazi pridobivanja smernic se šteje, da nosilec urejanja prostora nima smernic za pripravo dopolnjenega osnutka OPPN. V takem primeru se smiselno upoštevajo in uporabijo določila predpisov in upoštevajo morebitne izdelane strokovne podlage za področje iz pristojnosti nosilca urejanja prostora.
V primeru molka nosilca urejanja prostora v fazi pridobivanja mnenj se šteje, da nosilec urejanja prostora na podlagi predloga OPPN nima pripomb oziroma da se s predlogom OPPN strinja.
V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Telekom Slovenije d.d., PE Maribor, Titova cesta 38, 2000 Maribor
– Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Pameče 177A, 2380 Slovenj Gradec
– Mestna občina Slovenj Gradec, Oddelek za gospodarstvo, gospodarsko infrastrukturo, gospodarjenje s premoženjem in promet, Referat gospodarskih javnih služb in infrastrukture, Šolska ulica 5, 2280 Slovenj Gradec
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
VII.
Financiranje priprave OPPN
Vse stroške v zvezi s pridobivanjem strokovnih rešitev OPPN, izdelavo OPPN, vodenjem vseh z zakonom zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzameta lastnika parcel ureditvenega območja.
VIII.
Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu (http://www.slovenj-gradec.si) in začne veljati z dnem objave.
Št. 3500-0006/2015
Slovenj Gradec, dne 15. maja 2015
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost