Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2015 z dne 25. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2015 z dne 25. 5. 2015

Kazalo

1501. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ruralno območje planske celote 12 v Občini Piran in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje prostorskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar Lucan (9), Sečovlje (11) in Liminjan-Vinjole-Krog (13) v Občini Piran ter Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja planskih celot: Strunjan (1), Fiesa-Pacug (2), Piran (3), Razgled-Moštra-Piranska Vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12) in M SE/2 v Občini Piran, stran 3998.

  
Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/20, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14, uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Piran sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za ruralno območje planske celote 12 v Občini Piran in Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje prostorskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar Lucan (9), Sečovlje (11) in Liminjan-Vinjole-Krog (13) v Občini Piran ter Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih
za območja planskih celot: Strunjan (1),
Fiesa-Pacug (2), Piran (3), Razgled-Moštra-Piranska Vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12)
in M SE/2 v Občini Piran
1. člen
Za dobo 62 dni se javno razgrnejo v naslovu omenjeni dopolnjeni osnutki treh odlokov.
2. člen
Predlogi dokumentov bodo javno razgrnjeni v avli Občine Piran in na vseh krajevnih skupnostih Občine Piran od petka 5. junija 2015 do srede 5. avgusta 2015.
3. člen
V času javne razgrnitve bo Urad za okolje in prostor Občine Piran organiziral javno obravnavo dokumentov, ki bo v ponedeljek 22. junija 2015 ob 17.00 uri, v prostorih Avditorija.
4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, ali pa jih pisno posredujejo Uradu za okolje in prostor Občine Piran, Tartinijev trg 2 v Piranu. Rok za pripombe poteče zadnji dan javne razgrnitve 5. avgusta 2015.
Prav tako lahko vsi zainteresirani svoje pripombe in predloge podajo pisno ali ustno na zapisnik na dan javne obravnave 22. junija 2015.
5. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Piran.
Št. 3505-19/2011, 3505-20/2011, 3505-21/2011
Piran, dne 15. maja 2015
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l'art. 60 della Legge sulla pianificazione territoriale (ZPNačrt – Gazzetta ufficiale della R.S., n. 33/07, 108/09, 57/12 e 109/12) e l'articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 94/07, 76/08, 79/09 e 51/10) nonché l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 5/14 – testo unico) il Sindaco del Comune di Pirano adotta la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
sull'esposizione in libera visione del Decreto di modifica e integrazione al Decreto sulle condizioni di assetto territoriale per l’area rurale, unità di pianificazione n. 12 nel Comune di Pirano e del Decreto di modifica ed integrazione al Decreto sulle condizioni di assetto territoriale per le unità di pianificazione Strugnano (1), Sezza (8), Carbonaro-Luzzano (9), Sicciole (11) e Limignano–Vignole–Sant’onofrio (13) nel Comune di Pirano nonché del Decreto di modifica ed integrazione al Decreto sulle condizioni di assetto territoriale per le unità di pianificazione Strugnano (1), Fiesso-Pazzugo (2), Pirano (3), Belvedere-Mostra-Porta di Pirano (4), Portorose (5), Lucia (7), Saline di Sicciole (10), Dragona (12) e “M SE/2” nel Comune di Pirano
Art. 1
Si espongono in libera visione del pubblico per la durata di 62 giorni le bozze integrate dei tre decreti sopraccitati.
Art. 2
L'esposizione pubblica delle proposte dei documenti succitati avrà luogo nella sala d’ingresso del Municipio di Pirano e presso le sedi di tutte le Comunità locali del Comune di Pirano, da venerdì 5 giugno 2015 fino a mercoledì 5 agosto 2015.
Art. 3
Nel corso dell'esposizione pubblica l’Ufficio ambiente e territorio del Comune di Pirano organizzerà il dibattito pubblico che si terrà lunedì 22 giugno 2015 alle ore 17:00 presso la sede dell’Auditorium di Portorose.
Art. 4
Durante il periodo di esposizione i soggetti interessati possono iscrivere le proprie proposte ed osservazioni nell’apposito libro oppure inviarle, per iscritto, all’Ufficio ambiente e territorio del Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, Pirano. Il termine per presentare le osservazioni scade l’ultimo giorno dell’esposizione, il 5 agosto 2015.
Tutti gli interessati possono altresì presentare le proprie proposte ed osservazioni, per iscritto o mettendole a verbale, nel giorno del dibattito pubblico il 22 giugno 2015.
Art. 5
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e si pubblica sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e sul sito internet del Comune di Pirano.
N. 3505-19/2011, 3505-20/2011, 3505-21/2011
Pirano, 15 maggio 2015
Il Sindaco
Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost