Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2015 z dne 25. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2015 z dne 25. 5. 2015

Kazalo

1497. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin, stran 3991.

  
Na podlagi 58.a člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10 in 40/14 – ZIN-B) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin
1. člen
V Pravilniku o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 142/04, 93/05 in 36/09) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če nastanejo dodatni stroški zaradi okoliščin, ki zahtevajo dodatne preglede, dodatne laboratorijske preiskave, potrditvene teste diagnostičnih preiskav v pooblaščenih laboratorijih, prevajanje potrebnih dokumentov in podobno, se k pristojbini, določeni v skladu s prejšnjim členom, prišteje znesek dejansko nastalih stroškov.«.
2. člen
Tretji odstavek 5. člena se črta.
3. člen
V 6. členu se besedilo »znižana pristojbina« nadomesti z besedilom »sorazmerno znižana pristojbina za vse pošiljke in partije, ne glede na to ali so podvržene zdravstvenemu pregledu ali ne«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se za besedo »pridelka« dodata vejica in besedilo »za katerega se izdajajo rastlinski potni listi,«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
5. člen
Za 10. členom se doda novo IV.A poglavje in nov 10.a člen, ki se glasita:
»IV.A DRUGE PRISTOJBINE
10.a člen
(višina drugih pristojbin)
(1) Za redni letni fitosanitarni pregled v skladu s predpisom, ki ureja registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov, se plača enotna pristojbina v znesku 25 točk. Če imetnik v zadnjem letu dejavnosti ni opravljal, plača enotno pristojbino v znesku 14 točk.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pridelovalcem oziroma predelovalcem, ki izdajajo rastlinske potne liste, ni treba plačati pristojbine iz prejšnjega odstavka, če za to leto plačajo pristojbino v skladu s 7. členom tega pravilnika.
(3) Za fitosanitarni pregled glede preverjanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev dovoljenja za izdajanje rastlinskih potnih listov v skladu s predpisom, ki ureja izdajanje rastlinskih potnih listov, za uradno odobritev skladišča krompirja v skladu s predpisom, ki ureja dodatne zahteve pri vnosu in premeščanju krompirja, ali za uradno odobritev mesta v notranjosti v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za opravljanje pregledov istovetnosti in zdravstvenih pregledov pošiljk rastlin izven vstopnih mest, se plača enotna pristojbina v višini 25 točk.
(4) Za fitosanitarni pregled glede preverjanja izpolnjevanja pogojev novih lokacij pridelave v skladu s predpisi, ki urejajo ukrepe za preprečevanje vnosa oziroma širjenja in za zatiranje posameznih vrst škodljivih organizmov, se plača enotna pristojbina v višini:
– 35 točk, če na lokaciji niso prisotne gostiteljske rastline posamezne vrste škodljivega organizma;
– 75 točk, če so na lokaciji prisotne gostiteljske rastline posamezne vrste škodljivega organizma.
(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se v primeru hkratne prijave več kot treh novih lokacij pridelave skupaj določi maksimalna cena fitosanitarnega pregleda, ki znaša 200 točk.«.
6. člen
V Prilogi 2 se v koloni »Postavka« v točki (c) druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:
»– olesenel sadilni material sadnih, okrasnih rastlin iz drevesnic in zarodišč, razen sejancev podlag sadnih rastlin
– sadilni material v vinogradništvu iz trsnic in zarodišč ter gozdni reprodukcijski material in sejanci podlag sadnih rastlin«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(prehodna določba)
Ne glede na četrti odstavek novega 10.a člena pravilnika se pristojbina za fitosanitarni pregled novih lokacij pridelave ne zaračuna za vloge, vložene do uveljavitve tega pravilnika.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-93/2015
Ljubljana, dne 21. maja 2015
EVA 2015-2330-0042
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost