Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2015 z dne 30. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2015 z dne 30. 4. 2015

Kazalo

1252. Zakon o dopolnitvah Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU-C), stran 3289.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU-C)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. aprila 2015.
Št. 003-02-3/2015-4
Ljubljana, dne 29. aprila 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O SODELOVANJU MED DRŽAVNIM ZBOROM IN VLADO V ZADEVAH EVROPSKE UNIJE (ZSDZVZEU-C)
1. člen
V Zakonu o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10 in 107/10) se za 11.a členom doda novi 11.b člen, ki se glasi:
»11.b člen
(1) Vlada predlaga kandidata ali kandidatko za člana Evropske komisije (v nadaljnjem besedilu: kandidat) na podlagi obvestila pristojnih institucij EU in predlog posreduje državnemu zboru. Vlada o predlogu odloči na redni seji.
(2) Kandidat se predstavi delovnemu telesu državnega zbora, pristojnemu za evropske zadeve, ki o kandidatu glasuje in o njem poda mnenje z obrazložitvijo ter ga nemudoma pošlje vladi.
(3) Na mnenje iz prejšnjega odstavka vlada ni vezana. Po prejemu mnenja in pred posredovanjem predloga kandidata pristojnim institucijam EU vlada o predlogu obvesti državni zbor. Predlog vlade mora biti obrazložen.
(4) Postopek iz tega člena se smiselno uporablja tudi za predlaganje predstavnika ali predstavnice Republike Slovenije v Evropsko računsko sodišče in v Upravni odbor Evropske investicijske banke.«.
2. člen
Podzakonski akti in Poslovnik državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) se uskladijo s tem zakonom v roku treh mesecev po začetku veljave tega zakona.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/15-2/19
Ljubljana, dne 21. aprila 2015
EPA 335-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
Primož Hainz l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost