Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015

Kazalo

1214. Sklep o imenovanju podžupana Občine Žužemberk, stran 3230.

Na podlagi prvega odstavka 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 39. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je župan Občine Žužemberk dne 16. 4. 2015 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Žužemberk
1. člen
Za podžupana Občine Žužemberk imenujem člana občinskega sveta, to je Jože Šteingel, roj. 19. 7. 1962, stanujoč Sadinja vas pri Dvoru 16, Dvor.
2. člen
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
Podžupan bo funkcijo opravljal nepoklicno.
3. člen
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.
4. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi, uporablja pa se od 1. 5. 2015.
Št. 030-4/2015-1
Žužemberk, dne 16. aprila 2015
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.