Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2015 z dne 30. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2015 z dne 30. 3. 2015

Kazalo

850. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, stran 2347.

Na podlagi drugega odstavka 17. člena in drugega odstavka 19. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) ter za izvajanje 4. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 - uradno prečiščeno besedilo in 58/12) in 20. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 - ZUreP-1, 45/04 - ZdZPKG in 90/12 - ZdZPVHVVR) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov
1. člen
V 2. členu Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09 in 5/13) se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. organska gnojila so živinska gnojila in druga gnojila organskega izvora, kakor so digestat, ostanki proizvodnje bioplina, kompost, rastlinski odpadki, blato iz čistilnih naprav, mulji, šota in druga gnojila v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, in predpisom, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;«.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. Ostanek proizvodnje bioplina je:
- digestat, če gre za digestat ali pregnito blato v skladu s predpisom, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata, ali
- bioplinska gnojevka, če zanjo ne veljajo zahteve iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;«.
V 8. točki se v zadnjem stavku črta besedilo »kompostiran hlevski gnoj in«.
Na koncu 29. točke se pika nadomesti s podpičjem in dodata novi 30. in 31. točka, ki se glasita:
»30. kompost je humusu podoben material, ki nastane pri:
- kompostiranju v skladu s predpisom, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata, ali
- kompostiranju na kmetijskih gospodarstvih, ki niso zavezanci iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;
31. rastlinski odpadki so rastlinski odpadki v skladu s predpisom, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata.«.
2. člen
V 4. členu se besedilo »četudi ta ne vsebuje živinskih gnojil« nadomesti z besedilom »ali kompost ali digestat, četudi slednja ne vsebujeta živinskih gnojil«.
3. člen
Za drugim odstavkom 5. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Na kmetijskih gospodarstvih, na katerih letni vnos dušika iz živinskih gnojil iz prejšnjega odstavka presega 350 kg N/leto, hkrati pa letna obremenitev z živinskimi gnojili presega 140 kg N/ha kmetijskih zemljišč v uporabi, je treba letni vnos živinskih gnojil v tla ali na tla izračunati in zabeležiti prvič najpozneje šest mesecev po uveljavitvi te uredbe in nato vsako naslednje leto. Na kmetijskih gospodarstvih, na katerih letni vnos dušika iz živinskih gnojil iz prejšnjega odstavka ne presega 350 kg N/leto ali pa letna obremenitev z živinskimi gnojili ne presega 140 kg N/ha kmetijskih zemljišč v uporabi, morajo letni vnos živinskih gnojil v tla ali na tla izračunati in zabeležiti prvič najpozneje šest mesecev po uveljavitvi te uredbe in nato vsako peto leto.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Za dosedanjim četrtim odstavkom, ki postane peti odstavek, se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Zabeležke iz tretjega odstavka tega člena morajo vsebovati datum zabeležke, število rejnih živali na dan zapisa po vrstah in kategorijah iz preglednice 1 iz Priloge 1 te uredbe, letne količine dušika v živinskih gnojilih po vrstah in kategorijah rejnih živali in skupaj, skupno površino kmetijskih zemljišč v uporabi in izračunan letni vnos dušika v tla ali na tla z živinskimi gnojili, izražen v kg N/ha, vse na ravni kmetijskega gospodarstva.«.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»- ravnanje s presežki živinskih gnojil v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke, in predpisi, ki urejajo ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi.«.
V tretjem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »pri čemer mora biti obrazec izpolnjen vsakič na dan oddaje živinskega gnojila.«.
5. člen
V 6.a členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kmetijsko gospodarstvo iz prejšnjega odstavka, ki uporablja digestat, mora k obrazcu iz tretjega odstavka prejšnjega člena priložiti tudi dokazilo o vsebnosti dušika v skladu s predpisom, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata. Iz dokazila o vsebnosti dušika v digestatu mora biti razviden tudi delež dušika iz živinskih gnojil. Delež dušika iz živinskih gnojil v digestatu se izračuna na ravni bioplinske naprave v skladu s tretjim odstavkom tega člena.«.
Tretji odstavek se črta.
V četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se v napovednem stavku in v tretji alineji črta »ali bioplinski gnojevki«.
V petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Letna količina skupnega dušika v digestatu iz prejšnjega odstavka se izračuna kot produkt med skupno letno količino digestata, izraženo v m3, in vsebnostjo dušika v digestatu, ki je določena v drugem in tretjem odstavku tega člena ter izražena v kg N/m3.«.
Šesti odstavek se črta.
Sedmi odstavek postane peti odstavek.
6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(1) Gnojenje s tekočimi organskimi gnojili je na kmetijskih zemljiščih prepovedano od 15. novembra do 1. marca.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je gnojenje s tekočimi organskimi gnojili na kmetijskih zemljiščih prepovedano od 15. novembra do 15. februarja, če gre za:
- pripravo zemljišč za setev jarih žit, trav in travno-deteljnih mešanic ali
- pomladansko dognojevanje ozimin.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je gnojenje s tekočimi organskimi gnojili na kmetijskih zemljiščih z zeleno odejo v katastrskih občinah, določenih v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe, prepovedano od 15. decembra do 15. januarja, na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje pa od 1. decembra do 15. februarja.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena je gnojenje s tekočimi organskimi gnojili na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje v katastrskih občinah, določenih v Prilogi 2 te uredbe, prepovedano od 1. decembra do 1. februarja, če gre za pripravo zemljišč za setev jarih žit, trav in travno-deteljnih mešanic.
(5) Ne glede na prvi do četrti odstavek tega člena lahko minister, pristojen za kmetijstvo, dovoli podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili za največ trideset dni, vendar ne dlje kot do 15. decembra, na prizadetih območjih, če gre za nepredvidene ali izjemne okoliščine zaradi poplav in so bila kmetijska zemljišča poplavljena in tla zasičena z vodo v obdobju dvajsetih dni pred začetkom prepovedi iz prvega odstavka tega člena ter zato razvoz gnojil in gnojenje v predpisanih rokih nista bila mogoča.«.
7. člen
V prvem odstavku 8.a člena se beseda »njivah« nadomesti z besedilom »kmetijskih zemljiščih«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek je gnojenje s hlevskim gnojem na kmetijskih zemljiščih z zeleno odejo v katastrskih občinah, določenih v Prilogi 2 te uredbe, prepovedano od 15. decembra do 15. januarja, na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje pa od 1. decembra do 1. februarja.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Določbe prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo za gnojenje kmetijskih rastlin v rastlinjakih.«.
8. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(1) Gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, je prepovedano od 15. oktobra do 1. marca.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je gnojenje ozimin z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, prepovedano od 1. decembra do 15. februarja.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, na kmetijskih zemljiščih z zeleno odejo v katastrskih občinah, določenih v Prilogi 2 te uredbe, prepovedano od 15. decembra do 15. januarja, na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje pa od 1. decembra do 1. februarja.
(4) Vnos dušika v tla v obliki mineralnih gnojil v času od 1. septembra do začetka trajanja prepovedi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne sme presegati 40 kg N/ha.
(5) Določbe prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo za gnojenje kmetijskih rastlin v rastlinjakih.«.
9. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na strmih zemljiščih, ki so nagnjena k površinskim vodam, je treba odmerke organskih in mineralnih gnojil, ki vsebujejo dušik, razdeliti v več delov tako, da enkratni odmerek dušika ne presega 80 kg/ha.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Poleg zahtev iz prejšnjega odstavka je treba na njivah, ki so na strmih zemljiščih, nagnjenih k površinskim vodam, zagotoviti enega od naslednjih ukrepov:
- njiva mora biti razmejena s prečnimi ozelenjenimi pasovi ali
- med njivo in površinsko vodo mora biti najmanj 15 m širok pas zemljišča, porasel z zeleno odejo ali drugimi kmetijskimi rastlinami, ali
- njiva mora biti obdelana prečno na strmino ali
- njiva mora biti čez zimo prekrita z zeleno odejo.«.
10. člen
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če za območje okoli objekta za zajem pitne vode, ki je vključen v sistem javne oskrbe s pitno vodo, ni določen vodovarstveni režim, sta do sprejetja vodovarstvenih režimov v skladu z zakonom, ki ureja vode, vnos tekočih organskih gnojil v tla ali na tla in preoravanje trajnega travinja prepovedana v razdalji 100 m od tega objekta.«.
11. člen
Peti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Uležan hlevski gnoj se lahko začasno odloži na kmetijskem zemljišču v uporabi, ki ni nagnjeno k površinskim vodam, vendar ne dlje kakor dva meseca z obvezno menjavo lokacije vsako leto. Začasno odlaganje uležanega hlevskega gnoja mora biti od tekočih ali stoječih voda oddaljeno najmanj 25 m.«.
V šestem odstavku se beseda »shranjevanje« nadomesti z besedo »odlaganje« in črta besedilo »s posebnimi predpisi«.
V osmem odstavku se beseda »šestino« nadomesti z besedo »četrtino«.
V desetem odstavku se besedilo »so lahko zmogljivosti skladišč za živinska gnojila tudi manjše, kakor« nadomesti z besedilom »mora biti zagotovljena najmanj šestina zmogljivosti skladišč za živinska gnojila, ki«.
Za enajstim odstavkom se dodajo novi dvanajsti do štirinajsti odstavek, ki se glasijo:
»(12) Ne glede na prvi in peti odstavek tega člena se lahko perutninski gnoj z nastiljem skladišči na kmetijskem zemljišču v uporabi do največ šest mesecev z obvezno menjavo lokacije vsako leto, če:
- gre za gnoj iz talne reje,
- gnoj vsebuje več kot 400 g suhe snovi na kg,
- se gnoj nalaga v kup, katerega skupna prostornina je enaka ali manjša kot 30 m3,
- je kup v celoti prekrit z nepoškodovano vodoodporno folijo, ki mora segati čez vznožje kupa najmanj 1 m v vse smeri, da ne pride do zatekanja vode pod folijo,
- je folija obtežena ali kako drugače pritrjena k tlom, da je onemogočeno razkritje zaradi vetra,
- je kup oblikovan in prekrit najpozneje v štirih dneh od začetka dovažanja gnoja,
- je kup oblikovan tako, da se na foliji, s katero je prekrit, ne nabira deževnica,
- je kup oddaljen od stoječih ali tekočih voda najmanj 25 m,
- je kup oddaljen več kot 100 m od objekta za zajem pitne vode, ki je vključen v sistem javne oskrbe s pitno vodo, če za območje okoli tega objekta ni določen vodovarstveni režim,
- kup leži neposredno ob hlevu ali je od naselja oddaljen več kot 300 m in
- kup ni na strmem zemljišču, na poplavnem zemljišču ali zemljišču, na katerem lahko zastaja voda.
(13) Prostornina skladišč za perutninski gnoj z nastiljem, ki so urejena v skladu z zahtevami iz prejšnjega odstavka, se upošteva pri preverjanju najmanjših potrebnih zmogljivosti skladišč za živinska gnojila, kot jih določa tretji odstavek tega člena.
(14) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za skladiščenje tekočih organskih gnojil, četudi ta ne vsebujejo živinskih gnojil.«.
12. člen
V prvem odstavku 19. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»- ne vodi podatkov v pisni obliki v skladu s tretjim, četrtim in šestim odstavkom 5. člena te uredbe,«.
Sedma alineja se spremeni tako, da se glasi:
»- ne hrani pisnih dokazil v skladu s petim odstavkom 6.a člena te uredbe,«.
13. člen
V Prilogi 1 se v preglednici 1 vrstica z naslovom »Pujski do 20 kg*« spremeni tako, da se glasi:
»
+--------------------------+-------------+
|Sesni pujski(1)      |   0,0   |
+--------------------------+-------------+
«.
Za vrstico z novim naslovom »Sesni pujski« se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+--------------------------+-------------+
|Tekači do 30 kg(2)    |   3,2   |
+--------------------------+-------------+
«.
Vrstica z naslovom »Prašiči pitanci in plemenski prašiči od 20 do 110 kg**« se spremeni tako, da se glasi:
»
+--------------------------+-------------+
|Prašiči pitanci in    |   11,2  |
|plemenski prašiči od 30 do|       |
|110 kg(3)         |       |
+--------------------------+-------------+
«.
Vrstica z naslovom »Prašiči pitanci od 20 do 150 kg**« se spremeni tako, da se glasi:
»
+--------------------------+-------------+
|Prašiči pitanci od 30 do |  14,4   |
|150 kg(3)         |       |
+--------------------------+-------------+
«.
Vrstica z naslovom »Kokoši nesnice« se spremeni tako, da se glasi:
»
+--------------------------+-------------+
|Kokoši nesnice(4)     |  0,420  |
+--------------------------+-------------+
«.
Vrstica z naslovom »Druge kokoši (težke, petelini, …)« se spremeni tako, da se glasi:
»
+--------------------------+-------------+
|Druge kokoši (težke,   |  0,340  |
|petelini …)(5)      |       |
+--------------------------+-------------+
«.
Opombi pod preglednico 1 z oznako »*« in »**« se nadomestita z novimi opombami, ki se glasijo:
»(1) Živinska gnojila, ki jih proizvedejo jagnjeta, kozlički in sesni pujski (sesni pujski so prašiči od rojstva do odstavitve), so vračunana v faktorje za ovce, koze in plemenske svinje. Zato se te kategorije pri računanju dušika v živinskih gnojilih ne upoštevajo.
(2) Tekači so prašiči od odstavitve do vključno desetega tedna starosti oziroma do telesne mase 30 kg.
(3) Ustrezni faktor se izbere na podlagi načina reje. Pri pitanju do 110 kg se odloči za manjše faktorje, pri pitanju do večje mase v široki kmečki reji pa za večje faktorje.
(4) V to kategorijo spadajo kokoši nesnice za proizvodnjo konzumnih jajc in matične kokoši za proizvodnjo valilnih jajc za nesnice.
(5) V to kategorijo spadajo matične kokoši za proizvodnjo valilnih jajc za brojlerje in kokoši iz kmečke reje.«.
V preglednici 3 se vrstica z naslovom »Pujski do 20 kg« spremeni tako, da se glasi:
»
+---------------------+------+------+------+
|Sesni pujski**    | 0  | 0  | 0  |
+---------------------+------+------+------+
«.
Za vrstico z novim naslovom »Sesni pujski« se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+-------------------+------+-------+-------+
|Tekači do 30 kg  | 0,30 | 0,13 | 0,05 |
+-------------------+------+-------+-------+
«.
Vrstica z naslovom »Prašiči pitanci in plemenski prašiči od 20 do 110 kg***« se spremeni tako, da se glasi:
»
+-------------------+-------+------+-------+
|Prašiči pitanci in | 0,69 | 0,47 | 0,23 |
|plemenski prašiči |    |   |    |
|od 30 do 110 kg*** |    |   |    |
+-------------------+-------+------+-------+
«.
Vrstica z naslovom »Prašiči pitanci od 20 do 150 kg***« se spremeni tako, da se glasi:
»
+-------------------+------+-------+-------+
|Prašiči pitanci od | 0,89 | 0,61 | 0,29 |
|30 do       |   |    |    |
|150 kg***     |   |    |    |
+-------------------+------+-------+-------+
«.
Opomba pod preglednico 3 z oznako »**« se spremeni tako, da se glasi:
»**Živinska gnojila, ki jih proizvedejo jagnjeta, kozlički in sesni pujski, so vračunana v faktorje za ovce, koze in svinje. Zato se te kategorije pri računanju potreb po skladiščih za živinska gnojila ne računajo.«.
Preglednica 4 se spremeni tako, da se glasi:
»Preglednica 4: Mejne vrednosti vnosa dušika v tla (v kg N/ha)(na 1,2)
+----------------------------+--------------+-----------------+
|Kmetijska rastlina     | Pridelek t/ha| Mejna vrednost |
|              |       |   kg N/ha   |
+----------------------------+--------------+-----------------+
|Trajno travinje       |    6   |    160    |
+----------------------------+--------------+-----------------+
|Pšenica           |    5   |    150    |
+----------------------------+--------------+-----------------+
|Ječmen           |    4   |    120    |
+----------------------------+--------------+-----------------+
|Tritikala          |    4   |    120    |
+----------------------------+--------------+-----------------+
|Oves            |    3   |    110    |
+----------------------------+--------------+-----------------+
|Silažna koruza       |   41   |    240    |
+----------------------------+--------------+-----------------+
|Koruza za zrnje       |    7   |    240    |
+----------------------------+--------------+-----------------+
|Trave in travne mešanice  |    9   |    240    |
+----------------------------+--------------+-----------------+
|Travno-deteljne in     |    9   |    170    |
|deteljno-travne mešanice  |       |         |
+----------------------------+--------------+-----------------+
|Detelje in lucerna     |    9   |    40    |
+----------------------------+--------------+-----------------+
|Krompir           |   22   |    160    |
+----------------------------+--------------+-----------------+
|Oljna ogrščica       |    3   |    180    |
+----------------------------+--------------+-----------------+
|Vinska trta         |    7   |    110    |
+----------------------------+--------------+-----------------+
|Hmelj            |    2   |    220    |
+----------------------------+--------------+-----------------+
(1) Mejne vrednosti vnosa dušika v tla ali na tla predstavljajo količino dušika, ki ga za posamezne rastline z upoštevanjem pričakovanih pridelkov lahko vnesemo v tla v obliki mineralnih in organskih gnojil ter pri namakanju rastlin v času od priprave tal za setev do spravila pridelka, pri trajnih nasadih in travnikih pa v obdobju enega koledarskega leta. Če se pričakuje manjši pridelek od navedenega iz preglednice 4 Priloge 1 te uredbe, je treba odmerke dušika zmanjšati skladno s potrebami rastlin po dušiku. Če se pričakuje večji pridelek od navedenega iz preglednice 4 Priloge 1 te uredbe, se odmerki dušika lahko povečajo skladno s potrebami rastlin po dušiku, pri čemer mora imeti kmetijsko gospodarstvo obvezno izdelan gnojilni načrt. Gnojilni načrt za gnojenje z dušikom mora vsebovati izračun potreb po gnojenju z dušikom glede na večji pričakovani pridelek in načrt gnojenja, ki mora vsebovati čas, količino ter vrsto gnojila, ki vsebuje dušik.
(2) Pri količini dušika, ki ga vnesemo v tla v času, določenem v 17. točki 2. člena te uredbe, je treba izhajati iz izkoristka rastlinam dostopnega dušika pri gnojenju z živinskimi gnojili, ki ga upoštevamo na naslednji način, če gre za vnos dušika v tla ali na tla:
a) s hlevskim gnojem na njivah znaša izkoristek dušika:
- v letu uporabe: 35 %,
- drugo leto: 25 % in
- tretje leto: 10 %;
b) s hlevskim gnojem na travnikih znaša izkoristek dušika:
- v letu uporabe: 25 %,
- drugo leto: 15 % in
- tretje leto: 10 %;
c) z gnojevko znaša izkoristek dušika v letu porabe 75 % in
č) z gnojnico znaša izkoristek dušika v letu porabe 85 %.«.
14. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta uredba se za postopke, ki se izvajajo na podlagi predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost, in predpisa, ki ureja ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila in ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, začne uporabljati 1. januarja 2016.
16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-5/2015
Ljubljana, dne 26. marca 2015
EVA 2015-2550-0075
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti