Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2015 z dne 2. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2015 z dne 2. 2. 2015

Kazalo

203. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje, stran 478.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 10. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje (Uradni list SRS, št. 42/86 in Uradni list RS, št. 76/94, 46/96, 64/96, 96/99, 38/01, 108/01, 30/04, 57/06, 43/08, 75/12)
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo
(1) Odlok o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje (proj. št. 9/83, Razvojni center Celje TOZD Planiranje, Uradni list SRS, št. 42/86 in Uradni list RS, št. 76/94, 46/96, 64/96, 96/99, 38/01, 108/01, 30/04, 57/06, 43/08, 75/12) je v spremembi iz leta 1996 v prostorski akt vnesel dopolnitev določil glede toleranc do prostorskih ureditev. Upravni organ pristojen za izdajo dovoljenj in posege v prostor je lahko z lokacijskim dovoljenjem dopustil tolerance pri gabaritih in namembnosti objektov po tem zazidalnem načrtu, in sicer v okviru gradbenih linij in višin, določenih v ZN, kar zadeva gabaritov in v okviru iste ali sorodne panoge dejavnosti, kar zadeva namembnost objektov.
(2) Ker primerljivih postopkov odločanja glede toleranc ni več, hkrati pa se prostorski akt v tolerancah ne opredeljuje do morebitnih rušitev v območju naselbinske dediščine, je namen sprememb in dopolnitev prostorskega akta nova opredelitev toleranc.
(3) S tekstualno spremembo odloka se dopolnjujejo in spremenijo določila glede toleranc na območju celotnega zazidalnega načrta.
2. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Tekstualna dopolnitev dela besedila osnovnega odloka ne posega v veljavne pristojnosti nosilcev urejanja prostora po tem odloku oziroma ne vpliva na bistvene spremembe v prostoru ter je usmerjena v izboljšavo in varovanje mestnega jedra, zato se v postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta zaradi pristojnosti do izvedbenih pogojev varovanja dediščine kot nosilec urejanja prostora vključi le Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, Celje.
3. člen
roki za postopek sprejemanja
Spremembe prostorskega akta se nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje, zato v skladu s 53. in 54. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) potekajo po skrajšanem postopku. Nosilec urejanja prostora poda svoje smernice in mnenje v 15 dneh.
4. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
Izdelava sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje (proj. št. 9/83, Razvojni center Celje TOZD Planiranje, Uradni list SRS, št. 42/86 in Uradni list RS, št. 76/94, 46/96, 64/96, 96/99, 38/01, 108/01, 30/04, 57/06, 43/08, 75/12) bo pripravljena na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje in ne zahteva posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.
5. člen
končne določbe
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se pošlje pristojnemu ministrstvu in tudi objavi na spletni strani http://moc.celje.si/okolje/8-staticne-strani/969-druge-novice.
Št. 20-30/2015
Celje, dne 13. januarja 2015
Župan
Občine Celje
Bojan Šrot
 
po pooblastilu župana
mag. Darja Turk l.r.