Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

Ob-3968/14 , Stran 2552
Ob-3968/14
Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja
javni poziv
za sofinanciranje javnih prireditev v Mestni občini Novo mesto v letu 2014
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za sofinanciranje programa silvestrovanja na Glavnem trgu v Novem mestu. 2. Cilj razpisa Namen javnega poziva je sofinanciranje javne prireditve in organizacije celotnega silvestrovanja na dan 31. 12. 2014. Od prijavitelja se pričakuje, da bo v kontekstu božično-novoletnega sejma nadgradil silvestrski večer s programom, ki bo dovolj atraktiven za različne starostne skupine s poudarkom na novomeških glasbenih skupinah. Organizator dogodka prevzame obveznost celotne organizacije programa (oder, ozvočenje, nastopajoči, povezovalec ter nujna medicinska pomoč, gasilci, komunalne storitve). Z ustreznimi vsebinami na Glavnem trgu v zimskem času občina želi, da bi organizatorji privabili večje število občanov in turistov v mestno jedro ter pripomogli k večji prepoznavnosti Novega mesta. 3. Splošni pogoji za sodelovanje Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe (javne in nevladne organizacije) s sedežem v Mestni občini Novo mesto. Vlagatelj z istim programom ne more kandidirati na druge javne razpise ali pozive Mestne občine Novo mesto. 4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavljala tričlanska komisija, ki bo zavrgla prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih bodo vložili subjekti, ki ne morejo biti prijavitelji po tem pozivu. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale splošnih razpisnih pogojev, bodo zavrnjene. Razpisni pogoji, ki jih prijavitelj mora izpolnjevati: – projekti in programi, ki niso financirani na drugih razpisih MO Novo mesto, – reference izvajalca, katerih dosedanje delovanje je opredeljeno po kvalitativnih in kvantitativnih kriterijih v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot uspešno, – odmevnost realiziranih projektov, – zagotovilo za kvalitetno in korektno izvedbo projekta (reference predlagatelja, tehnična in organizacijska usposobljenost, realnost izvedbe projekta), – prednost pri sofinanciranju imajo projekti, ki niso izključno komercialnega in pridobitnega značaja ter dobrodelni projekti, – na javnem pozivu za sofinanciranje javnih prireditev bo izbran 1 predlagatelj programa, ki bo pripravil najboljši program (v vsebinskem in organizacijskem delu) in bo izkazoval reference in izkušnje iz teh področij (časopisne objave, vabila, letaki). 5. Prijava na razpis mora vsebovati: – kratko predstavitev subjekta, ki se na razpis prijavlja (obvezno: ime subjekta, točen naslov, kontaktno osebo, telefon, TRR, davčno številko); – podatke o številu članov (velja za društva in organizacije); – natančen opis dejavnosti, ki jo prijavljajo na razpis, vključno s predvideno finančno konstrukcijo ter predvidenim številom udeležencev; – prostor, čas in trajanje dejavnosti; – druge podatke, povezane z razpisom. 6. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta razpis, znaša 15.000,00 EUR. 7. Rok za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014, vendar zaradi specifičnosti dogodka, ki zapade 31. 12. 2014 se del izplačila lahko prenese v leto 2015. 8. Razpisni rok: razpisni rok začne teči 21. 11. 2014 in traja do 1. 12. 2014. 9. Razpisna dokumentacija Prijavitelj mora ob prijavi na poziv priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec, – priložena dokazila (pohvale, priznanja, časopisni članki – priporočljiva priloga zaradi ocenjevanja na podlagi razpisnih kriterijev), – parafirana razpisna merila. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v Kabinetu župana Mestne občine Novo mesto, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletnem portalu mestne občine na naslovu: www.novomesto.si v rubriki Javna obvestila. 10. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vlogo s pripisom »Prijava na javni poziv za sofinanciranje javnih prireditev 2014« pošljite na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto ali jo vložite v Službi za upravno poslovanje Mestne občine Novo mesto do 1. 12. 2014. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 1. 12. 2014 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Mestna občina Novo mesto lahko javni poziv po svoji presoji brez posledic in utemeljitev razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. 11. Dodatna pojasnila: pristojna uslužbenka za dodatna pojasnila je Sandra Boršić (tel. 07/393-92-04 ali sandra.borsic@novomesto.si). 12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: pristojni uslužbenec bo prispele vloge sproti odpiral. Strokovna komisija jih bo obravnavala vsakih 20 dni in predlagala višino sredstev. Občina bo prijavitelje obvestila o rezultatih javnega poziva najkasneje v 60 dneh po obravnavi strokovne komisije in kolegija župana.
Mestna občina Novo mesto

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti