Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

Št. 3502-386/2014 Ob-3963/14 , Stran 2548
Št. 3502-386/2014 Ob-3963/14
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in sklepa Komisije za ravnanje z občinskim premoženjem z dne 13. 11. 2014
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Predmet prodaje in izhodiščna cena a) Lokacija v k.o. 1082-Teharje Predmet prodaje so stavbna zemljišča, označena s parc. št. 175/0 – v izmeri 85 m2, parc. št. 171/1 – v izmeri 12 m2, parc. št. 176/0 – v izmeri 29 m2, parc. št. 172/0 – v izmeri 51 m2, parc. št. 203/0 – v izmeri 618 m2, parc. št. 214/3 – v izmeri 316 m2, parc. št. 214/4 – v izmeri 420 m2, parc. št. 204/0 – v izmeri 120 m2, parc. št. 214/1 – v izmeri 1751 m2, parc. št. 214/5 – v izmeri 459 m2, parc. št. 200/0 – v izmeri 565 m2, parc. št. 201/4 – v izmeri 318 m2, parc. št. 209/0 – v izmeri 373 m2, parc. št. 199/0 – v izmeri 474 m2, parc. št. 202/2 – v izmeri 967 m2, parc. št. 1637/9 – v izmeri 37 m2, parc. št. 1637/8 – v izmeri 358 m2, parc. št. 1637/10 – v izmeri 2133 m2, parc. št. 1637/11 – v izmeri 400 m2, parc. št. 1637/15 – v izmeri 104 m2, parc. št. 1611/11 – v izmeri 670 m2, parc. št. 1611/7 – v izmeri 552 m2, parc. št. 1611/10 – v izmeri 988 m2, parc. št. 1610/11 – v izmeri 123 m2, parc. št. 113/4 – v izmeri 18 m2, parc. št. 109/4 – v izmeri 20 m2, parc. št. 114/1 – v izmeri 791 m2, parc. št. 1611/2 – v izmeri 816 m2, parc. št. 1638/1 – v izmeri 22 m2, parc. št. 321/1 – v izmeri 219 m2, parc. št. 322/2 – v izmeri 301 m2, parc. št. 323/2 – v izmeri 197 m2, vse k.o. 1082-Teharje. Zemljišče se prodaja kot celota. V skladu z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cinkarna Celje (Uradni list RS, št. 38/13) predstavljajo predmetne parcele stavbno zemljišče, namenjeno zunanjim funkcionalnim površinam kompleksa Cinkarne Celje. Del parcel je obremenjen s komunalnimi vodi. Izhodiščna cena zemljišča znaša 709.410,00 EUR. V ceno ni vštet DDV oziroma davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. b) Lokacija v k.o. Celje, Stanetova 16a – dvoriščni del Predmet prodaje je poslovni prostor- pisarna v k.o. 1077 Celje, ki leži na parc. št. 2173, št. stavbe 3009, št. poslovnega prostora 4,1. nadstropje, v skupni velikosti 54,80 m2 – vhod iz dvorišča. Poslovni prostor – pisarne se prodajajo kot celota, sanitarije se prodajajo v solastnino. Za posamezen del stavbe še ni zveden katastrski vpis. Poslovni objekt leži v območju ZN Staro mestno jedro (Uradni list RS, št. 42/86) kjer so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe. Izhodiščna cena za celotno kvadraturo 54,80 m2 znaša 38.200,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. c) Lokacija v k.o. 1077-Celje, Slomškov trg 4 Predmet prodaje je poslovni prostor v k.o. 1077-Celje, ID nepremičnine je 1077-1607-4, pritličje, v skupni velikosti 66,10 m2, od tega je pritličnega poslovnega prostora 48,10 m2 in kleti 18,00 m2. Poslovni prostor se prodaja kot celota. Katastrski vpis je izveden. Poslovni objekt leži v območju ZN Staro mestno jedro (Uradni list RS, št. 42/86 s spremembami in dopolnitvami), kjer so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe. Poslovni prostor je obremenjen z najemnikom, ki ima z lastnikom poslovnega prostora sklenjeno pogodbo o priznanih lastnih vlaganjih, katerih razlika se najemniku v primeru prodaje pred iztekom poračunavanja z najemnino izplača. Izhodiščna cena za celotno kvadraturo 66,10 m2 znaša 49.590,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Potrdilo o plačani varščini Ponudnik mora plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene pod posamezno lokacijo na transakcijski račun Mestne občine Celje, štev. IBAN: SI56 012110100002855 MOC proračun, SWIFT CODE: BSLJSI2X, z obveznim sklicem na: – št. 28 75108-7221002-70032214, za lokacijo pod a) ter – št. 28 75108-7200005-10000014, za lokaciji pod b) in c), koda namena: OTHR, z navedbo »plačilo varščine za javni razpis-nepremičnine«. 4. Pogoji prodaje a) Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. b) Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. c) Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje, velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom. d) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. 5. Ponudba Ponudba mora vsebovati: a) Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (Priloga št. 1), b) Ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, določene pod posamezno lokacijo v 2. točki razpisa, na obrazcu »Ponudba« (Priloga št. 2), c) izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev ponudbe za prodajo nepremičnin« (Priloga št. 3), d) Priloge k ponudbi: – dokazilo o plačani varščini – dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista; izpis iz sodnega registra ali poslovnega registra za pravne osebe in samostojne podjetnike, pri čemer izpis iz sodnega ali poslovnega registra ne sme biti starejši od 30 dni) – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in samostojne podjetnike; potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od 30 dni – za najemnike poslovnih prostorov v lasti MOC, potrdilo o plačilu vseh obveznosti iz naslova najema do MOC. 6. Način in rok plačila kupnine Celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 7. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo ponudniki predložiti ali priporočeno poslati v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin« na naslov: Mestna občina Celje, Glavna pisarna, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo ponudbe je 9. 12. 2014 do 10. ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele v Glavno pisarno Mestne občine Celje, pritličje/1 – glavni vhod Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 7.a. točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku. c) Ne glede na prejšnjo b) točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. d) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi. e) Ponudba veže ponudnika do 28. 2. 2015 in do tedaj od nje ne more odstopiti ali jo na kakršenkoli drug način razveljaviti. f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (II. nadstropje), 9. 12. 2014 ob 10.30. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za ravnanje z občinskim premoženjem (v nadaljevanju komisija). g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. h) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino pozvala, da v roku 10 delovnih dni oddajo nove ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 8. Kontaktne osebe Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo stavbnih zemljišč in poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, pod tč. a) na tel. 03/426-56-41 (Aleksandra Rezar) ter pod tč. b) in c) na tel. 03/426-56-68 (Tina Rosina Košir). Besedilo javnega zbiranja ponudb (s prilogami) je objavljeno na spletni strani Mestne občine Celje, www.celje.si.
Mestna občina Celje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti