Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

Št. 3502-390/2014 Ob-3962/14 , Stran 2546
Št. 3502-390/2014 Ob-3962/14
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in sklepa Komisije za ravnanje z občinskim premoženjem z dne 13. 11. 2014
javno zbiranje ponudb
za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave v lasti Mestne občine Celje
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Predmet najema in izhodiščna najemnina Predmet najema je 64 drogov javne razsvetljave v lasti Mestne občine Celje za namestitev objektov – obešank za oglaševanje ob spodaj navedenih cestah: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izhodiščna cena za letno najemnino za namestitev ene obešanke na en drog javne razsvetljave znaša 40,00 EUR brez DDV. 3. Potrdilo o plačani varščini Ponudnik mora plačati varščino v višini 500 EUR na transakcijski račun Mestne občine Celje, štev. IBAN: SI56 012110100002855 MOC proračun, SWIFT CODE: BSLJSI2X, z obveznim sklicem na št. 28 75108-7221002-70033114, koda namena: OTHR, z navedbo »Plačilo varščine za javni razpis - Oglaševanje na drogovih javne razsvetljave«. 4. Pogoji najema a) Drogovi javne razsvetljave se bodo oddali v najem za najmanj izhodiščno ceno. Najemnino bo občina zaračunavala mesečno. b) Vsi drogovi javne razsvetljave se oddajajo v najem skupaj kot celota. c) Plačana varščina se uspelemu ponudniku (izvajalcu oglaševanja) vračuna v prve tri mesečne najemnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni po končanem javnem zbiranju ponudb. d) Izvajalec oglaševanja pridobi pravico uporabe objektov – drogov javne razsvetljave v lasti Mestne občine Celje za dobo treh let. e) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. f) Izbrani ponudnik je dolžan sam in na svoje stroške pridobiti ustrezna dovoljenja za postavitev obešank na drogove javne razsvetljave. g) Izvajalec oglaševanja je dolžan plačevati komunalno takso za dejavnost oglaševanja na drogovih javne razsvetljave, ki se odmerja z odločbo, ki jo trimesečno izda upravni organ Mestne občine Celje po taksni tarifi veljavnega odloka. 5. Pogoji, ki jih mora vsebovati ponudba oziroma jih morajo izpolnjevati ponudniki: – da bo ponudnik postavil največ tolikšno število predmetov oglaševanja, kot jih je dovoljeno na posameznih lokacijah, kar potrjuje s priloženo izjavo; – da je ponudnik pravna oseba ali samostojni podjetnik, registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa — registracija, kar potrjuje s priloženo izjavo; – da bo ponudnik objekte in naprave za oglaševanje izdelal v skladu z veljavno zakonodajo (ustrezni gabariti, finalne obdelave, tehnične karakteristike, varnost itd.) ter da bodo objekti in naprave opremljeni z oznako oglaševalca, kar potrjuje s priloženo izjavo; – da bo ponudnik, izbran na javnem razpisu, pridobil tudi soglasje pristojnega upravljavca cestne infrastrukture, kar potrjuje s priloženo izjavo; – da ponudnik razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi kapacitetami, delovnimi sredstvi ter ostalimi pripravami, ki so potrebne za uspešno izvajanje predmeta razpisa, kar potrjuje s priloženo izjavo; – da ponudnik v zadnjih 6 mesecih, šteto od dneva objave tega javnega zbiranja ponudb, ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa, kar dokazuje s prilogo BON/2 ali z drugim enakovrednim dokazilom, ter je v trenutku oddaje ponudbe solventen v smislu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju; – da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe poravnane vse davke in ostale obveznosti do RS, kar potrjuje s priloženo izjavo; – da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe poravnane vse zapadle obveznosti do Mestne občine Celje, kar potrjuje s priloženo izjavo. Pogoj plačila vseh zapadlih obveznosti do MOC velja tudi za povezane družbe. Za povezane družbe se skladno s prvim odstavkom 527. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – Skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – Odl. US in 82/13, v nadaljevanju: ZGD-1) štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da: – ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem); – je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba); – so koncernske družbe; – sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali – so povezane s podjetniškimi pogodbami; – da je ponudnik v zadnjih petih letih uspešno izvajal dejavnost oglaševanja na vsaj 50 drogovih javne razsvetljave vsaj v eni občini. Kot dokazilo za izpolnjevanje navedenega pogoja mora ponudnik predložiti potrdilo referenčnega naročnika. Upravljavec si pridružuje pravico, da podrobnejšo vsebino in kvaliteto izpolnjevanja pogodbenih obveznosti preveri neposredno pri referenčnem naročniku; – da ponudnik prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem dejavnosti lahko povzročil upravljavcu ali tretji osebi, kar potrjuje s priloženo izjavo. 6. Pogoji, ki se jih opredeli na lokacijo in način rabe drogov – Oglaševalec mora objekte ali naprave za oglaševanje označiti z imenom svojega podjetja. – Oglaševalec je dolžan redno vzdrževati in obnavljati objekte in naprave za oglaševanje ter skrbeti za urejenost njihove neposredne okolice in sam skrbeti za oglaševanje. – Poškodovane plakate mora oglaševalec takoj zamenjati z novimi oziroma prazna mesta estetsko prelepiti ter skrbeti za urejen videz. – Pri nameščanju obešank na drogove javne razsvetljave mora oglaševalec paziti, da ne poškoduje drogov javne razsvetljave. V primeru povzročitve poškodb na drogovih javne razsvetljave mora oglaševalec poškodbe na lastne stroške tudi sanirati preko pooblaščenega izvajalca. – Oglaševalec mora po preteku roka določenega v pogodbi objekte in naprave za oglaševanje v najkrajšem možnem času, ki ne sme biti daljši od 30 dni, odstraniti. – Mikrolokacije drogov javne razsvetljave so vrisane kot rdeče pike na mapnih kopijah, ki so priloga temu razpisu in postanejo sestavni del pogodbe. Izvajalec ima pravico do uporabe samo funkcionalnega dela zemljišča k oglaševalskemu objektu. 7. Pogoji glede oblikovanja – Obešanke na drogovih javne razsvetljave so velikosti do max. 1,5 m2, oziroma morajo biti skladne s tipološko definicijo (4. člen odloka). Barve konstrukcije oziroma okvirjev naj bodo v sivem tonu (RAL 9006 ali 9007) ali v modri barvi, ki je podlaga grbu mesta Celje (RAL 5017) oziroma enake tonu konstrukcije, na katero so objekti in naprave pritrjeni (konstrukcija obešank na drogovih javne razsvetljave). Objekti in naprave oglaševanja so opremljeni s simbolom MOC. Na objektu oziroma napravi mora biti vidna oznaka oglaševalca in podatki o dovoljenju (7. člen odloka). – Nosilci (obešanke) na drogovih javne razsvetljave so lahko nameščeni na zunanjem robu ceste in v sredini ceste med voznima pasovoma, montirani pa morajo biti tako, da je spodnji rob oddaljen od tal najmanj 4.5 m. V primeru posebnih prevozov mora izvajalec oglaševanja pravočasno in na lastne stroške začasno odstraniti obešanke, ki bi lahko ovirale ta prevoz. – Upoštevati je potrebno tudi vsa ostala določila odloka. – Konstrukcijo in grafični prikaz oziroma izgled oglaševalskih objektov mora ponudnik priložiti k ponudbi. 8. Ponudba Ponudba mora vsebovati: a) Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (Priloga št. 1), b) Ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, določene v 2. točki razpisa, na obrazcu »Ponudba« (Priloga št. 2), c) izpolnjen obrazec »Izjava« (Priloga št. 3), d) izpolnjen obrazec »Potrdilo referenčnega naročnika« (Priloga št. 4), e) Priloge k ponudbi: – dokazilo o plačani varščini – konstrukcija in grafični prikaz oziroma izgled oglaševalskih objektov 9. Način in rok plačila najemnine Celotno najemnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku, ki bo naveden na računu, ki ga bo lastnik drogov javne razsvetljave mesečno izstavil izvajalcu oglaševanja. Plačilo najemnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Mesečna najemnina znaša 1/12 letne najemnine. 10. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo ponudniki predložiti ali priporočeno poslati v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave« na naslov: Mestna občina Celje, Glavna pisarna, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo ponudbe je 8. 12. 2014 do 10. ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele v Glavno pisarno Mestne občine Celje, pritličje/1 – glavni vhod Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 10.a točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku. c) Ne glede na prejšnjo b) točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. d) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o pridobitvi pravice uporabe lokacij za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave v lasti Mestne občine Celje z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi. e) Ponudba veže ponudnika do 30. 4. 2015 in do tedaj od nje ne more odstopiti ali jo na kakršenkoli drug način razveljaviti. f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (II. nadstropje), soba št. 29, 8. 12. 2014 ob 10.30. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za ravnanje z občinskim premoženjem (v nadaljevanju komisija). g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti pogodbo o pridobitvi pravice uporabe lokacij za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave v lasti Mestne občine Celje, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. h) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena letna najemnina za namestitev ene obešanke na en drog javne razsvetljave brez DDV. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko ceno pozvala, da v roku 10 delovnih dni oddajo nove ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 11. Kontaktne osebe Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpisom lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, na tel. 03/426-56-04 (Renata Poteko). Besedilo javnega zbiranja ponudb (s prilogami) je objavljeno na spletni strani Mestne občine Celje, www.celje.si.
Mestna občina Celje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti