Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

Št. 425-6/2014-9 Ob-3989/14 , Stran 2543
Št. 425-6/2014-9 Ob-3989/14
Poziv za oddajo vlog
za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin
Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10), 58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12), Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2014 (Vlada RS, št. 84200-3/2014/8), 1. in 2. točke 215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 in 3/13) ter sklepa Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, št. 151/4 z dne 5. 11. 2014, Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: URSZR), Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, razpisuje sofinanciranje nakupov gasilskih vozil s sredstvi požarnega sklada. 1. Namen sofinanciranja Namen sofinanciranja je zagotoviti ustrezno pripravljenost gasilskih enot v mestnih središčih za uspešno in varno gašenje požarov in reševanje ljudi in njihove lastnine v višjih zgradbah, katerih višina še omogoča smotrno reševanje in gašenje. Podlaga je izdelana ocena ogroženosti in načrt zaščite in reševanja v lokalnih skupnostih. Predmet sofinanciranja je nakup le novih gasilskih vozil primernih za gašenje požarov in reševanje z višin. Gasilska vozila, ki so predmet tega sofinanciranja, so: – AL (avto lestev) višina/previs 1+2; – ALK (avto lestev s košaro) višina/previs 1+2; – ZD (gasilsko zgibno dvigalo) višina/previs 1+2; – TD (gasilsko teleskopsko dvigalo) 1+2. Sofinancirana vozila morajo biti v skladu s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije. Skupna višina sredstev požarnega sklada za sofinanciranje znaša 500.000 EUR. 2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj Na poziv za sofinanciranje gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin se lahko prijavijo vse lokalne skupnosti, ki v svojih ocenah ogroženosti in načrtih zaščite in reševanja opredeljujejo zahtevo po gašenju in reševanju z visokih stavb in je bila potreba po nakupu opredeljena v srednjeročnem programu nakupa gasilskih vozil in gasilsko zaščitne opreme ter v trenutno veljavnem letnem načrtu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vloga je lahko oddana samo za sofinanciranje nakupa celotnega vozila. Sofinancirani bodo načrtovani nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin v letu 2015. Celoten postopek nakupa sofinanciranih gasilskih vozil mora biti zaključen do konca leta 2016. Pogodba o nakupu vozila med naročnikom in ponudnikom mora biti sklenjena najkasneje do konca novembra 2015, kar je pogoj za sklenitev pogodbe z URSZR o sofinanciranju nakupa gasilskega vozila. Po opravljenem nakupu, najkasneje pa do konca leta 2016, je potrebno URSZR poslati poročilo o porabi dodeljenih sredstev. Pogoj za oddajo vloge je: – povečanje operativne sposobnosti z nabavo operativnega gasilskega vozila, primernega za gašenje in reševanje z višin (AL viš/prev 1+2; ALK viš/prev 1+2; ZD viš/prev 1+2; TD 1+2); – sklenjen sporazum z drugimi lokalnimi skupnostmi o skupni nabavi ter uporabi sofinanciranega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin; – pravilno izpolnjena poročila o porabi sredstev (požarne takse v lokalni skupnosti ter zagotovljena namenska (zakonsko opredeljena) poraba požarne takse v zadnjih treh letih (preveri URSZR); – sofinanciran nakup vozila s strani vseh občin podpisnic sporazuma najmanj v višini 60% celotnega zneska (v znesek so lahko zajeta tudi sredstva pridobljena iz EU); – poraba dodeljenih sredstev najkasneje do konca leta 2016. Ob prijavi mora vlagatelj priložiti naslednjo dokumentacijo: 1. podatke o planirani nabavi tipiziranega gasilskega vozila; 2. ocenjeno vrednost naročila (predračun); 3. sklenjen sporazum z drugimi lokalnimi skupnostmi (glej pogoj za oddajo vlog); 4. finančno konstrukcijo nakupa s pričakovanim deležem sofinanciranja s strani požarnega sklada; 5. izjavo, da bo delež sofinanciranja nabave dela vrednosti s strani občine najmanj 60% ter deležih posameznih podpisnic sporazuma; 6. izjavo o zaključku izvedbe nakupa in dobave vozila do konca leta 2016; 7. izjavo o uporabniku (gasilska enota ali društvo, status in kategorija gasilske enote ali društva, sklep župana); 8. pozitivno mnenje pristojne gasilske zveze glede nakupa vozila v skladu z 32.a členom Zakona o gasilstvu; 9. soglasje Odborov za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v lokalnih skupnostih za nakup vozila, s katerim odbori potrdijo, da s sredstvi požarnega sklada razpolaga odbor, da se sredstva požarnega sklada namensko porabljajo in, da je odbor seznanjen z nakupom vozila, ki se bo sofinanciralo tudi iz sredstev požarnega sklada; 10. izjavo, da so vsi podatki, ki so navedeni v vlogi za sofinanciranje ali njenih delih, resnični in točni. 3. Merila za dodelitev sredstev Sredstva bodo razdeljena po naslednjih merilih: – 50% sredstev se razdeli na podlagi vrednosti tipiziranih vozil v posamezni vlogi; – 25% sredstev se razdeli na podlagi vrednosti investicij za požarno varnost (v zadnjih treh letih, brez požarne takse) na prebivalca v posamezni občini; – 10% sredstev se razdeli na podlagi koeficienta razvitosti občin; – 15% sredstev se razdeli glede na število občin, podpisnic sporazuma o skupnem nakupu in souporabi gasilskega vozila; Pri izračunu deleža se upošteva tipizirana vrednost vozil iz razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014 (Uradni list RS, št. 12/14), za izračun deleža na podlagi vrednosti investicij za požarno varnost se upošteva Poročilo o odhodkih in drugih izdatkih po programski klasifikaciji za leto 2013 (Ministrstvo za finance) in ob izračunu deleža razvitosti veljavni Sklep o določitvi stopnje razvitosti občin za leti 2013 in 2014 (Ministrstvo za finance, št. 007-903/2012/14). Sofinanciranje nakupa vozil s sredstvi, pridobljenimi na tem pozivu, se lahko izvede do največ 40% tipizirane vrednosti. Višina sofinanciranja posameznega vozila je odvisna od višine skupne tipizirane vrednosti načrtovanih nakupov oziroma števila ustreznih vlog ter meril za dodelitev sredstev. Sofinanciranje je lahko izvedeno samo za nakup celotnega gasilskega vozila za gašenja in reševanje z višin. V primeru, da izračun razdelitve za posamezno občino preseže omejitev sofinanciranja do največ 40% celotne tipizirane vrednosti, bodo sredstva primerno zmanjšana. Razlika se bo med ostale vloge na razpisu razdelila sorazmerno s tipizirano vrednostjo vozila v posamezni vlogi. Razdeljena sredstva bodo po razdelitvi ustrezno zaokrožena. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada si pridružuje pravico, da izjemoma spremeni delež sofinanciranja za posamezno občino, če bi na ta način lahko bistveno izboljšal pripravljenost za gašenje in reševanje iz višin v občinah, podpisnicah sporazuma. 4. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge, opremljenost vlog in obravnava vlog Vlagatelj mora vlogo priporočeno poslati na Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana. Vloge je potrebno oddati najkasneje do 15. 1. 2015 do 12. ure. Vloga mora biti oddana v zaprtem ovitku, na katerem mora biti vidna naslednja označba: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin«. Na hrbtni strani mora imeti vloga popoln naslov vlagatelja. Obravnavane bodo le tiste vloge, ki bodo predložene v roku in pravilno označene. V primeru veljavne, vendar nepopolne, vloge bodo imeli kandidati možnost dopolnitve vloge v roku 8 dni od prejema obvestila o nepopolnosti. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada oziroma komisija odbora bo vloge odprla v roku treh dni po izteku roka za predložitev vlog. Odpiranje ni javno. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada oziroma komisija odbora bo vloge, za katere bo ugotovila, da izpolnjujejo formalne pogoje, oziroma vloge, ki jih bodo vlagatelji ponovno predložili, ob pogoju, da bodo skladno z razpisom in razpisno dokumentacijo popolne, ocenjevala v skladu z merili za dodelitev sredstev. Odbor si pridružuje pravico, da preveri vse pogoje za sofinanciranje. Po analizi prispelih vlog bo Odbor za razdelitev sredstev požarnega sklada predlagal URSZR, da občinam pošlje obvestilo o ustreznosti vloge in predvideno višino sofinanciranja. Z izbranimi občinami bo nato URSZR sklenila pogodbo o sofinanciranju. Po opravljeni porabi sredstev, najkasneje pa do 31. 12. 2016, je treba URSZR poslati poročilo o porabi po tem razpisu pridobljenih sredstev. Poročilo o porabi sredstev mora vsebovati tudi zapisnik o prevzemu gasilskega vozila, ki potrjuje skladnost vozila s tipizacijo gasilskih vozil. Vlagatelji bodo o izidu pisno obveščeni v roku enega meseca od dneva odpiranja vlog. Vse nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo vrnjene lokalni skupnosti. Podrobnejše informacije so vam na voljo na URSZR. Kontaktna oseba je Ana Stropnik, tel. 01/471-22-85 in e-pošta: ana.stropnik@urszr.si.
Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti