Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

Ob-3973/14 , Stran 2543
Ob-3973/14
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., objavlja na podlagi 34. člena in v povezavi z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in 35. člena Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
povabilo k oddaji ponudbe
za prodajo naprav in opreme v obratih Koseze in Zalog
1. Naziv in sedež naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, matična številka: 5226406000, ID za DDV: SI23034033. 2. Predmet prodaje 2.1. Predmet prodaje so naprave in oprema v obratih Koseze in Zalog, ki predstavljajo del postrojenja za pripravo mešanega plina (naprave in opreme). Proizvodnja mešanega plina je bila ustavljena ob prehodu na zemeljski plin. 3. Izhodiščna vrednost 3.1. Izhodiščna vrednost vseh naprav in opreme v obratih Koseze in Zalog znaša skupaj: 18.956,00 EUR brez DDV. 4. Pogoji prodaje 4.1. Predmetne naprave in oprema predstavljajo zaokroženo celoto in se prodajajo kot celota po načelu »videno-kupljeno«. Nakup posamezne naprave ali predmeta ni možen. 4.2. Vse naprave in oprema so brez garancije in po prevzemu niso možne reklamacije glede kvalitete. 4.3. Ponudnik je dolžan v ponudbi navesti ponujeno ceno v evrih (EUR) brez DDV, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene. Ponudnik lahko navede višjo ceno od izhodiščne. 4.4 Demontaža naprav in opreme bo izvedena na podlagi plačane kupnine. 5. Način in rok plačila kupnine: 5.1. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo in podpisan izvod le-te vrniti naslovniku v 8 dneh po prejemu slednje ter plačati kupnino v roku 15 dni od dneva podpisa pogodbe. 5.2. Kupljene naprave in opremo mora prevzeti v roku 8 dni od dneva demontaže. 5.3. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. V primeru, da kupec v roku ne plača kupnine, se pogodba šteje za razdrto. V primeru, če kupec ne prevzame v danem roku kupljenih naprav in opreme, preide nevarnost uničenja, poškodovanja ali odtujitve kupljenih naprav in opreme na kupca s potekom roka za prevzem naprav in opreme. 6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: 6.1. Ponudbo lahko odda pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba. 6.2. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke in priloge: – Navedbo predmeta prodaje; – Podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko); – Pisno pooblastilo za zastopanje, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – Ponudbo, v kateri morajo biti ponujena cena višja ali enaka izhodiščni ceni; – Izjava ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji Povabila k oddaji ponudbe z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca (v primeru pravne osebe se izjava podpiše s strani zakonitega zastopnika); – Izjavo o vezanosti na dano ponudbo še najmanj 90 dni, šteto od dneva določenega za oddajo ponudbe. 6.3. Ponudbena cena ne sme biti nižja od izhodiščne cene. 6.4. Ponudnik mora oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami, navedenimi v točki 6, in sicer v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba za nakup naprav in opreme v obratih Koseze in Zalog«. 7. Kriterij za izbiro najboljšega ponudnika: 7.1. Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 6. točke Povabila k oddaji ponudbe ponudil najvišjo ponujeno ceno (kupnino) nad izhodiščno ceno, v primeru da bo ponudnik samo eden, pa vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. 7.2. Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe, pristojni organ družbe pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. 7.3. Izločena bo ponudba: – ki ne bo prispela pravočasno; – če bo ponudba v nasprotju s Povabilom k oddaji ponudbe in pogoji iz Povabila k oddaji ponudbe; 8. Rok za oddajo ponudb: 8.1. Družba bo upoštevala le ponudbe, ki bodo vsebovale vse podatke iz 6. točke ter bodo prispele priporočeno po pošti, ali osebno oddane v vložišču Javnega podjetja Energetike Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana najpozneje do 8. 12. 2014 do 9. ure. Ponudbo je do roka za oddajo možno dopolniti. Po izteku roka oddaje ponudb, le te ni več možno umakniti. Nepravočasno prejete ponudbe bodo v zaprtih ovojnicah vrnjene ponudnikom. 9. Kraj in čas javnega odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 8. 12. 2014 ob 9.30, v sejni sobi v 4. nadstropju, Javnega podjetja Energetike Ljubljana d.o.o. 10. Postopek izbire ponudnika Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 5 dni po preteku roka za oddajo ponudbe. Z izbranim ponudnikom bo za nakup naprav in opreme sklenjena pogodba. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, je izključena. Prodajalec lahko ustavi začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla.
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti