Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

Št. 829/02-14 Ob-3961/14 , Stran 2539
Št. 829/02-14 Ob-3961/14
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem gostinskega lokala »sedaj lokal Cacao« na plaži v Portorožu
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo v najem gostinskega lokala »sedaj lokal Cacao« s pripadajočo teraso, ki se nahaja v plažnem objektu I. na centralni plaži v Portorožu, z namenom zagotovitve višje stopnje turistične ponudbe plaže in samega Portoroža. 1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, ID št. za DDV:SI73819174, matična številka 51056330, tel. 05/617-50-00, e-pošta: info@okoljepiran.si, TRR SI56 1010 0003 2414 679, odprt pri Banki Koper d.d. 2. Opis nepremičnin, ki so predmet najema in čas trajanja najema Z javnim zbiranjem ponudb se želi pridobiti ponudnika za najem gostinskega lokala »sedaj lokal Cacao« v plažnem objektu I. (v nadaljevanju: lokal) ter pripadajočo teraso. Lokal s teraso se nahaja na naslovu Obala 14B, 6320 Portorož, na parcelnih številkah 1570/2, 1570/3 in 1570/6, vse k.o. Portorož in meji na portoroško promenado na eni, ter centralno plažo Portorož na drugi strani. Lokal ima skupno izmero cca 249,00 m² ter cca 290 m² zunanje terase. Površine lokala in terase so označene na skicah, ki so priloga razpisne dokumentacije. Morebitna odstopanja v dejanski površini predmeta razpisa niso razlog za spremembo najemne pogodbe ali razvezo le-te. Objekti, ki so predmet najema na podlagi te razpisne dokumentacije se nahajajo v plažnem objektu I. na naslovu Obala 14B, 6320 Portorož ter ležijo na parcelnih številkah 1570/2, 1570/3 in 1570/6, vse k.o. Portorož. Objekti, ki so predmet najema se pridobijo v posest v stanju v kakršnem so (brez inventarja), za predvideno dobo 15-ih let. V najemni pogodbi se njeno trajanje natančno določi. O stanju nepremičnin pa se ob prevzemu sestavi zapisnik. 3. Predložitev potrdila o vplačani varščini za resnost ponudbe: ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 6.000,00 EUR na račun Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o., št. SI56 1010 0003 2414 679, odprt pri Banki Koper d.d. z navedbo namena: «Plačilo varščine za resnost ponudbe za najem gostinskega lokala – »sedaj lokal Cacao«. 4. Podrobnejše informacije o predmetu najema Zainteresirani ponudniki lahko naslovijo pisna vprašanja v zvezi z razpisom na elektronski naslov: info@okoljepiran.si do vključno petih dni do izteka razpisnega roka, z oznako »Sklenitev najemne pogodbe za lokal – sedaj lokal Cacao«. Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. bo na zastavljena vprašanja odgovorilo v roku 3 dni od dne, ko je bilo vprašanje prejeto. Poseben sestanek s ponudniki za dajanje pojasnil v zvezi z javnim razpisom ni predviden. Nepremičnino, ki je predmet najema si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru. Vse podrobnejše informacije v zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov iz prvega odstavka te točke. 5. Oddaja ponudbe in odpiranje Upoštevale se bodo tiste ponudbe, ki bodo dostavljene v zaprti ovojnici z oznako „Ne odpiraj – Ponudba za sklenitev najemne pogodbe – sedaj lokal Cacao“ najpozneje do 9. 12. 2014 do 12. ure na naslov Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1 B, 6330 Piran, Slovenija. Odpiranje ponudb je javno. Spremembe ali umik ponudbe so možne le do poteka roka za vložitev ponudb. 6. Pogoji, pod katerimi ponudnik predloži ponudbo Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe – samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti po točki 11. razpisne dokumentacije. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik in to izkazati. Prijavo na javni razpis lahko poda ena pravna oziroma fizična oseba (samostojni podjetniki posamezniki) ali skupaj tudi več oseb (med katerimi predstavlja ena oseba glavnega najemnika, ki je tudi podpisnik pogodbe, ostali pa so sonajemniki), ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihov dogovor o tem, kdo bo poslovodni prijavitelj oziroma glavni najemnik, ki bo oddal ponudbo in s katerim bo sklenjena najemna pogodba. Iz pravnega akta, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami, mora biti razvidna medsebojna zaveza vseh oseb, da za obveznosti po najemni pogodbi odgovarjajo solidarno. Za priznanje sposobnosti ponudnika mora tako le-ta izpolnjevati pogoje, ki so opredeljeni v 11. točki razpisne dokumentacije, kar ponudniki dokazujejo z izjavo o sposobnosti, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in s prilogami, ki so v tej točki zahtevane. Osnovna sposobnost ponudnika: Osebni status gospodarskih subjektov in registracija Pogoji: 1. – da ponudniku ali njegovemu zakonitemu zastopniku, če gre za pravno osebo ni bila izrečena pravnomočna sodba za sodelovanje v kriminalnih združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/733/PNZ; – da ponudniku ali njegovemu zakonitemu zastopniku, če gre za pravno osebo ni bila izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 26. maja 1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ; – da ponudniku ali njegovemu zakonitemu zastopniku, če gre za pravno osebo ni bila izrečena pravnomočna sodba za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; – da ponudniku ali njegovemu zakonitemu zastopniku, če gre za pravno osebo ni bila izrečena pravnomočna sodba za pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja. 2. – da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem Zakoniku Republike Slovenije: a) hudodelsko združevanje, b) sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, c) goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih Skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih Skupnosti, d) pranje denarja. 3. – da proti ponudniku ni začet postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi. Dokazila: – Dokazila oziroma izjava (Obrazec št. 3) morajo biti original oziroma overjena kopija dokumentov. – Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti (Obrazec št. 3). – Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: dokazila o izpolnjevanju tega pogoja (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež). Opomba: Pogoj mora izpolnjevati vsak od skupnih ponudnikov. 4. – da je ponudnik registriran pri pristojnem organu za izvajanje dejavnosti, ki mu omogoča izvajanje dejavnosti v skladu z razpisno dokumentacijo. Dokazila: – Dokazila oziroma izjava morajo biti original oziroma overjena kopija dokumentov. – Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu za izvajanje dejavnosti, ki mu omogoča izvajanje dejavnosti kavarne ali slaščičarne (Obrazec št. 3). – Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež). Opomba: Skupni ponudniki morajo izpolniti pogoj kumulativno. Ekonomska sposobnost ponudnika – Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od roka za oddajo ponudb ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb. Ponudnik v poslovnem letu 2013 ni posloval z izgubo, kar dokazuje s svojo bonitetno oceno. Dokazila: – ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdila poslovnih bank za vsak odprt transakcijski račun iz katerih bo razvidno, da v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran iz razlogov naštetih v prejšnji alineji. – S.BON-1 (za samostojnega podjetnika) ali S.BON-1/P (za podjetje), ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe. Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji. Ponudnik mora imeti najnižjo oceno SB6. Ponudbe ponudnikov s slabšo bonitetno oceno od ocene SB6 Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. ne bo upoštevalo. Opomba: Pogoj mora izpolnjevati vsak od skupnih ponudnikov. Reference ponudnika – da je ponudnik, ki oddaja ponudbo za samo izvajanje gostinske dejavnosti v zadnjih 10 letih v okolju, kjer se prepletata gostinska in turistična dejavnost neprekinjeno izvajal dejavnost kavarne ali slaščičarne. Dokazila: – Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 4 – Referenčno potrdilo, s strani naročnika ali izvajalca dejavnosti, ki podaja referenčno potrdilo za ponudnika. V primeru samostojnega opravljanja dejavnosti, ponudnik opiše in dokaže način opravljanja dejavnosti. Opomba: Skupni ponudniki morajo pogoj izpolniti kumulativno. Dokazilo o plačilu varščine za resnost ponudbe – Dokazilo, da je plačana varščina za resnost ponudbe v višini 6.000,00 EUR pred oddajo ponudbe. Poslovni načrt – Poslovni načrt je dokument, ki vsebuje krajšo, vendar celovito obrazložitev ponudnikove namere o najemu zemljišča in objektov za izvajanje dejavnosti, poslovanja in koriščenja teh nepremičnin. – Ponudnik pripravi poslovni načrt, ki mora vsebovati: a) vsebinski/programski del (vsebinska zasnova delovanja lokala, opis nameravane ponudbe, posebej je potrebno opredeliti ponudbo sladoleda, v vsebinsko programskem delu naj ponudnik opredeli morebitne standarde kakovosti, ki jih je pridobil, morebitne druge reference, ki jih je pridobil skozi poslovanje v preteklih letih ...), b) finančni del (program trženja in ostali ekonomski dejavniki, predlog za morebitne investicije v prihodnosti glede sredstev, ki jih namerava vložiti in morebitni terminski plan izvedbe teh investicij, ponudnik lahko pripravi tudi ponudbeni predračun posameznih dejavnosti). Potrdilo pristojnega Davčnega urada Republike Slovenije o poravnanih davkih in prispevkih – Potrdilo pristojnega Davčnega urada Republike Slovenije o poravnanih davkih in prispevkih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni pred rokom za oddajo ponudb. Opomba: Pogoj mora izpolnjevati vsak od skupnih ponudnikov. Ponudnik in z njim povezane fizične in pravne osebe kot jih opredeljujeta Zakon o gospodarskih družbah ter Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti do Občine Piran in Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o. – Ponudnik mora predložiti potrdila Občine Piran in Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o., da teh zapadlih in neporavnanih obveznosti nima. Dokazilo: – Potrdila Občine Piran in Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o. Ponudbo ponudnika, ki ne bo izpolnila vseh pogojev za priznanje sposobnosti, navedenih v točki 11. bo Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. zavrglo kot nepopolno. 7. Vsebina ponudbe Obvezna vsebina ponudbe je: kazalo ponudbe, Obrazec št. 1 – Ponudba, Obrazec št. 2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije, Obrazec št. 3 – Izjava o sposobnosti (z zahtevanimi dokazili), Obrazec št. 4 – Referenčno potrdilo, Potrdilo o plačilu varščine za resnost ponudbe, Potrdilo o poravnanih obveznostih do Občine Piran, Potrdilo o poravnanih obveznostih do Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o., Poslovni načrt, Potrdilo pristojnega Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih, Pravni akt o sodelovanju (Opomba: pravni akt o sodelovanju je obvezen v primeru več oseb kot skupnih ponudnikov). 8. Način in rok plačila najemnine Izhodiščna mesečna najemnina za lokal znaša 4.300,00 EUR brez DDV na mesec oziroma 51.600,00 EUR letno brez DDV. Izhodiščna mesečna najemnina za lokal je določena brez DDV. Izbrani najemnik bo dolžan ob podpisu pogodbe izpolniti in posredovati na svoj pristojni davčni urad izjavo za izbiro obdavčitve najema nepremičnine z DDV. Plačilo DDV-ja bremeni najemnika. Mesečna najemnina za lokal se bo ob plačilu vsakega obroka usklajevala z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije. Najemnino za lokal je dolžan najemnik za vsako leto plačati najkasneje do 1.12. v iztekjočem letu za prihodnje leto. Letno najemnino za leto 2015 je najemnik dolžan plačati ob podpisu pogodbe. Za leto 2015 se plača sorazmerni del najemnine in sicer 11/12. Prav tako se ob koncu najemnega razmerja obračuna zadnji obrok sorazmerno z meseci v letu, ki niso bili obračunani. Plačilo letne najemnine za lokal do 1.12. v iztekajočem letu je pogoj za veljavnost pogodbe v prihodnjem letu. Neplačilo najemnine v tako določenem roku ime za posledico takojšnjo prekinitev pogodbe. Način in plačilo najemnine predstavlja bistveno sestavino pogodbe. Koristna vlaganja v objekt Najemnik lahko izvede obnovo lokala in sicer po projektu na katerega mora dati Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. soglasje. Pri tem se pogodbeni stranki dogovorita, da Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. ne pripozna nikakršnih koristnih vlaganj. 9. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudba mora biti veljavna do vključno 3 mesece od dneva odpiranja ponudb. 10. Merilo za izbor najemnika Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. pri ponudnikih, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz točke »11. Obvezna vsebina ponudbe«, upoštevalo naslednje kriterije – merila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila so v prejšnjem odstavku navedena v zgornjem vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega. Osnovno in prednostno merilo je primernost vsebinskega/programskega dela poslovnega načrta. Naročnik bo pridobljene ponudbe ocenjeval na podlagi s strani ponudnika predloženega Obrazca št. 1 – Ponudba, Obrazca št. 4 – Referenčno potrdilo in Poslovnega načrta (obvezna vsebina poslovnge a načrta je opisan v točki 11.5.). 11. Objava razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o. (www.okoljepiran.si) z dnem objave tega razpisa v Uradnem listu RS. 12. Ustavitev postopka: Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli ustavi postopek oddaje v najem stvarnega premoženja in ne sklene najemne pogodbe, pri čemer ponudnikom ni dolžno povrniti stroškov priprave ponudbe oziroma katerihkoli stroškov, ki bi zaradi tega nastali.
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti