Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

Št. 2014-220 Ob-3946/14 , Stran 2538
Št. 2014-220 Ob-3946/14
Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – ZBR-UPB 2, 83/12) in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo iz uporabe izločenih premičnin (v nadaljevanju tudi: opreme)
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47. 2. Predmet prodaje je naslednja oprema: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Oprema se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. Kupec izdela ponudbo na obrazcu Ponudba (Priloga št. 1), lahko pa poda tudi lastno ponudbo z nedvoumno navedbo vrste opreme in ponudbene cene. Objava in priloge so dostopne na spletni strani prodajalca: www.zrsbr.si. 3. Posamična oprema bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. V primeru enakih ponujenih cen bodo izvedena dodatna pogajanja. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od roka za predložitev ponudb oziroma po izvedbi dodatnih pogajanj. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne bo izbral nobenega ponudnika. 4. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v 8-ih dneh po prejemu sklepa o izbiri in prodajne pogodbe, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača. 5. Način in rok plačila Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe in prejemu računa, vendar pred prevzemom opreme, na transakcijski račun prodajalca pri UniCredit Bank št. SI56 29000-0055148819. Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Višina varščine Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri UniCredit Bank št. SI56 29000-0055148819. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku trideset dni, brez obresti. 7. Ogled posamezne opreme je možen na lokaciji, kjer se nahaja, in sicer po predhodnem dogovoru z Cirilom Martincem, tel. 051/322-570 ali Alojzijem Černetom, tel. 031/633-602. Pri njiju lahko ponudnik pridobi tudi podrobnejše informacije o posamezni opremi. 8. Predložitev ponudb: a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 9. 12. 2014 do 9. ure. Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup opreme – Ne odpiraj«. Ponudbi (izpolnjeni Priloga št. 1 ali lastna ponudba) je potrebno priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe. b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana. c) Veljavnost ponudbe: do 31. 12. 2014 oziroma do sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom. d) V primeru, da bosta dve ali več ponudb imeli enako ponudbeno ceno, se bo postopek nadaljeval s pogajanji. 9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 9. 12. 2014 ob 9.15, v sejni sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti