Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

Ob-3947/14 , Stran 2536
Ob-3947/14
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in 14. ter 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem (Uradni list RS, 99/08 in popr. 9/09), sklepa št. 3/2014-4 Sveta zavoda Centra za podjetništvo in turizem Krško, Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Center za podjetništvo in turizem Krško in Statuta javnega zavoda Centra za podjetništvo in turizem Krško, se razpisuje delovno mesto za direktorja/direktorico javnega zavoda Centra za podjetništvo in turizem Krško. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolskih strokovnih programih ali magisterij 2. stopnje bolonjskega programa, – ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja ali na področju svetovanja ter pospeševanja razvoja malega gospodarstva, – ima organizacijske in vodstvene sposobnosti, – pozna delo na področju podjetništva ali turizma, – državljanstvo Republike Slovenije, znanje uradnega jezika, – vozniški izpit B kategorije, – znanje dveh jezikov, od tega aktivno vsaj en svetovni jezik, – nekaznovanost za kazniva dejanja gospodarskega kriminala, – ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme bili obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Ostali pogoji: – poleg navedenih pogojev mora kandidat predložiti vizijo programa razvoja in ukrepe za dosego programskih ciljev dejavnosti Centra za podjetništvo in turizem Krško. Prijava mora vsebovati: 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto, mesec, dan in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja delovnih izkušenj, v kateri kandidat navede datum pridobljenih delovnih izkušenj pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu; 3. pisno izjavo o znanju uradnega jezika; 4. pisno izjavo o znanju tujega jezika; 5. pisno izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – da ima opravljen izpit B kategorije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 6. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Centru za podjetništvo in turizem Krško pridobitev podatkov iz 5. točke tega javnega natečaja iz uradne evidence. V primeru, da izbrani kandidat s tem ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, 4 leta, s polnim delovnim časom. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter svoj življenjepis s kontaktnimi podatki naj kandidati vložijo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj – direktor«, na naslov Center za podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško, in sicer v roku 8 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje ter na spletni strani Centra za podjetništvo in turizem Krško, www.cptkrsko.si. Formalno nepopolne prijave (vloge, ki ne vsebujejo vseh zgoraj navedenih izjav), se ne bodo uvrstile v izbirni postopek v skladu z 21. členom Statuta javnega zavoda Centra za podjetništvo in turizem Krško. Svet zavoda Centra za podjetništvo in turizem Krško opravi izbor in o svojem izboru obvesti prijavljene kandidate, v roku, ki ni daljši kot 30 dni od dneva objave javnega razpisa, vendar je odločitev o imenovanju direktorja pravno veljavna šele po sprejetem soglasju ustanovitelja.
Svet zavoda Centra za podjetništvo in turizem Krško

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti