Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

Št. 478-2014 Ob-3959/14 , Stran 2530
Št. 478-2014 Ob-3959/14
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) objavlja Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254, ID za DDV: SI 83111697. II. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje: Občina Črnomelj bo izvršila prodajo naslednjih nezasedenih nepremičnin – stanovanj v Črnomlju in stanovanje v Dragatušu po naslednjih izklicnih cenah: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Stanovanja na naslovu Ulica 21. oktobra 6, Črnomelj se nahajajo v večstanovanjski stavbi, ki se nahaja na nepremičnini parc. št. 959/12, k.o. 1535- Črnomelj, stanovanje na naslovu Ulica 21. oktobra 8, Črnomelj, se nahaja v stavbi na nepremičnini parc. št. 959/11, k.o. 1535- Črnomelj in stanovanje na naslovu Ulica Pod Smreko 8, Črnomelj se nahaja v večstanovanjski stavbi, ki se nahaja na nepremičnini parc. št. 246/11, k.o. 1535 – Črnomelj. Stanovanje na naslovu Dragatuš 43, p. Dragatuš se nahaja v stavbi na nepremičnini parc. št. 1304/2, k.o. Dragatuš. III. Znesek višanja: najnižji znesek zvišanja izklicne cene, kar velja vse nepremičnine, znaša 200,00 EUR. IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: Prodajna pogodba se sklene z dražiteljem, ki bo ponudil najvišjo ceno. Pogodba se sklene v 15 dneh po zaključku dražbe oziroma v primeru predkupnih upravičenj, po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino. Nepremičnine se odprodajo po načelu »videno – kupljeno« zato morebitne reklamacije ne bodo upoštevane. Vsak sodelujoči na javni dražbi potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnin, ki jih kupuje in iz navedenega naslova napram prodajalcu ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih oziroma morebitnih drugih zahtevkov. V. Način in rok plačila kupnine Kupnino, zmanjšano za plačano varščino, je potrebno plačati v 15. dneh od izstavitve računa s strani prodajalca, na podračun EZR Občine Črnomelj št. 01217-0100015850. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži varščino. Kupcu bo zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice v korist in na njegovo ime izdano po plačilu celotne kupnine, prav tako se po plačilu kupnine izročijo kupcu ključi nepremičnine, z dnem plačila kupnine kupec pridobi tudi posest na nepremičnini. VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, v I. nadstropju, v veliki sejni sobi dne 19. 12. 2014, s pričetkom ob 8. uri dopoldan za vse nepremičnine od zaporedne številke 1 do zaporedne številke 6 (po vrstnem redu draženja za vsako nepremičnino posebej). VII. Višina varščine: dražitelj mora položiti varščino v višini 10% izklicne cene na podračun EZR Občine Črnomelj št. 01217-0100015850, sklic: 478-204/2014 in v namen plačila navesti »varščina za zap. št. ______«. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine Položena varščina se uspelemu dražitelju (kupcu) brezobrestno všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva dražbe. S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. Prodajalec zadrži varščino, če dražitelj, ki plača varščino ne pristopi k dražbi oziroma pred draženjem odstopi in tako ne sprejme niti izklicne cene. Organizator dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe v zakonsko določenem roku ali ne plača kupnine. IX. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo najkasneje do 18. 12. 2014 do 12. ure dopoldan na naslov naročnika: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, v zaprti ovojnici s pripisom: »Ne odpiraj – Javna dražba«, s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja predložiti kopije naslednjih dokumentov: 1. potrdilo o plačani varščini, iz katere je poleg plačila razviden tudi predmet nakupa in priložena celotna številka TRR računa z navedbo banke za primer vračila varščine; 2. kopijo osebne izkaznice ali drug osebni dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p., zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci); 3. davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko; 4. potrdilo, da v zadnjih 6. mesecih pred datumom dražbe niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p.); 5. pravne osebe izpisek iz sodnega registra in samostojni podjetniki posamezniki izpisek iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od 30. dni od dne draženja; 6. morebitni pooblaščenci pravnih oziroma fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi; 7. pisno izjavo, da se v celoti strinjajo s pogoji javne dražbe. Če dražitelj ne bo izpolnjeval zgoraj navedenih pogojev, ne bo mogel pristopiti k draženju na javni dražbi. X. Drugi pogoji in pojasnila: 1. Nepremičnine so naprodaj po načelu videno – kupljeno in po stanju nepremičnin v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Kupec nima napram prodajalcu nikakršnih zahtevkov v primeru morebitnih odstopanj od površin, ki so navedene v razpisu dražbe. 2. Pri vseh nepremičninah, ki so predmet dražbe je vzpostavljena etažna lastnina. 3. Vse nepremičnine, ki so predmet dražbe so zemljiškoknjižno urejene. 4. Vse nepremičnine so proste oseb in stvari. 5. Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve podpisa prodajalca in stroške vpisa prodane nepremičnine v zemljiško knjigo. 6. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, z njim bo tudi sklenjena prodajna pogodba. 7. Izklicna vrednost stvarnega premoženja oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba ki vodi javno dražbo ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. 8. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja. 9. Če dva ali več dražiteljev draži isto nepremičnino in zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. Če do zvišanja cene ne pride, se varščina zadrži vsem dražiteljem. 10. Dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno. XI. Ogled Vse nepremičnine so na voljo za ogled. Ogledi nepremičnin se bodo izvajali v dneh in času kot je navedeno v razpredelnici. Točen datum in ura ogleda sta navedena pri vsaki posamezni nepremičnini. Nepremičnine se odprodajo po načelu »videno – kupljeno«. Vsak sodelujoči na javni dražbi potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnin, ki jih kupuje in iz navedenega naslova napram prodajalcu ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov. XII. Ustavitev postopka: županja Občine Črnomelj lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani stroški in varščina brez obresti. XIII. Informacije: za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 07/306-11-00. Kontaktni osebi sta Katarina Plut: katarina.plut@crnomelj.si in Željka Karin Biličič: zeljka.karin@crnomelj.si.
Občina Črnomelj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti