Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

Ob-3964/14 , Stran 2529
Ob-3964/14
Pošta Slovenije d.o.o. objavlja na podlagi 27. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošte Slovenije, d.o.o. in Navodilom za upravljanje z osnovnimi sredstvi (Uradno glasilo Pošte Slovenije, št. 3/2014)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: 1. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Zreče, Cesta na Roglo 11c, v izmeri 138,29 m2, za izklicno ceno 70.000,00 EUR. 2. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Lesično, Lesično 5, v izmeri 42,91 m2, za izklicno ceno 26.149 EUR. 3. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Solčava, Solčava 16, v izmeri 30,67 m2, za izklicno ceno 22.500 EUR. 4. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 28, v izmeri 74,58 m2, za izklicno ceno 44.000 EUR. 5. Poslovni prostori pošte Rogaška Slatina, Kidričeva 3, v izmeri 263,96 m2, za izklicno ceno 268.000 EUR. 6. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Materija, Materija 18, v izmeri 43,50 m2, za izklicno ceno 62.600 EUR. 7. Solastni del zemljišča Zg. Gorje (1/2 parcele štev 4/6, v skupni izmeri 837 m2), v izmeri 418,50 m2, za izklicno ceno 27.500 EUR. Predkupno pravico imata solastnika zemljišča Občina Gorje, Zg. Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje (solastnik do 1/6) in Krajevna skupnost Gorje, 4247 Zgornje Gorje (solastnik do 1/3). Prodajalec je dolžan imetnikoma predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se morata upravičenca izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnika predkupnih pravic v tem roku ne uveljavljata predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom. 8. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Brezje, Brezje 80c, v izmeri 59,10 m2, za izklicno ceno 40.500 EUR. 9. Nezasedeni poslovni prostor Hrastnik, Cesta 1. maja 56, v izmeri 94,80 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno ceno 40.500 EUR. 10. Nezasedeni poslovni prostori Ljubljana, Tržaška cesta 68 a (prvo, drugo in tretje nadstropje), v izmeri 758,64 m2, za izklicno ceno 500.000,00 EUR. Funkcionalno zemljišče ob objektu ni predmet prodaje. 11. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Orehova vas, Orehova vas 26, v izmeri 41,13 m2, za izklicno ceno 27.000 EUR. Predkupno pravico ima solastnik objekta AMD Orehova vas. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnik predkupnih pravic v tem roku ne uveljavljata predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom. 12. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Poljčane, Bisriška cesta 69, v izmeri 129,85 m2, za izklicno ceno 60.000 EUR. 13. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Col, Col 78, v izmeri 72 m2, za izklicno ceno 40.000 EUR. 14. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Hodoš, Hodoš 20c, v izmeri 117,05 m2, za izklicno ceno 110.000 EUR. 15. Garaža na pošti 2112 Maribor, Na trati 3, v izmeri 18 m2, za izklicno ceno 7.900 EUR. 16. Nezasedeno stanovanje Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 7, v izmeri 55,15 m2, za izklicno ceno 24.300 EUR. 17. Nezasedeno stanovanje Ormož, Poštna ulica 2, v izmeri 43,41 m2, za izklicno ceno 30.400 EUR. 18. Nezasedeno stanovanje Poljčane, Bisriška cesta 69, v izmeri 37,12 m2, za izklicno ceno 19.000 EUR. Pravila javne dražbe – Javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10, III. nadstropje, v četrtek, 4. decembra 2014, ob 12. uri. – Javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi je najmanj 200,00 EUR, če izklicna cena za nepremičnino ne presega vrednosti 20.000,00 EUR, oziroma 500,00 EUR v primeru, ko izklicna cena višja od 20.000,00 EUR. – Dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine na TRR Pošte Slovenije, d.o.o., št. 90672-0000040025, pri Poštni banki Slovenije in pred licitacijo predložiti potrdilo o plačilu varščine. – Izlicitirana vrednost nepremičnine ne more biti nižja od izklicne vrednosti. – Kupec plača poleg izlicitirane vrednosti nepremičnine še predpisan davek. – Na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti potrdilo o registraciji in pooblastilo za dražitelja, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Fizične osebe morajo predložiti osebni dokument. – Na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi najvišjo ceno. – Ugovori na potek dražbe se lahko dajo do sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa jih vodja dražbe. – Uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli pa se varščina brez obresti vrne v 10 dneh po končani dražbi. V primeru uveljavljanja predkupne pravice se vrne varščina neuspelemu dražitelju brez obresti, v roku 10 dni od prejema obvestila o uveljavljanju predkupne pravice, oziroma 10 dni po poteku 30 dnevnega roka za uveljavitev predkupne pravice. Sklenitev pogodbe Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe. Kupec mora celotno kupnino poravnati v roku 15 dni po podpisu in overitvi pogodbe. Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži varščino. Dodatne informacije in dogovori za ogled nepremičnin so možni: – za nepremičnine pod številko 1 do 5, na tel. 03/424-36-21, Gabriela Svete, – za nepremičnine pod številko 6 in 14, na tel. 05/666-66-23, Darja Janežič, – za nepremičnine pod številko 7 in 8, na tel. 04/252-46-51, Katja Celec, – za nepremičnine pod številko 9 in 10, na tel. 01/243-16-58, Štefan Hrustek, – za nepremičnine pod številko 11, 13, 16 in 18, na tel 02/449-27-15, Franc Kerenc, – za nepremičnine pod številko 15, na tel. 02/537-96-04, Jožef Recek.
Pošta Slovenije d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti