Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

Št. 478-1/2014 Ob-3979/14 , Stran 2527
Št. 478-1/2014 Ob-3979/14
Občina Piran, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, na podlagi 21. člena v zv. s 14. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14), na podlagi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Piran (sklep Občinskega sveta 410-3/2013, z dne 10. 12. 2013, dopolnitve: 25. 2. 2014, 27. 5. 2014, 4. 9. 2014) in na podlagi posamičnega programa ravnanja z dne 12. 11. 2014, objavlja
razpis javne dražbe
nepremičnin Občine Piran
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6320 Piran, tel. 05/671-03-51, faks: 05/671-03-39, e-mail: obcina.piran@piran.si. 2. Opis predmetov dražbe in izklicne cene (ne vključujejo 22% DDV oziroma 2% davka na promet z nepremičninami): Predmet dražbe št. 1: Predmet prodaje sta nepremičnini (kot celota oziroma 1 predmet dražbe): – parc. št.: 7651/0, k.o. 2631-Portorož: 289 m2 zemljišča, – parc. št. 7650/3, k.o. 2631-Portorož: 557 m2 zemljišča, skupno: 846 m2 zemljišča, last Občine Piran do celote. Parceli se prodajata po izklicni ceni 126.000,00 EUR. V naravi se nepremičnini nahajata v zaselku Paderna (v bližini Lucije), nasproti Sečoveljskih solin. Skrajno S del parc. št. 7651/0, k.o. Portorož je obremenjen s potekom kanalizacijskega omrežja. Pridobitelj bo zavezan ob sklenitvi posla prodaje dovoliti vknjižbo služnosti za namen poteka omrežja kanalizacije, obratovanja, vzdrževanja, morebitnih potrebnih popravil omrežja in nadzora tega, ki vključuje tudi pravico dostopa, vzdrževanja ali gradnje v korist občine. Zemljišče ima pogled na Sečoveljske soline. Predmet dražbe št. 2: Predmet prodaje je nepremičnina: – parc. št. 345/9, k.o. 2632-Sečovlje, 665 m2 zemljišča, last Občine Piran do celote. Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 90.500,00 EUR. Nepremičnina se nahaja v Zgornjem Parecagu, na grebenu ob cesti Seča-Korte. Predvidena je izgradnja podpornega zidu na meji med parc. št. 345/9 in 345/10, k.o. Sečovlje, zaradi navedenega bo kupec zavezan k podaji soglasja h gradnji podpornega zidu na meji med parcelama. Nepremičnina je oddana v zakup do 31. 12. 2014 oziroma do prodaje nepremičnine. Predmet dražbe št. 3: Predmet prodaje je nepremičnina: – parc. št. 2995/106, k.o. 2632-Sečovlje, 1014 m2 zemljišča, last Občine Piran do celote. Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 135.700,00 EUR. Nepremičnina se nahaja na območju Sečovlje-Košta. Na parceli je predvidena gradnja stanovanjske hiše z možnostjo spremembe namembnosti dela objekta v poslovne prostore in v turistične nastanitvene površine. Predmet dražbe št. 4: Predmet prodaje je nepremičnina: – parc. št. 1125/5, k.o. 2632-Sečovlje, 847 m2 zemljišča, last Občine Piran do celote. Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 113.700,00 EUR. Nepremičnina se nahaja v zaselku (Gorgo). Nepremičnina se nahaja v območju, kjer je priključitev na elektroenergetske naprave vezana na izgradnjo novih EEN na področju Parecaga. Elektro Primorska d.d. do izgradnje novih EEN ne izdaja soglasij za priključitev novim odjemalcem. Elektro Primorska d.d. ima v planu investicij predvideno projektiranje in pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nove transformatorske postaje Parecag 4 s SN priključkom in NN omrežjem. Iz parcele je pogled na Sečoveljske soline. Na parceli se nahaja oljčni nasad. Prodajna pogodba bo vsebovala dogovor, po katerem si Občina Piran pridrži pravico dostopa in izkopa oljk v roku 4-ih mesecev šteto od primopredaje nepremičnine kupcu. Kolikor občina oljk v dogovorjenem času ne izkoplje, oljke, postanejo last kupca. Predmet dražbe št. 5: Predmet prodaje je nepremičnina: – parc. št. 1514/5, k.o. 2630-Piran, 693 m2 zemljišča, last Občine Piran do celote. Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni 118.000,00 €. Nepremičnina se nahaja na območju Razgleda, Piran. Območje ni opremljeno z nizkonapetostnim kabelskim omrežjem in torej priključitev novih odjemalcev na EE naprave ni mogoča. Projekt elektro-instalacij za predmetno območje je občina pridobila; kot tudi zagotovilo Elektro Primorske, da bo investicija vključena v plan za izvedbo. Dostop je predviden preko parc. št. 1514/1 in 1590, k.o. Piran, last Občine Piran, javna pot. Občina načrtuje na predmetnem območju investicijo vezano na razširitev ceste, ureditev pločnikov in javne razsvetljave ter izgradnjo krajšega kanalizacijskega voda v pasu širine cca. 6 m merjeno od skrajno južne meje nepremičnine. Prodajna pogodba bo vključevala dogovor brezplačne služnostne pravice v korist občine za namen izgradnje predvidenega kanalizacijskega voda. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 1.000,00 €. 4. Splošni poslovni pogoji: postopek javne dražbe in sklenitev prodajne pogodbe poteka v skladu s splošnimi pogoji organizatorja javne dražbe. Potek javne dražbe se zvočno in/ali video snema. 5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe Prodajna pogodba – besedilo te je del splošnih pogojev organizatorja javne dražbe – osnutek je sestavni del razpisne dokumentacije. Prodajna pogodba se uspelemu dražitelju predloži v podpis v roku 5 dni po zaključku javne dražbe. Prodajna pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če kupec ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu prodajalec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe s ponovnim pozivom, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če kupec ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino in se šteje, da je kupec od sklenitve pogodbe odstopil. 6. Način in rok plačila kupnine: celotno kupnino kupec poravna na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi za javna plačila Urad v Kopru št. 01290-0100005871, najkasneje v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa s strani prodajalca. Plačilo celotne kupnine v roku, je bistvena sestavina pogodbe. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 10. 12. 2014 na sedežu organizatorja, to je občinska mestna palača, Tartinijev trg št. 2, 6330 Piran, dvorana Domenica Tintoretta, s pričetkom ob 11. uri. 8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi, predregistracija in registracija Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o pristopu k splošnim pogojem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo); – predloži, kolikor se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec, specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe – pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju; – v primeru, ko se prijavi pravna oseba, predloži izpisek iz sodnega registra ali Agencije RS za javnopravne evidence ter storitve (AJPES), lahko tudi v ne overjeni fotokopiji, ki ne sme biti starejši od treh mesecev šteto od dneva razpisa javne dražbe. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in izpiska iz sodnega registra ali Ajpesa) je potrebno predložiti v originalu ali pa overjeno kopijo listine. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Na dan dražbe se mora ponudnik oziroma njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik registrirati pri pooblaščenih osebah organizatorja v kraju in poslopju kjer se bo izvedla javna dražba najkasneje 30 min. pred začetkom javne dražbe, tako da predloži pooblaščeni osebi organizatorja dražbe v vpogled veljaven oseben dokument. 9. Varščina: ponudniki morajo do dne 9. 12. 2014, do 12. ure, vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene posameznega predmeta javne dražbe navedene v 2. točki tega razpisa. Varščino je potrebno vplačati na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran pri Upravi za javna plačila Urad v Kopru št. 01290-0100005871, s sklicem: 20101-1 (fizične osebe) oziroma 20100-1 (pravne osebe) in s pripisom: za javno dražbo. 10. Rok za prijavo: ponudniki morajo osebno ali po pošti predložiti organizatorju pravilno prijavo najkasneje do dne 9. 12. 2014, do 12. ure, na naslov organizatorja, Tartinijev trg 2, 6330 Piran oziroma v vložišče, ki se nahaja v pritličju stavbe. Javne dražbe se lahko udeleži le, kdor se pravočasno in pravilno prijavi. 11. Vrnitev, vračunane ali pridržanje varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Kolikor kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino. 12. Razpisna dokumentacija, informacije o podrobnejših pogojih Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Piran, www.piran.si. Sestavni del razpisne dokumentacije je: povabilo k udeležbi na javni dražbi, navodilo za udeležbo na javni dražbi, opis nepremičnin, dejansko stanje ter lokacijska informacija, splošni pogoji javne dražbe, obrazec izjave, da se ponudnik prijavlja na javno dražbo in da brezpogojno sprejema splošne pogoje javne dražbe, obrazec specialnega pooblastila, osnutek prodajne pogodbe. Dodatne informacije o pogojih in predmetih javne dražbe se lahko pridobi na sedežu Občine Piran, vsak delovni dan med uradnimi urami v Uradu za premoženjskopravne zadeve Občine Piran oziroma na naslednjih kontaktnih številkah: 05/671-03-37 (Martina Kukovec) ali tajništvo: 05/671-03-51, e-mail: martina.kukovec@piran.si; faks: 05/67-10-339. 13. Ogled: po predhodnem dogovoru je mogoč posamičen ali skupinski ogled. 14. Drugi pogoji Prodajna pogodba vsebuje odkupno pravico in služnost v korist prodajalca/ organizatorja javne dražbe za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne infrastrukture. Vse nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno. Izhodiščne cene oziroma kupnina ne vključuje 22% DDV oziroma 2% davka na promet z nepremičninami, sodnih taks za vknjižbo ter drugih obveznih dajatev. Kupec je dolžan povrniti stroške cenitve in plačati stroške notarske overitve, stroške vknjižbe, davke in druge dajatve. Komisija imenovana za vodenje javne dražbe s soglasjem župana si pridružuje pravico ustaviti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla.
Občina Piran

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti