Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2014 z dne 21. 11. 2014

Kazalo

Št. 5440-56/2014/16 Ob-3977/14 , Stran 2519
Št. 5440-56/2014/16 Ob-3977/14
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4, 89/07 – Odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13 in 12/14), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 101/13 – ZJF-G), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 /ZIPRS1415/ (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1 in 38/14), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 in 102/13), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 (popr.), 65/09 (popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007 in sklepa št. OP RČV 4/2/008-0-MIZŠ Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja, o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij, z dne 10. 11. 2014, št. 3032-8/2014/7, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbor operacije »Razvoj učnih gradiv na področju slovenščine kot drugega/tujega jezika skozi izvedbo tečajev za različne ciljne skupine in seminarjev za njihove izvajalce«
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa Z razpisom želi naročnik nadaljevati razvoj specializiranega poučevanja in učenja slovenskega jezika kot drugega/tujega jezika, ki bo vsebovalo vse zahtevnostne stopnje in module po ciljnih skupinah, upoštevaje Skupni evropski jezikovni okvir in obstoječo evropsko jezikovno mapo. Zato je operacija načrtovana tako, da je pomembna tako za priseljence kot pripadnike narodnih manjšin in Rome, ki jim slovenščina ni materni jezik kot tudi pripadnike slovenske narodne skupnost izven Slovenije, kjer je tako poučevanje in učenje potrebno zaradi prevlade jezika okolja. Tak celovit pristop pomeni vrsto različnih nalog, ki pa jih je mogoče izpeljati postopoma upoštevaje celoto. Cilj tokratnega razpisa je prednostno zagotoviti manjkajoče učno gradivo in druga orodja za poučevanje in učenje slovenščine kot drugega/tujega jezika ob upoštevanju izkušenj, ki kažejo na to, da lahko gradivo služi različnim ciljnim skupinam (priseljencem, Romom, slovencem po svetu) in s tem prispeva k razvoju področja kot celote. Naročnik želi z razpisom nadaljevati tako s prizadevanji za uresničevanje »Strategije vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji« kot tudi zakonodaje, ki je namenjena skrbi za slovenski jezik in kulturo tako zamejcev in izseljencev kot tudi narodnih skupnosti in Romov ter pripadnikov drugih narodnosti v Sloveniji, katerih materni jezik ni slovenščina. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 4. razvojne prioritete: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, 4.2. prednostne usmeritve Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja. Vsebinske komponente razpisa – pričakovane aktivnosti in obvezni rezultati: (1) Natisniti in distribuirati že obstoječa učna gradiva, ki so pripravljena do končnega oblikovanja in tiska v okviru operacije »Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008–2011«: – 1 učbenik za neopismenjene učence skupaj s priročnikom z didaktičnimi napotki za učitelje (na opisni ravni A1 v skupnem evropskem jezikovnem okvirju – v nadaljevanju: SEJO) – 300 izvodov in – 1 učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega jezika za mladostnike (prav tako na opisni ravni za A1 v SEJO) – 300 izvodov. (2) Nadaljevati z razvojem novih učnih gradiv – nadgradnja gradiva iz točke (1): – 1 učbenik za mladostnike na nadaljevalni stopnji, ki bo namenjen zaokroževanju vsebin na drugi začetni stopnji učenja slovenščine, to je na opisni ravni A2 v SEJO. Gradivo mora biti natisnjen v 300 izvodih. Učno gradivo bo nastajalo ob izvedbi tečajev, konkretno za: – Učence in dijake priseljence v Sloveniji (najmanj 40 udeležencev) Pri izbiri osnovnih in srednjih šol za izvedbo testnih tečajev za priseljence se mora slediti njihovim potrebam (število priseljencev) in interesu šol, ki naj bodo na osnovi teh podatkov povabljene k testiranju učnih gradiv. – Učence Rome (najmanj 40 udeležencev) Učno gradivo mora biti testirano tudi z učenci Romi in to tako, da bosta vključeni vsaj dve šoli, kjer je največ teh učencev. Priporočeno je, da prijavitelj v testiranje vključi vsaj eno šolo iz Dolenjske ter vsaj eno šolo iz Prekmurja oziroma Štajerske. (3) Nadgraditi v točki (1) in (2) navedena učna gradiva v obliki multimedijskih in interaktivnih e-gradiv, ki bo vsebovalo najmanj vsebine iz pisnih gradiv in bo: – usklajeno z didaktičnimi in tehničnimi priporočili, ki so v uporabi v tekočih projektih, npr. E šolska torba, kjer se razvijajo multimedijska in interaktivna e-gradiva oziroma e-učbeniki in uporablja standard HTML5: priporočila so dostopna na naslovu: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/slovenski-i-ucbeniki/ (2013), http://www.zrss.si/pdf/izhodisce-e-ucbeniki.pdf (2011). – dosegljivo preko interneta, – prilagojeno mediju, torej bo interaktivno in bo vsebovalo besedila, slike, video posnetke, animacije, interaktivne elemente, – dostopno v skladu z licenčnimi pravili Creative Commons (priznanje avtorstva, deljenje pod istimi pogoji ter nekomercialno). 4) Izdelati razvrstilne teste znanja slovenščine od ravni A1 do ravni B1, torej teste za preizkus znanja pri vstopu in po izvedenem izobraževanju. (5) Pripraviti program usposabljanja in izvesti pilotni seminar za usposabljanje za uporabo učnih gradiv in razvrstilnih testov iz točk (1) do (4) ter razumevanje opisnih ravni znanja in obstoječih učnih načrtov, vse s ciljem usposobitve učiteljev za pripravo in spremljanje individualiziranih programov učenja slovenščine kot drugega/tujega jezika. Seminar je namenjen tudi pridobivanju znanja za pripravo osebnih listovnikov in map. Program usposabljanja mora biti stestiran z izvajalci, ki poučujejo slovenščino kot drugi/tuji jezik. Priporočamo Varaždinsko županijo (Hrvaška), kjer je že vzpostavljena mreža osmih šol, na katerih enajst učiteljic, ki prihajajo na te šole iz Slovenije (iz štajerskih šol), poučuje slovenščino. 6) Pridobiti recenzijo gradiv, izdelanih v okviru projekta pod točkami (2) do (5), Recenzenta predlaga prijavitelj. Pridobiti ga mora s soglasjem ministrstva. Stroške recenzije nosi prijavitelj. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Prijava na javni razpis mora biti skladna z namenom razpisa, projekt mora upoštevati časovni in finančni okvir razpisa. Časovno morajo biti posamezne komponente načrtovane tako, da bodo vsa učna gradiva in orodja predložena v recenzijo najkasneje do 31. 8. 2015. a) Prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje: – mora biti pravna oseba (javni ali zasebni zavod, društvo, ustanova), registrirana pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa, tj. za raziskovalno in izobraževalno dejavnost; – vodja projekta mora biti zaposlen pri prijavitelju oziroma ga bo prijavitelj zaposlil v primeru izbora in priložiti izjavo o sodelovanju v že izvedenih projektih s področja razpisa, njihov opis in označene izpise iz COBISSA in SICRISA s tega področja, pri čemer mora imeti vsaj 1 projekt s področja razvoja novih učnih gradiv za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika; – izvedba vsaj 1 projekta s področja razvoja novih učnih gradiv za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika, pri čemer mora podati naslednje podatke o projektu: naslov projekta, opis projekta z navedbo financerja ter opis končnih rezultatov (pogoj povezan tudi s točko 4.II.2 tega razpisa (Merila za izbor prijav, ki izpolnjujejo pogoje) oziroma natančnejšimi opis meril v razpisni dokumentaciji); – vsaj en sodelavec projekta mora biti zaposlen pri prijavitelju oziroma ga bo prijavitelj zaposlil v primeru izbora, ki ima vsaj 1 izkušnjo z izdelavo testov za slovenščino, usklajenih s SEJO. Zadošča tudi javno pooblastilo prijavitelja za preizkus znanja slovenskega jezika ali članstvo v mednarodnih strokovnih organizacijah s področja testiranja tujih jezikov v skladu s SEJO ali sodelovanje v projektih kalibriranja jezikovnih testov v SEJO. b) Poleg pogojev iz točke 3.a) mora prijavitelj izpolnjevati še naslednje splošne pogoje: – da je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt, – da razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta, – da ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU (prepoved dvojnega financiranja), – da ima poravnane zapadle obveznosti, davke in prispevke do Republike Slovenije na dan oddaje prijave, – da ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče, – da zoper njega ni začet postopek z upniki, ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v kateri koli podobni okoliščini, – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo in 19/14). Zadnja alineja prejšnjega odstavka velja kot splošni pogoj tudi za zakonitega zastopnika prijavitelja. c) Celovitost prijave: Prijava mora vsebovati izpolnjene obrazce iz razpisne dokumentacije ter vse priloge k prijavnici kot je navedeno v Navodilih za prijavo. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev pod točko 3., se zavržejo. 4. Merila za izbor prijav, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu) Na javnem razpisu bo izbrana ena prijava. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Skupno število točk za posamezno prijavo bo seštevek točk v merilih I., II. in III. Največje možno skupno število točk, ki jih lahko dobi posamezna prijava, je 185 točk. Izbrana bo prijava, ki bo zbrala največje skupno število točk, vendar ne manj kot 130 točk. V primeru, da bo dve ali več prijav doseglo enako število točk, se kot dodatno merilo izbora upošteva seštevek točk iz merila »II. Reference in izkušnje prijavitelja« za izvedbo projekta. Izbran bo prijavitelj, ki bo v dodatnem merilu prejel večje število točk. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 173.850,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih: Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis, je do 173.850,00 EUR, in sicer: – za proračunsko leto 2014: 52.155,00 EUR od tega: – 44.331,75 EUR s PP 687510 (Socialna vključenost – ESS-07-13) – EU udeležba (85,00%) in – 7.823,25 EUR s PP 941110 (Socialna vključenost – ESS-07-13) – slovenska udeležba (15,00%), – konto 4133. – za proračunsko leto 2015: 121.695,00 EUR od tega: – 103.440,75 EUR s PP 687510 (Socialna vključenost – ESS-07-13) – EU udeležba (85,00%) in – 18.254,25 EUR s PP 941110 (Socialna vključenost – ESS-07-13) – slovenska udeležba (15,00%), – konto 4133. V skladu s sklepom vlade št. 5440-6/2014/3 od 27. 3. 2014 lahko MIZŠ do sklenitve pogodbe odstopi od sofinanciranja projekta, iz razloga, ker zanj v proračunu ni zagotovljenih pravic porabe. V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 bo ministrstvo upravičencu praviloma izplačalo predplačilo v enkratnem znesku v višini do 30% od vrednosti predvidenih izplačil sredstev. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa vsakokrat veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge. Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. 6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev) Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, ki bodo nastala v času od datuma objave v uradnem listu (21. 11. 2014) do 30. 9. 2015. Obdobje upravičenosti izdatkov je od datuma objave v uradnem listu 821.11.2014) do 31. 12. 2015. 7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00% Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00% 8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih Delež prispevka Skupnosti je 85,00%. 9. Upravičeni stroški in način financiranja Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so: – plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, – delo po avtorski pogodbi (samo za zunanje izvajalce), – delo po podjemni pogodbi (samo za zunanje izvajalce), – delo prek študentskega servisa, – založniške in tiskarske storitve, e-publikacije, – stroški najema prostorov in opreme za izvajanje projekta, – izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi), – nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov, – svetovanje s področja IKT, – stroške brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih, – stroški oglaševalskih storitev, – stroški za izvedbo zaključne konference, – oprema – največ do 10% vseh upravičenih stroškov (če nakup odobri ministrstvo in je neposredno povezan s projektom in nujen za njegovo izvedbo), – davek na dodano vrednost (DDV), – posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15,00% neposrednih upravičenih stroškov. Neposredni upravičeni stroški, ki v okviru tega javnega razpisa predstavljajo osnovo za izračun pavšala za posredne stroške, so naslednji: – plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, – delo po podjemni pogodbi, – delo po avtorski pogodbi, – delo preko študentskega servisa, – stroški oglaševalskih storitev, – izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi). Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji in Navodilih za prijavo, katerih priloga so tudi Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013). Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v točki 9 Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013). Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacije ESS (za 4. razvojno prioriteto »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostna usmeritev »4.2 Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja«), ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije. 10. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu. 11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013). 12. Morebitno dopolnilno financiranje V skladu s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES ter 20. členom Uredbe RS o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013, bo za ta namen uporabljeno dopolnilno financiranje največ do 10% vseh upravičenih stroškov. 13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji Upravičenec bo moral hraniti vso dokumentacijo o operaciji najmanj do 31. 12. 2020. Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi). Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec bo o izvedbi kontrole na kraju samem predhodno pisno obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi nenajavljena kontrola na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih. 15. Zagotavljanje enakih možnosti: upravičenec bo moral zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES. 16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi sprejem dejstva, da bo vključen na seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Uradni list RS, št. 51/06, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ. Upravičenec se zavezuje k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP-1-UPB1), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 – Odl. US, 33/11, 91/11, 100/11 – Skl. US, 32/12 in 57/12) in 37. členom Uredbe 1828/2006/ES. 17. Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške. 18. Zahteve glede spremljanja podatkov o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES: upravičenec bo moral spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja za spremljanje priloge XXIII Uredbe št. 1828/2006(ES) o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013. 19. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES Upravičenec je dolžan upoštevati omejitve glede sprememb operacije, kot to določa 57. člen Uredbe 1083/2006/ES in mora zagotoviti, da v roku pet let od zaključka operacije ne pride do bistvenih sprememb operacije, kar je posledica spremenjenih značilnosti lastništva dela infrastrukture ali prenehanja proizvodne dejavnosti in kar vpliva na značilnosti ali pogoje izvajanja operacije ali kar podjetju ali javni organizaciji podeli neupravičeno prednost. Slednje ne velja za operacijo, ki se po koncu izvajanja bistveno spremeni zaradi prenehanja proizvodne dejavnosti na podlagi stečaja, ki ni posledica goljufij. 20. Način in rok za predložitev prijav na razpis Rok za oddajo prijav na razpis je 17. 12. 2014. Prijave morajo v zapečateni ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis »Razvoj učnih gradiv na področju slovenščine kot drugega/tujega jezika skozi izvedbo tečajev za različne ciljne skupine in seminarjev za njihove izvajalce«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Vsak prijavitelj mora svojo prijavo posredovati tudi na CD ali DVD. Prijava mora biti napisana v slovenskem jeziku. V primeru, da se pisna in elektronska verzija razlikujeta, se upoštevajo podatki pisne verzije. Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo oddane priporočeno po pošti najkasneje zadnji dan za oddajo prijav. Kot pravočasne bodo štele tudi prijave, ki bodo oddane v vložišče ministrstva najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav, in sicer do 11. ure. Neustrezno označene in nepravočasno oddane prijave se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju. 21. Datum odpiranja prijav na razpis ter postopek in način izbora Prijave bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za izbor operacij, ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: komisija). Odpiranje prispelih prijav bo dne 17. 12. 2014 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana (sejna soba št. P20) in bo javno. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih prijave niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela prijave, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta prijave ali tistih elementov prijave, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove prijave glede na preostale prijave, ki jih je ministrstvo prejelo na razpis. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v Ocenjevalnem postopku, ki je del razpisne dokumentacije. Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izbiri prekliče. 22. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo s sklepom ministra o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog. Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. 23. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/ (rubrika Javne objave in razpisi/Javni razpisi). Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje, Urad za razvoj izobraževanja, pri dr. Vesni Čopič, vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Za dodatne informacije lahko pokličete Vesno Čopič na tel. 01/400-52-77 ali pišete na elektronski naslov: vesna.copic@gov.si. 24. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel sredstva za stroške operacije tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva od upravičenca vrnitev vseh prejetih sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila (sredstev iz proračuna RS na transakcijski račun upravičenca) do dneva vračila sredstev v proračun RS.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti