Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

Št. 3502-325/2014 Ob-3921/14 , Stran 2505
Št. 3502-325/2014 Ob-3921/14
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina), na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14), 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave št. 24/09, 13/11 in 4/12), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v najem
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola Slovenija, matična številka: 5874190000, davčna številka: SI16510801, tel. 05/66-00-107, faks 05/660-01-10, e-pošta: posta.oizola@izola.si, v nadaljevanju Občina. II. Predmet oddaje Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb je: 1. Prodajno mesto Pod Belvederjem Deli zemljišč s parc. št. 394/1, 394/2, 395, 396/1 in 402, vse k.o. Malija, v skupni izmeri 300 m2, površina je namenjena opravljanju gostinske dejavnosti kot dopolnitev plažno-rekreacijske ponudbe. Prodajno mesto se odda v najem za obdobje petih let, in sicer od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2020. Izklicna cena letne najemnine za prodajno mesto je 9.900 EUR. III. Pogoji najema 1. Splošni pogoji najema Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 10% izklicne najemnine na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije podračun št. 01240-0100006381, s pripisom »vplačilo varščine, sklic 3502-325/2014«. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri. Najemnina za prodajno mesto se poravna v 8 oziroma 30 dneh po izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Izola št. 01240-0100006381, ki se vodi pri Banki Slovenije. Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto. Najemnik bo stroške, ki jih obračuna Občina (elektrika, voda in najem gradbenih omaric) plačeval na podlagi izdane fakture. Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno, zaradi česar Občina ne odgovarja za nikakršno (morebitno) škodo, nastalo na premoženju najemnika. Zemljišča, ki ga je pridobil v najem po tem razpisu, najemnik ne sme oddajati v podnajem. Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davčne dajatve. Izbrani ponudnik nosi vse obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist Občine. Nakup dodatne opreme in materiala, ki so namenjeni izvajanju same dejavnosti oziroma uporabi prostorov s strani najemnika so strošek najemnika in v nobenem primeru ne bremenijo Občine. Najemnik je dolžan sam pridobiti vsa ustrezna soglasja in dovoljenja za opravljanje dejavnosti. Najemnika se opozarja, da predstavljajo nepremičnine in oprema, ki so predmet najema javno dobro, na katerem pridobi najemnik posebno pravico njegove uporabe, ki pa ne sme prekomerno omejevati splošne uporabe ostalih. Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno, zaradi česar Občina ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju najemnika. Prodajnega mesta, ki ga je izbrani ponudnik pridobil v najem po tem razpisu, ne sme oddajati v podnajem. Nepremičnine se najemajo po načelu videno – najeto. Izklicna cena v razpisnem postopku je bila določena izkustveno, na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14). V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11), DDV ni obračunan. III. Posebni pogoji Posebni pogoji; – izbrani najemnik si mora na lastne stroške priskrbeti ustrezen objekt za izvajanje dejavnosti, – izbrani najemnik si mora na lastne stroške pridobiti vsa ustrezna soglasja in dovoljenja za morebitno postavitev objekta. Izbrani najemnik je dolžan na najeti javni površini izvajati dejavnosti in storitev za izboljšanje ponudbe kopališča, poskrbeti za varno in nemoteno rekreacijo v skladu z namembnostjo kopališča in predpisi ter izvajati gostinsko dejavnost in dopolnitev plažno-rekreacijske ponudbe. Obveznosti izbranega najemnika so: – zagotovitev kakovostne ponudbe pijač vseh vrst, hladnih in toplih napitkov, vnaprej pripravljenih pakiranih sendvičev, sladoledov ter drugih toplih in hladnih prigrizkov, – postavitev kabin za preoblačenje, – vzdrževanje javnih sanitarij, – vsakodnevno čiščenje območja, ki je predmet najema, – zagotovitev dostopa do WI-FI omrežja, – distribucija turističnega in informacijskega materiala, – ponudba dodatnega programa in aktivnosti, po predhodni potrditvi Občine. IV. Vsebina ponudbe Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti. Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo komisija obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oziroma obliki in s prilogami, kot sledi: – izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe glede na merila ocenjevanja, – fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe; – potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe, – izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola, vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče, – izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev, – podpisan vzorec pogodbe, – opis prodajnega programa oziroma dejavnosti, ki se bo izvajala na prodajnem mestu, – dokazilo o vplačani varščini v višini 10% izhodiščne najemnine, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije podračun št. 01240-0100006381. Prijavitelji morajo izpolniti vse pogoje, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje. Pisna ponudba mora vsebovati tudi; – opis programske ponudbe, – načrt ureditve območja, ki je predmet najema v merilu 1:200 ali 1:100, ki mora vsebovati situacijo ureditve, in sicer; tloris, načrt razporeditve gostinske in druge opreme, celoten opis predvidene opreme s slikovnim gradivom (npr.; postavitev kabin za preoblačenje, senčnikov in drugih elementov ureditve, itd …); – obratovalni čas (dnevni, tedenski, sobote, nedelje, prazniki, ob prireditvah) in obratovanje izven sezone; – predvideno število zaposlenih, – opis ponudbe, iz katere bo razvidno upoštevanje posebnih pogojev tega razpisa. V. Oddaja ponudbe Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku, vsebovati mora izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili. Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 15. 12. 2014 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Javno zbiranje ponudb – nepremičnine v najem« – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bodo izločene in po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudniku. Ponudbe, ki bodo nižje od ponudbene cene, ali bodo prispele po preteku razpisnega roka, ali pa bodo v nasprotju s pogoji razpisa ter ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, ne bodo upoštevane. Ravno tako ne bodo upoštevane prijave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane obveznosti. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka. VI. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo obravnavala Komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana št. 011-4/2011. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 17. 12. 2014, od 15.30 dalje, v sejni sobi – pritličje Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na odpiranju ponudb bo komisija ugotavljala popolnost ponudb glede na zahtevana dokazila. Nepravočasnih ponudb, ponudb pod izklicno ceno, prijav ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane obveznosti ter ponudb, ki ne vsebujejo bistvenih elementov ponudbe (obrazec ponudbe, izjave ponudnika, parafirana pogodba, opis programa oziroma dejavnosti, ki naj bi se na prodajnem mestu izvajal, plačana varščina), komisija ne bo upoštevala. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse bistvene elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo (dokazila o pravnem statusu ponudnika, potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih). Rok za dopolnitev take ponudbe je 5 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Če pozvani ponudnik svoje ponudbe ne bo dopolnil v postavljenem roku, komisija te ponudbe v nadaljevanju postopka ne bo upoštevala ter bo vlogo zavrgla kot nepopolno. VII. Merila za ocenitev ponudb Merili točkovanja za sestavo prednostnega seznama prijaviteljev sta: – Kvaliteta in zanimivost prodajnega programa oziroma ponudbe na posameznem prodajnem mestu, – Višina ponujene najemnine. Prodajno mesto se odda prijavitelju z največjim številom zbranih točk. Izbranih je toliko prijaviteljev, kolikor je na razpolago posameznih prodajnih mest. V primeru, da dva ali več prijaviteljev doseže isto število točk, se bodo z njimi opravila pogajanja. Merila za izbor so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. VIII. Postopek po odpiranju ponudb Pristojni urad občinske uprave po prejemu zapisnika komisije izda sklepe o izboru najemnikov, ki jih vroči vsem ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje v roku deset dni po izdelavi prednostnega seznama. Na podlagi sklepa o izbiri bo dolžan izbrani ponudnik v roku 15 dni od dneva poziva skleniti najemno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina zadrži, Občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika. IX. Drugi pogoji javnega razpisa Občina si pridržuje pravico, da ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli, v okviru katerega pooblastil nastopajo: – kadarkoli ustavi in zaključi postopek po Javnem razpisu, – kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov (vključno ne: tistega, ki je ponudil najvišjo najemnino za nepremičnine oziroma tistega, ki je dosegel najvišje število točk pri izpolnjevanju meril za najugodnejšega ponudnika), – po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja, – kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega, – na lokaciji ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina). Vsak ponudnik vlaga ponudbo po javnem razpisu izključno na lastno tveganje in na lastne stroške. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za najem posamezne nepremičnine. V primeru, če bi en ponudnik predložil več ponudb za najem posamezne nepremičnine, Komisija ne bo upoštevala nobene. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj izklicna cena posameznega prodajnega mesta, je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od obravnavanja prispelih ponudb. XI. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani Občine Izola, www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Razpisna dokumentacija je brezplačna. Nepremičnine, ki so predmet oddaje si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po tel. 05/660-02-99, ali po elektronski pošti na: katja.rakar@izola.si.
Občina Izola

AAA Zlata odličnost