Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

Št. 478-0087/2014-1 Ob-3920/14 , Stran 2504
Št. 478-0087/2014-1 Ob-3920/14
Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, ki jo zastopa župan Miran Jurkošek, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Štore za leto 2014, s spremembami in dopolnitvami objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti Občine Štore
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore. 2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena: – predmet javnega zbiranja ponudb je stanovanje št. 1, v pritličju stavbe na naslovu, Ulica Cvetke Jerin 1, 3220 Štore, ki leži na parc. št. 1423/15 in 1446, obe k.o. 1082 – Teharje, skupaj s solastniškim deležem na skupnih delih in funkcionalnem zemljišču te stanovanjske stavbe, – po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije je uporabna površina dela stavbe 45,30 m², neto tlorisna površina dela stavbe pa 55,90 m², – za to stanovanje – posamezni del št. 1, v stavbi št. 1212, k.o. 1082 – Teharje (ID 5455297), je v zemljiški knjigi vknjižena lastninska pravica na prodajalca, stanovanje pa je v zemljiški knjigi prosto bremen, – izhodiščna cena za navedeno nepremičnino je 44.000 EUR. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet nepremičnin. 3. Pogoji prodaje: – nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, – nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo posebna komisija, ki jo imenuje župan, ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo, in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika, – izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po pozivu občine k sklenitvi pogodbe. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot 15 dni, ali pa občina zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa odstopil, in ima Občina Štore pravico zadržati vplačano varščino, – po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z določili prodajne pogodbe, – plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na transakcijski račun Občine Štore št. 01100-0100002959, v roku 30 dni od dneva sklenitve pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške overitve pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime v zemljiški knjigi. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: 5.1 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine), – navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 5.4 teh pogojev za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb. 5.2 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do 1. 12. 2014, do 12. ure. 5.3 Ponudniki morajo najkasneje v roku, navedenem v točki 5.2, dostaviti ponudbo na Občino Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore. Ponudbo morajo oddati v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja Ulica Cvetke Jerin 1«. Šteje se, da je ponudba pravočasna, če je do navedenega roka prispela na naslov, Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore. 5.4 Ponudniki morajo ponudbi predložiti: – kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši od 3 mesecev, – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o vplačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe. 6. Varščina: 6.1 Ponudniki morajo najkasneje do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 10% izhodiščne cene, na transakcijski račun Občine Štore št. 01100-0100002959, z navedbo »plačilo varščine – stanovanje – navedba imena in priimka oziroma naziva ponudnika«. 6.2 Vplačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, drugim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega zbiranja ponudb, pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. 6.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 7. Kraj in čas odpiranja ponudb: – Komisija za vodenje postopka prodaje nepremičnin bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe dne 2. 12. 2014, ob 11. uri, na sedežu prodajalca. Odpiranje ponudb bo javno. – Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), in pravočasne, a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni. 8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: – Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena najvišja cena. V primeru, da enako ceno ponudi več ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje poziv k oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna pogajanja o ceni. – Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. – Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan lahko ustavi začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla brez kakršne koli odškodninske odgovornosti do ponudnikov. 9. Dodatne informacije: dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Občini Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore. Kontaktna oseba je Maja Godec, tel. 03/780-38-53.
Občina Štore

AAA Zlata odličnost