Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

Št. 47829-0001/2014 Ob-3904/14 , Stran 2502
Št. 47829-0001/2014 Ob-3904/14
Občina Miklavž na Dravskem polju na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/1, 42/12, 24/13, 10/14), 88. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/03, 33/10) in sklepa o posamičnem programu prodaje nepremičnega premoženja št. 4787-0003/2014 2\13, z dne 21. 8. 2014, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti Občine Miklavž na Dravskem polju
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, mat. št. 1365614, ID za DDC: SI60592869, faks 02/629-68-28, tel. 02/629-68-20 in e-pošta: obcina.miklavz@miklavz.si 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1 Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stavbnega zemljišča znotraj ureditvenega območja za poselitev mešanem območju MP4 – območja stanovanjskih, storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti, in sicer: – parcela št. 1396/4, k.o. Miklavž na Dravskem polju, v izmeri 430,00 m2, ID znak 693-1396/4-0. 2.2 Izhodiščna cena znaša na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin: 70,00 EUR/m2, oziroma skupaj za nepremičnino 30.100,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 22% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nepremičnina se v celoti prodaja po načelu videno – kupljeno. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnino. 3.2 Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. Odpiranje ponudb bo javno, postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Miklavž na Dravskem polju. V primeru, da bo komisija ocenila, da zgolj na podlagi opredeljenega kriterija, izmed ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. Komisija bo po zaključenem postopku predlagala županu odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika. 3.3 S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer, da bo: – plačal celotno kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa iz strani prodajalca na transakcijski račun Občine Miklavž na Dravskem polju, odprt pri UJP št. 01369-0100009566, model 00, sklic na št. 7221001. Plačilo kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se prodajna pogodba šteje za razdrto. V tem primeru prodajalec zadrži prejeto varščino. Zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice bo kupcu izdano po plačilu celotne kupnine. – nosil riziko pridobitve gradbenega dovoljenja; – plačal vse javne dajatve pristojnim izvajalcem gospodarskih javnih služb; – nosil vse stroške eventualnih prestavitev obstoječega infrastrukturnega omrežja; – nosil vse stroške odprave poškodb, kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju; – plačal pripadajoči davek na dodano vrednost za nepremičnine, stroške notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1 Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postanejo lastnik nepremičnin. 4.2 Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun Občine Miklavž na Dravskem polju pri UJP št. 01369-0100009566, ter obvezno navesti namen nakazila:varščina, model 00, sklic na št. 201 000. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. 4.3 Pisna ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku, naziv in sedež, – podatke o odgovorni osebi ponudnika, – matično številko ali EMŠO, če gre za fizično osebo, – davčno številko, – pooblaščenega podpisnika pogodbe, – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine; – dokazila o finančnem stanju ponudnika: bilanca stanja in izkaz uspeha za leto 2013, podatke o boniteti BON – obrazec in potrdilo banke o solventnosti ponudnika. 4.4 Ponudbi je potrebno predložiti: – potrdilo o plačilu varščine, – pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe, samostojni podjetniki izpis iz registra, fizične osebe potrdilo o državljanstvu; 4.5 Ponudniki so vezani na dano ponudbo do sklenitve kupoprodajne pogodbe z izbranim najugodnejšim ponudnikom. 4.6 Ponudniki morajo ponudbe predložiti s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, ali oddajo v vložišču občine v roku 15 dni od objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: – Ne odpiraj – ponudba za nakup parcele št. 1396/4, k.o. Miklavž na Dravskem polju«. 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 5.1 Postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Miklavž na Dravskem polju. V primeru, da bo komisija ocenila, da zgolj na podlagi opredeljenega kriterija, izmed ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. Komisija bo po zaključenem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 5.2 Javno odpiranje ponudb bo dne 2. 12. 2014, s pričetkom ob 9. uri, v prostorih Občine Miklavž na Dravskem polju (sejna soba, 1. nadstropje), Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju. 5.3 Z izbranim ponudnikom bo Občina Miklavž na Dravskem polju sklenila pogodbo najkasneje v roku 15 dni od prejema obvestila. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo Občina Miklavž na Dravskem polju zadržala njegovo varščino. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 5.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom, je izključena. Komisija lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. 6. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, pri kontaktni osebi: Aleš Rojko, tel. 02/629-68-29, e-mail: up@miklavz.si.
Občina Miklavž na Dravskem polju

AAA Zlata odličnost