Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

Ob-3903/14 , Stran 2501
Ob-3903/14
Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter Načrta za nakup, prodajo in menjavo z razpolaganjem s stvarnim premoženjem Občine Ljubno v letu 2014, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ljubno v območju Občinskega lokacijskega načrta IPC Loke
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, MŠ 58833733, ID za DDV: 57533776. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet prodaje je komunalno urejeno stavbno zemljišče, namenjeno industrijsko obrtni gradnji. Zemljišče leži ob regionalni cesti Radmirje – Logarska dolina. V IPC Loke je že zgrajenih nekaj poslovnih objektov. Zemljišča so komunalno opremljena (cesta, vodovod, kanalizacija, elektro in TK omrežje ter javna razsvetljava). Vsa nova komunalna oprema je všteta v ceno zemljišča. Prodajna cena zemljišča je 22,88 EUR/m2. V ceno ni vštet 22% davek na dodano vrednost. Zemljiško stanje je urejeno. Prodajajo se naslednja zemljišča: – zemljišče a2 – območje obrtno proizvodnih dejavnosti sestavljajo parcele: – parc. št. 919/62 stavbno zemljišče, v izmeri 255 m2, – parc. št. 919/32 stavbno zemljišče, v izmeri 240 m2, – parc. št. 919/33 stavbno zemljišče, v izmeri 190 m2, – parc. št. 919/34 stavbno zemljišče, v izmeri 125 m2, – parc. št. 919/35 stavbno zemljišče, v izmeri 210 m2, – parc. št. 919/36 stavbno zemljišče, v izmeri 180 m2, – parc. št. 919/37 stavbno zemljišče, v izmeri 240 m2, – parc. št. 919/38 stavbno zemljišče, v izmeri 230 m2, – parc. št. 919/39 stavbno zemljišče, v izmeri 220 m2, – parc. št. 919/40 stavbno zemljišče, v izmeri 190 m2, – parc. št. 919/41 stavbno zemljišče, v izmeri 155 m2, – parc. št. 919/42 stavbno zemljišče, v izmeri 165 m2, – parc. št. 919/43 stavbno zemljišče, v izmeri 275 m2, – parc. št. 919/44 stavbno zemljišče, v izmeri 250 m2, v skupni izmeri 2.925,00 m2. Izhodiščna cena je 66.924,00 EUR. Navedena cena ne vsebuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Pogoji prodaje: – nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«; – prodajno pogodbo bo pripravila Občina Ljubno; – nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je oddal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika; – izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po uspešno opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Kolikor ponudnik pogodbe ne bo sklenil v predpisanem roku, se bo štelo, da od nakupa odstopa in ima Občina Ljubno pravico zadržati vplačano varščino; – po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo; – plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe; – kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime v zemljiški knjigi; – župan lahko postopek prodaje zemljišč ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: – ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine na TRR Občine Ljubno št. 01262-0100019077; – ponudbe so zavezujoče in morajo vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek, naslov, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa z nazivom banke (za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša) – Priloga 1; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine – Priloga 2; – ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 29. novembra 2014. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala. – ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v ovojnici z označbo »Ne odpiraj – ponudba IPC LOKE« na naslov: Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji. – Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo osebnega dokumenta – fizične osebe, – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ni starejši od treh mesecev, – izjavo o sprejemanju pogojev iz javne ponudbe. 5. Dodatne informacije: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Ljubno, tel. 03/839-17-70. Ogled nepremičnine je možen po predhodni najavi na navedeni telefon oziroma preko elektronske pošte: obcina@ljubno.si 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: – Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 1. decembra 2014, ob 14. uri, v prostorih Občine Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji. Odpiranje ponudb bo javno. – V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo Komisija ponudnike, ki so ponudili enako kupnino, v roku 8 dni pozvala k oddaji nove ponudbe oziroma bo z njimi izvedla pogajanja. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. Besedilo javnega razpisa – zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine Ljubno: www.ljubno.si in na oglasni deski na sedežu občine, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji.
Občina Ljubno

AAA Zlata odličnost