Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

Št. 6-292/14 Ob-3902/14 , Stran 2501
Št. 6-292/14 Ob-3902/14
Na podlagi Zakona stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič, ki jo zastopa ravnateljica, Silva Jančan, objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Organizator javnega zbiranja ponudb je Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič, Šolska ulica 1, 8333 Semič. 2. Prodaja se rabljeno vozilo Mercedes benz sprinter 413, letnik 2002, 378.994 prevoženih kilometrov, 21 sedežev, diesel. 3. Premičnina se prodaja po ceni 5.078,20 EUR. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 31. 12. 2014. 4. Sklenjena bo pisna kupoprodajna pogodba. 5. Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v enkratnem znesku v roku 8 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, na podlagi izdanega računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 6.1 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 1. podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine); 2. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine; 3. kopijo osebnega dokumenta (fizična oseba), ali izpis iz poslovnega registra Slovenije (samostojni podjetniki posamezniki) ne starejši od 3 mesecev, ali izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) ne starejši od 3 mesecev, 4. pooblastilo za zastopanje v postopku javnega zbiranja ponudb, v primeru da ponudnika zastopa pooblaščenec (original), 5. potrdilo o plačani varščini, 6. pisno izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb. 6.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo priporočeno po pošti ali jo oddati v sprejemni pisarni Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – šolski kombi« na naslov Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič, Šolska ulica 1, 8333 Semič, najkasneje do ponedeljka, 2. 12. 2014, do 9. ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa je pristojna komisija ne bo upoštevala. 7. Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene. Varščino je potrebno vplačati na TRR Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič, Šolska ulica 1, 8333 Semič, št. 01309-6030678545, odprtega pri UJP OE Novo mesto, skupaj z navedbo »Varščina za javno zbiranje ponudb – šolski kombi«. Vplačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe, zato je potrdilo o plačilu varščine obvezna priloga k prijavi na razpis. 8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 8.1. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija, ki jo imenuje ravnateljica. 8.2 Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe v torek, 2. 12. 2014, ob 10. uri, v prostorih Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič, Šolska ulica 1, 8333 Semič. 8.4 Premičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je višina ponujene kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki v ponudbi ponudi najvišjo ceno za premičnino. 8.5 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od izbire najugodnejšega ponudnika. Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič lahko do sklenitve pravnega posla (podpisa pogodbe), brez odškodninske odgovornosti, prekine oziroma ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana kavcija brez obresti in povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni. Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega ponudnika je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javnega odpiranja ponudb. 9. Ogled premičnine in informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o premičnini lahko interesenti dobijo v času uradnih ur osebno, na tel. 040/748-644 (kontaktna oseba: Dušan Plut). Ponudniki si pred podajo ponudbe lahko ogledajo predmet prodaje po predhodnem dogovoru. 10. Objava: javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič.
Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič

AAA Zlata odličnost