Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

Št. 478-204/2014-18 Ob-3900/14 , Stran 2499
Št. 478-204/2014-18 Ob-3900/14
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,10/14) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija Ministrstva za obrambo, imenovana s sklepom št. 478-204/2014-11, z dne 24. 9. 2014 (nad. pristojna komisija). II. Vrsta pravnega posla: oddaja v najem stvarnega premoženja. III. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet oddaje v najem je opremljena kuhinja, v izmeri 102,01 m2, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje – enota Sežana, Bazoviška 13, Sežana (ID stavbe 201), ki stoji na zemljišču, parcelna št. 2778/14, k.o. 2455 Sežana. Lastnik objektov: Republika Slovenija, upravljavec: Ministrstvo za obrambo. Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem opremljene kuhinje za opravljanje gostinske dejavnosti. Izhodiščna mesečna najemnina, določena na podlagi uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin in sklepa ministra, znaša 679,00 EUR. IV. Informacije in ogled nepremičnin Za podrobnejše podatke in informacije glede predmeta javne ponudbe smo dostopni v času razpisa vsak delovni dan, od 10. ure do 12. ure, na tel. 041/649-504. Ogled nepremičnine bo potekal na podlagi predhodne najave. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in najavo se obrnite na Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 61, Ljubljana, tel. 041/649-504 (Janez Petrovič). Objavo javnega zbiranja ponudb najemodajalec objavlja tudi na spletni strani: www.mo.gov.si, skupaj z vzorcem najemne pogodbe. V. Pogoji najema: 1. Za nepremičnino se sklene najemna pogodba za določen čas, za dobo pet let. 2. Nepremičnine bodo oddane v najem najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika pa so sledeči: – višina ponujene najemnine, – izjava ponudnika, da sprejema pogoje najema, – opravljanje gostinske dejavnosti pod naslednjimi pogoji: – zagotavljanje toplih in hladnih obrokov udeležencem usposabljanja in zaposlenim pri naročniku, – zagotavljanje toplih in hladnih brezalkoholnih napitkov, – zagotavljanje navedenih storitev po ceniku, ki ga predhodno potrdi naročnik, – obratovanje v skladu s hišnim redom naročnika, – prepoved točenja alkoholnih pijač, – prepoved oddaje v podnajem predmeta ponudbe, – dolžnost zavarovanja premičnih stvari, ki so predmet najema, – dolžnost najemnika za tekoče vzdrževanje prostorov, plačevanje obratovalnih stroškov in drugih stroškov skladno z 49. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,10/14), – registracija za opravljanje gostinske dejavnosti, – predhodno pisno soglasje najemodajalca za preureditve in izboljšave, pri čemer se vložena sredstva ne povrnejo najemniku. Najemnik bo lahko zagotavljal storitve tudi zunanjim gostom. 3. Podpis pogodbe: izbranemu ponudniku se najkasneje v roku 5 dni po izbiri pošlje najemna pogodba v podpis. Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od sklenitve pogodbe in se mu varščina ne vrne. V tem primeru lahko naročnik pošlje v podpis pogodbo naslednjemu najugodnejšemu ponudniku. 4. Plačilo najemnine: najemodajalec bo za poslovne prostore izstavljal mesečne račune za najemnino do 15. v mesecu za tekoči mesec. Najemnino za prvi obrok najema bo najemnik dolžan poravnati v roku 15 dni od izdaje računa, ki ga bo najemodajalec izstavil po sklenitvi pogodbe (položena varščina se vrača po prenehanju pogodbe). V primeru, da najemnina ni plačana v roku, se pogodba šteje za razdrto in se vplačana varščina obdrži. 5. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija: – opravi s ponudniki dodatna pogajanja, – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. VI. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnin v najem 1. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini ene izhodiščne mesečne najemnine (679,00 EUR) na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št. 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-00000, 2. popolna pisna ponudba mora vsebovati: naziv ponudnika in njegov točen naslov, matično številko ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine, za katero daje ponudbo in ponujeno mesečno višino najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko transakcijskega računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – izpis podatkov iz Poslovnega registra, obrtnega registra, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, – dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: potrdilo o solventnosti pri banki, ki vodi TRR, – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema pogoje najema, – navedbo veljavnosti ponudbe oziroma vezanosti ponudnika na dano ponudbo (ponudba mora veljati najmanj 60 dni od oddaje ponudbe). VII. Postopek 1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, Ljubljana, do vključno dne 1. 12. 2014 do 12. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ne odpiraj, Ponudba za najem nepremičnin, »SGN-478-204/2014«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika, 2. pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje iz 2. podtočke točke VI, 3. ponudbe pod izhodiščno najemnino in ponudbe, ki ne bodo vsebovale izjave o sprejemu pogojev najema, ne bodo upoštevane, 4. ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri, 5. ponudniku, ki ni izbran kot najugodnejši, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, 6. nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja pristojna komisija. VIII. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem predstojnika postopek javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem ustavi vse do sklenitve pravnega posla. IX. Pravila javne ponudbe Javna ponudba se izvaja v skladu z Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,10/14). Izvedbo javnega odpiranja ponudb nadzoruje pristojna komisija. X. Kraj in čas javnega odpiranja prejetih ponudb: odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Ministrstva za obrambo RS, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (sejna soba, 3. nadstropje), in sicer, dne 2. 12. 2014, z začetkom ob 13. uri. K odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo.
Ministrstvo za obrambo

AAA Zlata odličnost