Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

Št. 478-023/2014-001 Ob-3899/14 , Stran 2499
Št. 478-023/2014-001 Ob-3899/14
Občina Gorenja vas - Poljane na podlagi pogodbe o neodplačnem prenosu nepremičnin na Občino Gorenja vas - Poljane za območje Gospodarske cone Todraž, objavlja
javno zbiranje ponudb
za izbor investitorjev za gospodarsko cono Todraž
1. Predmet razpisa Pridobitev stavbne pravice za gradnjo po 56. členu Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05, 126/07, 108/09, 57/12 in 110/13) na komunalno opremljenih zemljiščih, in sicer na nepremičninah, parc. št. 835/23 in 887/27, k.o. Dolenja Dobrava, v izmeri 1.730 m2. Zemljišči se nahajata na ureditvenem območju Gospodarske cone Todraž, ki je namenjena za gradnjo novega podjetniškega središča proizvodno – predelovalnih in storitvenih dejavnosti. Zemljiškoknjižno stanje nepremičnin je urejeno. 2. Posebna določila Izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe o stavbni pravici pridobi pravico za gradnjo, in sicer za čas 50 let od sklenitve pogodbe. Nadomestilo za preneseno stavbno pravico znaša 2 EUR/m2/leto (brez DDV). Ob izpolnjevanju razpisnih pogojev se izbrani ponudnik lahko odloči za nakup zemljišča. V primeru nakupa komunalno opremljenega zemljišča je cena 30 EUR/m2 (brez DDV). V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti ima Občina Gorenja vas - Poljane pravico enostransko prekiniti pogodbo o stavbni pravici brez obveznosti do ponudnika. Pred podpisom pogodbe o stavbni pravici mora ponudnik predložiti dokazilo o plačilu enoletnega nadomestila za preneseno stavbno pravico. 3. Pogoji za prijavo na razpis: – odprtje najmanj 5 novih delovnih mest izbranega ponudnika na območju Gospodarske cone Todraž po realizaciji investicije, – da ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni imel blokiranega transakcijskega računa, – prijavo na javni razpis lahko podajo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije in tujine, – izbrani ponudnik mora praviloma po dinamiki investicijskega programa, vendar najkasneje v 18 mesecih po podpisu pogodbe o stavbni pravici pridobiti enotno gradbeno dovoljenje in najkasneje v 36 mesecih po pridobitvi enotnega gradbenega dovoljenja realizirati predložen investicijski program. Občina Gorenja vas - Poljane si pridržuje pravico, da brez dodatnih obrazložitev ne izbere nobenega ponudnika. 4. Merila za izbor ponudnikov Kazalci investicijskega programa: sedež podjetja, število obstoječih delovnih mest, število delovnih mest po realizaciji investicije, dodana vrednost na zaposlenega, boniteta ponudnika, … Komisija, ki jo je s sklepom imenoval župan Občine Gorenja vas - Poljane, bo prispele ponudbe ocenila po zgoraj navedenih kriterijih in tako izbrala najugodnejše ponudnike. Prednost pri izbiri ponudnikov imajo kandidati z višjim številom točk. Prednost pri ocenjevanju bodo imeli ponudniki, ki imajo (bodo imeli) sedež podjetja oziroma podružnice na lokaciji GC Todraž oziroma na območju Občine Gorenja vas - Poljane in nosilci moteče dejavnosti v strnjenem naselju na območju Občine Gorenja vas - Poljane. 5. Ureditev komunalne infrastrukture Do vseh zemljišč v GC Todraž bodo skladno s projektom komunalne opreme izdelani naslednji priključki: – vodovodni priključek, – priključek na javno kanalizacijo s ČN, – cestni priključek v asfaltni izvedbi. 6. Razpisna dokumentacija in oblika ponudbe Ponudba mora vsebovati izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije, vključno z investicijskim programom v obliki tipiziranega poslovnega načrta (TPN) in drugimi, v razpisni dokumentaciji zahtevanimi prilogami. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Občine Gorenja vas - Poljane: www.obcina-gvp.si (zavihek razpisi). Dodatne informacije je možno dobiti na tel. 04/51-83-100, Barbara Bogataj, možen pa je tudi ogled lokacije v Gospodarski coni Todraž po predhodni najavi. Ponudba mora biti oddana v dveh enakih izvodih, in sicer z navedbo »Original« in »Kopija št. 1« na posameznem izvodu. V izvodu z navedbo »Original« morajo biti poleg ostalih vloženi vsi zahtevani dokumenti, pri katerih se zahteva, da morajo biti originalno žigosani in podpisani s strani odgovornih oseb. Oba izvoda morata biti predložena v pisni obliki v eni zapečateni ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – Ponudba za izbor investitorjev v gospodarski coni Todraž« in s polnim naslovom ponudnika na sprednji ali zadnji strani ovojnice. Ponudbe v skladu s temi navodili morajo biti dostavljene na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Vse nepravočasno predložene ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom. 7. Razpisni roki Rok za predložitev ponudb je 3. 12. 2014, do 12. ure. Javno odpiranje ponudb je na dan roka za oddajo ponudbe na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas, ob 12.30.
Občina Gorenja vas - Poljane

AAA Zlata odličnost