Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

Št. 478-10/2012 Ob-3886/14 , Stran 2498
Št. 478-10/2012 Ob-3886/14
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Logatec za leto 2014, ki je priloga Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2014 (Logaške novice, št. 1-2/12)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, matična številka: 5874661000, davčna številka: SI55512844. 2. A) Predmet prodaje je nezazidano komunalno opremljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji v IOC Logatec, v skupni izmeri 20834 m2, sestavljeno iz naslednjih parcel: – del parc. št. 375/46, v izmeri cca 5000 m2, – del parc. št. 375/171, v izmeri cca 700 m2, – del parc. št. 375/127, v izmeri cca 200 m2, – del parc. št. 375/376, v izmeri cca 1552 m2, – parc. št. 510, v izmeri 1066 m2, – parc. št. 375/42, v izmeri 3300 m2, – parc. št. 506/1, v izmeri 6183 m2, – parc. št. 375/377, v izmeri 605 m2, – parc. št. 375/20, v izmeri 901 m2 – parc. št. 375/382, v izmeri 4297 m2, vse k.o. 2017 – Dol. Logatec. Gradbena parcela se prodaja neporavnana, s komunalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno razsvetljavo, elektriko 3x35A in asfaltno cesto. Parcelo je možno deliti in se prodaja po delih – velikost delov bo določena na podlagi želja ponudnikov. Izklicna cena za komunalno opremljeno neporavnano zemljišče je 40,00 EUR za m2 oziroma 48,80 EUR za m2 z vključenim 22% DDV. B) Predmet prodaje je nezazidano komunalno opremljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji v IOC Logatec, v skupni izmeri 12914 m2, sestavljeno iz naslednjih parcel: – parc. št. 754/4, v izmeri 10694 m2, – parc. št. 375/420, v izmeri 468 m2, – parc. št. 502/8, v izmeri 777 m2, – parc. št. 789/84, v izmeri 495 m2, – parc. št. 375/66, v izmeri 480 m2, vse k.o. 2017 – Dol. Logatec. Gradbena parcela se prodaja delno poravnana, s komunalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno razsvetljavo, elektriko 3x35A in asfaltno cesto. Parcelo je možno deliti in se prodaja po delih – velikost delov bo določena na podlagi želja ponudnikov. Izklicna cena za komunalno opremljeno delno poravnano zemljišče je 60,00 EUR za m2 oziroma 73,20 EUR za m2 z vključenim 22% DDV. C) Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče na začetku naselja v Grčarevcu: – parc. št. 151/26, v izmeri 819 m2, – parc. št. 151/62, v izmeri 736 m2, – parc. št. 151/30, v izmeri 808 m2, – parc. št. 151/31, v izmeri 968 m2, – parc. št. 151/23, v izmeri 859 m2, vse k.o. Grčarevec. Gradbene parcele se prodajajo neporavnane, komunalno opremljene – strošek komunalne opreme ni vključen v ceno zemljišča. Izklicna cena za stavbno zemljišče je 30,00 EUR za m2 oziroma 36,60 EUR za m2 z vključenim DDV-jem, 3. Pogoji prodaje: a) nakup po načelu »videno – kupljeno«, kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali; b) posamezne nepremičnine bodo prodane najboljšemu ponudniku; c) izbrani ponudnik bo sklenil prodajno pogodbo najkasneje v petnajstih dneh po končani izbiri najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima prodajalka pravico zadržati vplačano varščino; d) po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnine izročila original overjena pogodba, da bo lahko vpisal lastninsko pravico nad kupljeno nepremičnino v zemljiško knjigo; e) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv; f) plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku, je bistvena sestavina pogodbe; g) kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb a) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% od izklicne cene na podračun št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za javna plačila Republike Slovenije. Najboljšemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika; b) zavezujoča ponudba mora vsebovati: – ime, priimek oziroma firmo kupca, točen naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine; – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (za fizično osebo); – izpisek iz sodnega oziroma drugega registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (za pravno osebo); – izjavo o sprejemu pogojev javne ponudbe; – dokazilo o plačani varščini; c) ponudniki morajo popolno ponudbo oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do vključno 26. 11. 2014, do 10. ure, na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, s pripisom »Javni razpis Nepremičnine – Ne odpiraj«. 5. Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec ali na tel. 01/75-90-618. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika a) javno odpiranje ponudb bo 26. 11. 2014, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec; b) v primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja; c) ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb; d) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Občina Logatec

AAA Zlata odličnost