Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

Št. 352-11/2014 Ob-3882/14 , Stran 2496
Št. 352-11/2014 Ob-3882/14
Občina Zagorje ob Savi na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in 4. dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2014, št. 410 – 1 / 2013 kot sestavni del rebalansa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2014 (Uradni list RS, št. 66/14), ki ga je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi sprejel na 25. redni seji dne 8. 9. 2014, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. 2. Opis predmeta prodaje Prodaja stvarnega premoženja, in sicer stanovanjskih prostorov s pripadajočo kletjo v večstanovanjski stavbi na naslovu Ulica talcev 40, 1410 Zagorje ob Savi, ki ima identifikacijsko številko 1886-921-109, v skupni izmeri 40,40 m2, ki leži v I. nadstropju stavbe. Gre za posamezni del št. 109 v stavbi 921, k.o. 1886-Zagorje-mesto, ki se nahaja na parc. št. 1427, k.o. 1886-Zagorje-mesto. Predmetna nepremičnina je zasedena in obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas z neprofitno najemnino. Najemnik ima predkupno pravico. 3. Izhodiščna cena Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne nepremičnine je 25.100,00 EUR. Izhodiščna vrednost ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec pristojnemu davčnemu uradu in drugih stroškov izvedbe kupoprodajne pogodbe, ki jih plača kupec. 4. Pogoji prodaje in merila za izbor: a) Nakup po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. b) Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% od navedene izhodiščne cene nepremičnine, kar znaša 2.510,00 EUR. Varščino je potrebno vplačati na podračun Občine Zagorje ob Savi št. SI56 0134 2010 0018 358, ki je odprt pri Banki Slovenije. Namen nakazila je »javno zbiranje ponudb – varščina«. Fotokopijo dokazila o vplačilu varščine mora ponudnik priložiti k prijavi na razpis. Rok za vplačilo varščine je do vključno 2. 12. 2014. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku brezobrestno vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil. Ostalim ponudnikom pa brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po opravljenem javnem zbiranju ponudb. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v določenem roku od javnega zbiranja ponudb ali ne plača kupnine v roku 20 dni po sklenitvi pogodbe oziroma izstavitve računa, se varščina zadrži. c) Pri nakupu ima dosedanji najemnik pod enakimi pogoji predkupno pravico. Ponudnik – kupec, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz obstoječega sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom, položaj najemnika pa se po izrecni zakonski določbi ne sme poslabšati. č) Uspeli ponudnik – kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, overitev prodajalčevega podpisa, takse za vpis v zemljiško knjigo in morebitne druge stroške). d) Rok za sklenitev pogodbe o prodaji nepremičnine je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne sklene, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa zadrži prodajalec. Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 20 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine. e) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin in v roku predložijo ponudbo. Da se bo ponudba štela kot popolna, mora vsebovati: – podatke o ponudniku (OBR-1), – izjavo ponudnika, da sprejema pogoje javnega razpisa (OBR-2), – za fizične osebe fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, – za pravno osebo oziroma samostojnega podjetnika fotokopijo izpiska iz sodnega registra ali izpiska Agencije RS za javno pravne evidence ter storitve (AJPES) (dokumenti, ki dokazujejo registracijo pravne osebe ali s.p. ne smejo biti starejši od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p., – kolikor se ponudba odda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pisno pooblastilo, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.), – dokazilo o pravočasnem vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 2.510,00 EUR, – parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3), – naslovnica (OBR-4). f) Komisija bo v primeru več prejetih najugodnejših ponudb izvedla postopek v skladu s petim odstavkom 37. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14). g) Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14). 5. Rok in način predložitev ponudb Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela v zaprti ovojnici z oznako kot je na OBR-4 »Naslovnica«, ki je del razpisne dokumentacije, najkasneje do dne 3. 12. 2014, do 9. ure, ne glede na vrsto prenosa na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Ponudnika veže ponudba 2 meseca po oddaji ponudbe. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju. Ponudbe bo obravnavala s strani župana pooblaščena komisija. Ponudba mora biti praviloma izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na spletni strani Občine Zagorje ob Savi: http://www.zagorje.si. Oziroma v času uradnih ur v vložišču Občine Zagorje ob Savi. Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce, vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije. Razpis se šteje za uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik. Ponudniki bodo o izidu javnega odpiranja ponudb obveščeni v 15 dneh po javnem odpiranju ponudb. 6. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo dne 3. 12. 2014, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi. Ponudniki se pred začetkom odpiranja ponudb izkažejo z osebnim dokumentom. Predstavniki ponudnikov pa morajo predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. 7. Podrobnejše informacije: zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu prodaje na sedežu Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Kontaktna oseba je Borut Bantan, elektronski naslov: borut.bantan@zagorje.si, tel. 03/56-55-704. 8. Opozorilo: prodajalec na podlagi tega javnega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. Dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Občina Zagorje ob Savi

AAA Zlata odličnost