Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

Ob-3923/14 , Stran 2495
Ob-3923/14
Razpisna komisija, ki je bila imenovana s sklepom Sveta Zavoda za turizem Kranj, številka 10-3-02/14, dne 5. 11. 2014, na podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj (Uradni list RS, št. 28/13) in 32. člena Statuta Zavoda za turizem Kranj, sprejetega 27. 5. 2010, objavlja razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda (m/ž) »Zavod za turizem Kranj«. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterij oziroma II. stopnja po bolonjskem programu, – najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, – delovne izkušnje na področju turizma, – organizacijske sposobnosti, kar kandidat dokazuje s svojim preteklim delom, – izkazovanje znanja enega od svetovnih jezikov na višji ravni, – izkazovanje znanja uporabe informacijskih tehnologij, – predložitev programa dela za mandatno obdobje in vizije razvoja turizma v Mestni občini Kranj, – izpolnjevanje ostalih pogojev v skladu z zakonom. K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti program dela Zavoda za turizem Kranj, za nadaljnja 4 leta in vizijo razvoja turizma v Mestni občini Kranj, ter naslednja dokazila: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. izjavo o nekaznovanosti, 3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev glede zahtevanih delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih ter na področju turizma, 4. dokazilo o izkazovanju znanja enega od svetovnih jezikov na višji ravni: – potrdilo Državnega izpitnega centra o znanju svetovnega tujega jezika na višji ravni ali – potrdilo o aktivnem znanju tujega jezika, ki so ga izdale verificirane izobraževalne organizacije (ljudske univerze ali jezikovne šole), če je kandidat opravil izpit pred 1. 6. 2001, 5. izjavo kandidata, da za namen tega razpisa dovoljuje razpisni komisiji pri Svetu Zavoda za turizem Kranj pridobiti zgoraj navedene podatke, iz uradnih evidenc. Kolikor kandidat nima opravljenega izpita iz znanja tujega jezika na višji ravni, se mu določi rok enega leta, v katerem mora predložiti potrdilo Državnega izpitnega centra o znanju svetovnega tujega jezika na višji ravni. Med priznane tuje jezike se šteje angleški, nemški, francoski in italijanski jezik. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4 let. Nastop dela bo predvidoma 1. marca 2015. Delo bo opravljal v poslovnih prostorih Zavoda za turizem Kranj, Glavni trg 2, 4000 Kranj. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo:``Prijava na razpis – direktor Zavoda za turizem Kranj – Ne odpiraj``, na naslov: Zavod za turizem Kranj, Glavni trg 2, 4000 Kranj, in sicer v roku 8 dni od objave na Zavodu za zaposlovanje, območna enota Kranj, na spletni strani Zavoda za turizem Kranj, na spletni strani Mestne občine Kranj ter v Uradnem listu Republike Slovenije, to je do 24. 11. 2014. Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki je bila na dan roka za oddajo oddana s poštnim žigom in poslana priporočeno na naslov Zavoda za turizem Kranj. Razpisna komisija bo obravnavala le pravočasne in popolne vloge. Kandidati, ki bodo oddali nepopolno vlogo bodo v roku petih delovnih dni pozvani, da v roku treh delovnih dni ustrezno dopolnijo vlogo. Kolikor kandidat vloge v določenem roku ne bo dopolnil, vloga ne bo uvrščena v izbirni postopek in bo s sklepom zavržena. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni predvidoma v 30 dneh od dneva objave razpisa. Za pravne informacije o poteku razpisa se lahko obrnete na Sušnik Katjo, 04/23-73-117, za vsa vsebinska vprašanja pa na Manco Strugar, 04/23-80-454. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Zavod za turizem Kranj

AAA Zlata odličnost