Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

Št. 900-1/2014-171 Ob-3922/14 , Stran 2491
Št. 900-1/2014-171 Ob-3922/14
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P03 v pritličju, v izmeri 73,64 m2, z ID. oznako nepremičnine 1739-1354-71 v stavbi št. 1354, na naslovu Celovška cesta 143 v Ljubljani, v k.o. 1739-Zgornja Šiška. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014. Izklicna cena: 88.500,00 EUR. Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P01 v pritličju, v izmeri 60,28 m2, z ID. oznako nepremičnine 1739-1354-68 v stavbi št. 1354, na naslovu Celovška cesta 143 v Ljubljani, v k.o. 1739-Zgornja Šiška. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014. Izklicna cena: 72.500,00 EUR. Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.3. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P02, v pritličju, v izmeri 40,90 m2, z ID. oznako nepremičnine 1739-1354-70 v stavbi št. 1354, na naslovu Celovška cesta 143 v Ljubljani, v k.o. 1739-Zgornja Šiška. Nepremičnina je v času prodaje prosta in ni zasedena z najemnikom. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014. Izklicna cena: 49.100,00 EUR. Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 301, v tretjem nadstropju stavbe, v izmeri 77,50 m2, z ID. oznako nepremičnine 1737-303-33 v stavbi št. 303, na naslovu Miklošičeva cesta 26 v Ljubljani, v k.o. 1737-Tabor. Nepremičnina je v času prodaje prosta in ni zasedena z najemnikom. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014. Izklicna cena: 109.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 201, v drugem nadstropju stavbe, v izmeri 77,80 m2, z ID. oznako nepremičnine 1737-303-54 v stavbi št. 303, na naslovu Miklošičeva cesta 26 v Ljubljani, v k.o. 1737-Tabor. Nepremičnina je v času prodaje prosta in ni zasedena z najemnikom. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri vpisu stavbe v kataster stavb. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014. Izklicna cena: 109.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.6. Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. 201, v skupni izmeri 107,60,00 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju stavbe, na naslovu Beethovnova 7 v Ljubljani, z ID oznako št. 1725-393-12, v k.o. 1725 – Ajdovščina. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014. Izklicna cena: 181.700,00 EUR. Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.7. Predmet prodaje je triplex A garažni boks, na naslovu Hubadova ulica ob Ulici Pohorskega bataljona v Ljubljani, z identifikacijsko številko 1736-1369-8, v nadstropju triplex-a, v izmeri 12,48 m2. Garažni boks je prazen. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2014. Izklicna cena: 6.600,00 EUR. Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine je 500,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Prodajna pogodba pod točko 2.1. do 2.6. bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. Prodajna pogodba pod točko 2.7. bo sklenjena v obliki neposredne pogodbe. 4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. 4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. 4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 2. 12. 2014, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, »Klub 15«, s pričetkom ob 11.30, po naslednjem vrstnem redu: – poslovni prostor št. P03, na naslovu Celovška cesta 143, ob 11.30, – poslovni prostor št. P01, na naslovu Celovška cesta 143, ob 12. uri, – poslovni prostor št. P02, na naslovu Celovška cesta 143, ob 12.30, – poslovni prostor št. 301, na naslovu Miklošičeva cesta 26, ob 13. uri, – poslovni prostor št. 201, na naslovu Miklošičeva cesta 26, ob 13.30, – poslovni prostor št. 201, na naslovu Beethovnova ulica 7, ob 14. uri, – garaža, na naslovu Hubadova ulica, ob 14.30. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu. – Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. – Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev. – Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). 7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.3. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 7.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. 8. Varščina 8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za poslovni prostor št. ____ na naslovu ________«. 8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o nepremičninah, informacije za ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi Marini Anžur, tel. 01/306-11-34, elektronska pošta: marina.anzur@Ljubljana.si in kontaktni osebi Mihaeli Šiker Topolovec, tel. 01/306-11-95, elektronska pošta: mihaela.siker@Ljubljana.si. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Ogled nepremičnin je možen tudi preko prijave na spletni obrazec pri posamezni nepremičnini na povezavi: http://www.Ljubljana.si/si/mol/nepremicnine/ 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.Ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost