Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

Št. 031-02/2014-1442 Ob-3890/14 , Stran 2483
Št. 031-02/2014-1442 Ob-3890/14
Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Križevci za leto 2014,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Občine Križevci
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, mat. številka: 1332147000, ID št. za DDV: SI84582057. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1. Predmet javne dražbe je trisobno stanovanje, na naslovu Boreci 6a, 9242 Križevci pri Ljutomeru, št. stanovanja 6 (nezasedeno), v 4. in 1. etaži, v izmeri 68,61 m2, k.o. 246 Boreci, ident. št. stavbe 243 in posameznega dela št. 6, celotni ID znak 246-243-6 s kletjo, letnik 1962. Izklicna cena 33.966,00 EUR. Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Ogled stanovanja 24. 11. 2014 od 7. do 8. ure po predhodnem telefonskem dogovoru (02/584-40-40). 2.2 Predmet javne dražbe je dvosobno stanovanje, na naslovu Logarovci 22, 9242 Križevci pri Ljutomeru, št. stanovanja 7 (nezasedeno), v 1. in 2. etaži, v izmeri 46,47 m2, k.o. 247 Logarovci, ident. št. stavbe 470 in posameznega dela št. 7, celotni ID znak 247-470-7 s kletjo, letnik 1996. Izklicna cena 30.205,00 EUR. Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Ogled stanovanja 24. 11. 2014 od 7. do 8. ure po predhodnem telefonskem dogovoru (02/584-40-40). 3. Najnižji znesek višanja kupnine je 500,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa, 4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno, 4.3 V roku 15 dni bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Križevci pravico zadržati vplačano varščino, 4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi, 4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe, 4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na račun, ki je odprt pri UJP, številka SI56 01366 – 0100013981, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 15. 12. 2014, na sedežu Občine Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, s pričetkom ob 9. uri. Dražitelji se morajo najpozneje do 8.50 na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v imenu, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev; – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb. 7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 7.4 Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. 8. Varščina 8.1 Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na račun Občine Križevci, ki je odprt pri UJP SI56 01366 – 0100013981, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za stanovanje v Borecih – 2.1. ali ali plačilo varščine – javna dražba za stanovanje v Logarovcih – 2.2. 8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije: dodatne informacije o pogojih javne dražbe in podatke o nepremičnini, informacije za ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, pri kontaktni osebi Lidiji Domanjko, tel. 02/584-40-40, elektronska pošta: info@obcina-krizevci.si. 10. Drugi pogoji in pravila dražbe 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo vodi pristojna komisija. 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Občine Križevci, www.obcina-krizevci.si.
Občina Križevci

AAA Zlata odličnost