Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

Št. 478-119/2014/4 Ob-3883/14 , Stran 2482
Št. 478-119/2014/4 Ob-3883/14
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 50/14) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
ponovno javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja ponovne javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje: 1. stanovanje ID znak 1535-10-21 v Črnomlju Ulica Moša Pijade 8, v skupni izmeri 65,30 m2, 2. stanovanje ID znak 1535-12-30 v Črnomlju Ulica Moša Pijade 4, v skupni izmeri 43,40 m2, 3. stanovanje ID znak 1515-983-56 v Metliki Naselje Borisa Kidriča 5, v skupni izmeri 82,50 m2, 4. stanovanje ID znak 1515-983-82 v Metliki Naselje Borisa Kidriča 5, v skupni izmeri 78,60 m2, 5. stanovanje ID znak 105-1903-8 v Murski Soboti Kocljeva ulica 12/c, v skupni izmeri 35,70 m2, 6. stanovanje ID znak 14-450-8 v Petrovcih, Gornji Petrovci 33, v skupni izmeri 64,80 m2, 7. stanovanje ID znak 889-1599-26 v Mežici, Mariborska cesta 11, v skupni izmeri 59,60 m2. Vsa stanovanja so nezasedena. Lastnik stanovanj je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. Draži se vsako stanovanje posebej. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanj po metodi ponovne javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: 1. ID znak 1535-10-21 v Črnomlju Ulica Moša Pijade 8, v skupni izmeri 65,30 m2: 36.635,00 EUR. 2. ID znak 1535-12-30 v Črnomlju Ulica Moša Pijade 4, v skupni izmeri 43,40 m2: 22.865,00 EUR. 3. ID znak 1515-983-56 v Metliki Naselje Borisa Kidriča 5, v skupni izmeri 82,50 m2: 47.685,00 EUR. 4. ID znak 1515-983-82 v Metliki Naselje Borisa Kidriča 5, v skupni izmeri 78,60 m2: 44.115,00 EUR. 5. ID znak 105-1903-8 v Murski Soboti Kocljeva ulica 12/c, v skupni izmeri 35,70 m2: 25.500,00 EUR. 6. ID znak 14-450-8 v Petrovcih, Gornji Petrovci 33, v skupni izmeri 64,80 m2: 30.260,00 EUR. 7. ID znak 889-1599-26 v Mežici, Mariborska cesta 11, v skupni izmeri 59,60 m2: 29.410,00 EUR. Najnižji znesek višanja za posamezno stanovanje je 200,00 EUR. V te zneske ni vštet davek na promet nepremičnin. 5. Način in rok plačila: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas ponovne javne dražbe Ponovna javna dražba bo dne 2. 12. 2014 ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na ponovni javni dražbi, morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na ponovni javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na ponovni javni dražbi, morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko. 7. Višina varščine: Dražitelji morajo najkasneje do 1. 12. 2014 do 12. ure plačati varščino v višini 10% od izklicne cene za posamezno stanovanje. Datum pomeni, ko bo varščina ta dan na računu Ministrstva za notranje zadeve. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132 ter sklice, in sicer: – za stanovanje pod zap. št. 1: 28 17116-2990008-39913214, – za stanovanje pod zap. št. 2: 28 17116-2990008-39913314, – za stanovanje pod zap. št. 3: 28 17116-2990008-39913814, – za stanovanje pod zap. št. 4: 28 17116-2990008-39913914, – za stanovanje pod zap. št. 5: 28 17116-2990008-39913414, – za stanovanje pod zap. št. 6: 28 17116-2990008-39913614, – za stanovanje pod zap. št. 7: 28 17116-2990008-39913714. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku ponovne javne dražbe. 8. Podrobnejši pogoji ponovne javne dražbe in ogled predmeta ponovne javne dražbe Ogled stanovanj je mogoč po predhodnem dogovoru: – za stanovanja pod zap. št. 1.-4.: Sonja Javeršek, tel. 07/466-05-59 ali 07/4660550, – za stanovanja pod zap. št. 5.-6.: Mira Prelec, tel. 02/522-43-33, – za stanovanje pod zap. št. 7.: Mira Potecin, tel. 03/542-63-29. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo ponovne javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52, el. naslov: jasmina.strgarsek@gov.si. 9. Ustavitev postopka: prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek ponovne javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne varščino brez obresti. 10. Drugi pogoji: – Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. – Uspeli dražitelj dolžan v roku 15 dni po končani ponovni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo. – Če uspeli dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino. – Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k ponovni javni dražbi, se varščina vrne. – Kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine. – Vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin, stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana

AAA Zlata odličnost