Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

Št. 478-42/2014/30 Ob-3925/14 , Stran 2482
Št. 478-42/2014/30 Ob-3925/14
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in nasl.) ter določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in nasl.) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremične št. 478-42/2014/27
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena Parc. št. 2187/4, k.o. 2636 – Bežigrad, v izmeri 209 m2, na kateri stoji del stavbe št. 3125, ki v naravi predstavlja objekt, za katerega je izdana inšpekcijska odločba o nevarni gradnji ter parc. št. 2187/6, k.o. 2636 – Bežigrad, v izmeri 19 m2, ki v naravi predstavlja del funkcionalnega zemljišča k stavbi št. 3125. Zemljišči se nahajata ob Parmovi cesti v Ljubljani. Parcel ni mogoče kupiti ločeno, temveč samo obe hkrati. Na nepremičninah ima predkupno pravico Mestna občina Ljubljana. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin za parc. št. 2187/4, oziroma 22% DDV za parc. št. 2187/6, ki ga plača kupec. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika in izdaji potrdila občine, da ne uveljavlja predkupne pravice. 4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v Direktoratu za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju, in sicer dne 2. 12. 2014, s pričetkom ob 10. uri. 7. Višina varščine Varščina za nepremičnino s parc. št. 2187/4 in 2187/6, obe k.o. 2636 – Bežigrad, znaša 6.000,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 20303-7220013-75601010, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Parmova. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se varščina zadrži. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Za dodatne informacije v zvezi s predmetoma javne dražbe se obrnite na Evo Treven, tel. 01/478-16-68, e-pošta: eva.treven@gov.si ali Valerijo Godec, tel. 01/478-18-97, e-pošta: valerija.godec@gov.si. Ogled predmetov javne dražbe bo omogočen po predhodnem dogovoru. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na spletni strani Ministrstva za pravosodje: http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javne_drazbe/. 9. Opozorilo: organizator lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške prevzema dokumentacije. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi – Nakup je možen samo za obe parceli hkrati. – Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. – Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: »Dražba 478-42/2014 – Ne odpiraj«, na vložišče Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, najkasneje do petka, 28. 11. 2014, do 16. ure. Po sklepu komisije, ki vodi javno dražbo, je mogoče predložiti dokazila, razen potrdila o vplačani varščini, tudi na dan javne dražbe. Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora vsebovati naslednja dokazila: – Izjavo o izpolnjevanju pogojev, z vsebino, kot bo objavljena na spletni strani http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javne_drazbe/. – Pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik. – Dokazilo o plačani varščini. – Kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico). Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Ministrstvo za pravosodje

AAA Zlata odličnost