Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

Št. 344-1/2014 Ob-3891/14 , Stran 2480
Št. 344-1/2014 Ob-3891/14
Občina Kočevje na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe), Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 45/14) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kočevje
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, tel. 01/89-38-220, telefaks 01/89-38-230, matična številka: 5874238, ID za DDV: SI20945892, transakcijski račun: SI56 0124 8010 0005 213. 2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 45/14). 3. Predmet javnega razpisa Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega: – sprejem prijav o zapuščenih živalih, – zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim, – zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču, – skrb za iskanje skrbnikov živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom, – skrb za ažurno vodenje registra psov, – druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali. 4. Območje izvajanja javne službe: koncesija se izvaja na območju Občine Kočevje. 5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za obdobje petih let od dneva podpisa koncesijske pogodbe. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe. 6. Pogoji za podelitev koncesije Na javni razpis se lahko prijavi upravljavec zavetišča, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugimi podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali, – da ima poravnane davke in prispevke, – ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije, – da izkaže finančno usposobljenost, – da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev, – da predloži cenovno opredeljen izvedbeni program varstva zapuščenih živali, – da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi, – da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v javnem razpisu. Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji. 7. Merila za izbor koncesionarja – strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost prijavitelja, – predlog izvedbenega programa varstva zapuščenih živali, – ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih živali, – dosedanje izkušnje prijavitelja, Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji. 8. Način financiranja javne službe: javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna Občine Kočevje. 10. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na razpis Prijava na razpis je pravočasna, če do 1. 12. 2014, do 10. ure prispe po pošti oziroma je osebno oddana v vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje. Prijava na razpis mora vsebovati: – izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava), – izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1), – izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2), – izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3), – izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali), – izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih živali), – izjava o pridobitvi osebnih podatkov – obrazec 7, – fotokopijo odločbe Veterinarske uprave RS, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča, – reference, – fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali, kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija), – fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali, – fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali, – fotokopijo internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča, – potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke, – fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali. Prijave, ki ne bodo vsebovale vseh navedenih podatkov, bodo kot nepopolne zavržene. 11. Rok in način prijave Rok za oddajo prijav je 1. 12. 2014, do 10. ure. Prepozno prejete prijave se ne bodo upoštevale. Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje. Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne dokumentacije. Javno odpiranje ponudb bo dne 1. 12. 2014, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Kočevje. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Javni razpis uspe, če na razpis prispe vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna ponudba. 12. Ponudbena cena: prijavitelj poda ponudbeno ceno za celotno oskrbo zapuščenih živali skladno z navodili iz razpisne dokumentacije. Ponudba zavezuje prijavitelja 60 dni. 13. Način in rok za izbor koncesionarja Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija, v roku 3 dni od odpiranja vlog, vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni od prejema obvestila dopolnijo. Nepopolne vloge, ki v navedenem roku ne bodo dopolnjene in prepozno prispele vloge, se s sklepom zavrže. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. Komisija za izvedbo javnega razpisa bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja v 15 dneh po prejemu dopolnjenih vlog. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Zoper drugostopenjsko odločbo o izbiri je mogoč upravni spor. Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu ponudniku takoj po pravnomočnosti odločbe o izboru koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od dneva, ko jo prejme. Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja. 14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja: Občina Kočevje bo vse vlagatelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog. 15. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe: z izvajanjem javne službe je potrebno pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe. 16. Informacije in razpisna dokumentacija Informacije o razpisu dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan, od 9. do 12. ure pri Alojzu Veselu (tel. 01/893-82-10) ali elektronskem naslovu: alojz.vesel@kocevje.si. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo, od dneva objave do zaključka javnega razpisa na spletni strani Občine Kočevje: http://www.kocevje.si.
Občina Kočevje

AAA Zlata odličnost