Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

Št. 4102-6/2014/2 Ob-3944/14 , Stran 2459
Št. 4102-6/2014/2 Ob-3944/14
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in 24. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10 in 50/14) Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s sedežem Kotnikova ulica 28, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018
I. Predmet in cilji javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za samostojnejše življenje invalidkam in invalidom (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), z izvajanjem katerih se izenačuje možnosti uporabnikov in omogoča njihovo samostojno oziroma samostojnejše življenje. Cilj javnega razpisa je pomoč uporabnikom pri zagotavljanju njihove večje vključenosti na vseh področjih življenja s programi, ki jih izvajajo osebni asistenti in koordinatorji osebne asistence ter koordinatorji laičnih sodelavcev, ki omogočajo samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov. Ciljna skupina oseb, katerim so programi namenjeni, so uporabniki, ki potrebujejo storitve osebne asistence pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih ne morejo izvajati sami zaradi vrste in stopnje invalidnosti, jih pa vsakodnevno potrebujejo doma in izven doma, da lahko živijo samostojno in so vključeni v skupnost. Sofinancirana bosta naslednja programa: 1. Program osebne asistence Storitve, ki jih izvajajo osebni asistenti, so predvsem: – pomoč pri osebni negi in drugo podobno osebno pomoč; – pomoč v gospodinjstvu, ki ne presega pomoči uporabniku; – pomoč pri spremstvu na delovnem mestu, v izobraževalnem procesu in pri vključevanju v okolje. Storitve koordinatorjev osebne asistence, so predvsem: – koordiniranje dela osebnih asistentov s potrebami uporabnikov; – nadzorovanje izvajanja osebne asistence; – priprava načrtov osebne asistence za uporabnike. Sklop A je namenjen ohranjanju obsega izvajanja programa osebne asistence in sicer v obsegu kot ga izvaja skladno z Javnim razpisom delodajalcem za izvedbo programa »Asistent/Asistentka bom II« za obdobje 2013-2014 ter bo osebnim asistentom, ki aktivno izvajajo osebno asistenco na podlagi navedenih programov, prenehala pogodba o zaposlitvi dne 31. 12. 2014 in za osebe, ki jim bo z dnem 31. 12. 2014 prenehala pogodba o zaposlitvi zaradi vključitve v program javnih del, na podlagi katere izvajajo programe osebne asistence. Sklop B je namenjen širitvi obsega programov osebne asistence. Sklop C je namenjen koordiniranju dela osebnih asistentov, odobrenih s tem javnim razpisom, s potrebami uporabnikov, koordiniranju samega programa osebne asistence, nadzorovanju izvajanja programa osebne asistence ter pripravi načrtov osebne asistence za uporabnike. 2. Program koordinacije laičnih sodelavcev Storitve koordinatorjev laičnih sodelavcev, ki omogočajo samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov so predvsem: – koordiniranje mreže laičnih sodelavcev, ki omogočajo samostojno oziroma samostojnejše življenje uporabnikov; – nadzor izvajanja programa mreže laičnih sodelavcev, ki omogočajo samostojno oziroma samostojnejše življenje uporabnikov. Program je namenjen koordiniranju mreže laičnih sodelavcev, ki omogočajo samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov in nadzoru izvajanja tega programa. Laični sodelavci so sodelavci izvajalca, ki prostovoljno izvajajo pomoč najtežjim invalidom v manjšem obsegu kot na primer spremljevalci slepi, gluhih in podobno. Za svoje delo s strani izvajalca prejmejo le manjšo nagrado ali tudi to ne in povrnitev potnih stroškov. II. Pogoji za kandidranje na javnem razpisu A. Splošni pogoji 1. Vlogo lahko odda vlagatelj, ki je invalidska ali humanitarna organizacija ali društvo, ki je na dan objave tega javnega razpisa izvajal dejavnost osebne asistence ali vlagatelj, ki ima opredeljen program osebne asistence ali izvaja program za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov. 2. Vlagatelj ni v postopku prenehanja, izbrisa iz registra društev ali postopku izbrisa iz registra invalidskih ali humanitarnih organizacij. 3. Vlagatelj ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije oziroma niso prenehale poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe. 4. Vlagatelj bo moral z osebnimi asistenti in/ali koordinatorji osebne asistence in/ali koordinatorji laičnih sodelavcev skleniti delovno razmerje. 5. Prijavljeni program spada v eno izmed naštetih vsebin iz I. poglavja tega javnega razpisa. 6. Vlagatelj vodi evidenco in dokumentacijo o delu z uporabniki in obsegu dela ter jo hrani skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov. 7. Vlagatelj mora imeti poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred oddajo vloge na ta javni razpis. 8. Vlagatelj mora imeti poravnane tudi vse pogodbene obveznosti iz preteklih razpisov ministrstva v zadnjih dveh letih pred dnem objave tega javnega razpisa ali mora imeti z ministrstvom sklenjen dogovor o vračilu sredstev. B. Posebni pogoji za program 1 1. Sklop 1/A Vlagatelj na dan objave tega javnega razpisa, že dejansko aktivno izvaja program osebne asistence skladno z Javnim razpisom delodajalcem za izvedbo programa »Asistent/Asistentka bom II« za obdobje 2013-2014 ter bo osebnim asistentom, ki aktivno izvajajo osebno asistenco na podlagi navedenih programov, prenehala pogodba o zaposlitvi dne 31. 12. 2014 in za osebe, ki jim bo z dnem 31. 12. 2014 prenehala pogodba o zaposlitvi zaradi vključitve v program javnih del, na podlagi katere izvajajo programe osebne asistence. 2. Sklop 1/B 1. Vlagatelj na dan objave tega javnega razpisa, že dejansko aktivno izvaja program osebne asistence skladno z Javnim razpisom delodajalcem za izvedbo programa »Asistent/Asistentka bom II« za obdobje 2013-2014 ter bo osebnim asistentom, ki aktivno izvajajo osebno asistenco na podlagi navedenih programov, prenehala pogodba o zaposlitvi dne 31. 12. 2014 in za osebe, ki jim bo z dnem 31. 12. 2014 prenehala pogodba o zaposlitvi zaradi vključitve v program javnih del, na podlagi katere izvajajo programe osebne asistence. ali Izvaja program osebne asistence, ki ni subvencioniran iz javnih sredstev pod zgornjo točko. ali Ima opredeljen in potrjen program izvajanja osebne asistence in ga želi izvajati. 2. Vlagatelj, ki se bo prijavil na sklop 1/A, lahko v sklopu 1/B prijavi proporcionalno število novih osebnih asistentov in sicer glede na število odobrenih osebnih asistentov kot je navedeno v spodnji tabeli Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Vlagatelj, ki ni prijavitelj v sklopu 1/A lahko prijavi v sklop 1/B največ 2 nova osebna asistenta, ki nista oziroma ne bosta sofinancirana iz drugih javnih sredstev 3. Sklop 1/C 1. Koordinatorji osebne asistence so strokovni delavci po 69. členu Zakona o socialnem varstvu, ki so končali višjo ali visoko šolo, ki izobražuje za socialno delo in so opravili pripravništvo ter strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva ali delavci, ki so končali višjo ali visoko šolo psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo ter imajo eno leto delovnih izkušenj na področju socialnega varstva, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu. 2. Vlagatelj program izvaja že vsaj tri leta. Gre za program istega izvajalca ali program, ki je bil sporazumno prenesen na novega izvajalca. 3. Vlagatelj lahko vloži vlogo za sofinanciranje 1 koordinatorja na 20 osebnih asistentov, odobrenih s tem javnim razpisom. V primeru, da ima vlagatelj koordinatorja že zaposlenega in je le-ta sofinanciran iz drugih javnih sredstev, ga lahko prijavi v tem javnem razpisu, sofinanciranje pa se bo začelo, ko koordinator ne bo več sofinanciran iz javnih sredstev. Ministrstvo bo tudi za vsakega koordinatorja dodatno priznalo še materialne stroške v pavšalu do 10% priznanih stroškov dela koordinatorja osebne asistence. C. Posebni pogoji za program 2 1. Koordinatorji laičnih sodelavcev, ki omogočajo samostojnejše oziroma samostojno življenje invalidov so strokovni delavci po 69. členu Zakona o socialnem varstvu, ki so končali višjo ali visoko šolo, ki izobražuje za socialno delo in so opravili pripravništvo ter strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva ali delavci, ki so končali višjo ali visoko šolo psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo ter imajo eno leto delovnih izkušenj na področju socialnega varstva, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu. 2. Vlagatelj program izvaja že vsaj tri leta ter ga izvaja na celotnem ozemlju Republike Slovenije. 3. Vlagatelj lahko vloži vlogo za sofinanciranje 1 koordinatorja izvajanja programa mreže laičnih sodelavcev, ki omogočajo samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za koordiniranje najmanj 120 laičnih sodelavcev. V primeru, da ima vlagatelj koordinatorja izvajanja programa mreže laičnih sodelavcev, ki omogočajo samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov že zaposlenega in je le-ta sofinanciran iz drugih javnih sredstev, ga lahko prijavi v tem javnem razpisu, sofinanciranje pa se bo začelo, ko koordinator izvajalcev programa mreže laičnih sodelavcev, ki omogočajo samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov, ne bo več sofinanciran iz drugih javnih sredstev. Ministrstvo bo tudi za vsakega koordinatorja¸ izvajanja programa mreže laičnih sodelavcev, ki omogočajo samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov dodatno priznalo še materialne stroške v pavšalu do 10% priznanih stroškov dela koordinatorja. III. Merila za izbor Programi bodo za posamezno merilo prejeli 0 ali več točk. Maksimalno število točk za program 1 za sklop 1/A in 1/B je 90. Zavrnjene bodo vloge, ki od možnih 90 točk ne bodo zbrale vsaj 50. Maksimalno število točk za program 1 za sklop 1/C je 60. Zavrnjene bodo vloge, ki od možnih 60 točk ne bodo zbrale vsaj 50. Maksimalno število točk za program 2 je 70. Zavrnjene bodo vloge, ki od možnih 70 točk ne bodo zbrale vsaj 50. Merila za ocenjevanje programa 1 – sofinanciranje programa osebne asistence za sklop 1/A in 1/B so: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila za ocenjevanje programa 1 – sofinanciranje programa osebne asistence za sklop 1/C so: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila za ocenjevanje programa 2 – sofinanciranje koordinatorjev osebne asistence in koordinatorja izvajanja programa mreže laičnih sodelavcev, ki omogočajo samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov so: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! IV. Okvirna višina sredstev javnega razpisa Okvirna višina sredstev javnega razpisa v letu 2015 je 4.000.000,00 EUR za vse programe skupaj. Sredstva za sofinanciranje programov se bodo zagotovila na proračunski postavki 7677 – Izvajanje Zakona o izenačevanju možnosti invalidov. Način financiranja za programe v obdobju od leta 2015 do 2018: Za leto 2015 bo višina sredstev sofinanciranja programov določena s sklepom o izbiri. Izvajalci, ki bodo s tem razpisom izbrani za program za katerega že imajo sofinanciranje, bodo sofinancirani s sklenitvijo letne pogodbe od tistega leta dalje, ko jim poteče sofinanciranje iz drugih javnih sredstev s strani ministrstva. Za obdobje od leta 2016 do 2018 bo za izbrane programe zagotovljeno sofinanciranje s sklenitvijo pogodbe za posamezno leto po določilih iz tega javnega razpisa, pri čemer bodo upoštevane proračunske možnosti v posameznem letu. V primeru, da se bodo zmanjšala sredstva, bo predstojnik ministrstva izdal posebni sklep. Ministrstvo ni dolžno skleniti pogodb za posamezno leto, če se spremeni izvajanje programa, razen v primeru, ko ministrstvo izda soglasje k spremembam. V. Obdobje za porabo dodeljenih stredstev Sredstva, dodeljena s tem razpisom, morajo biti porabljena v skladu z letnimi pogodbami o sofinanciranju. VI. Vrsta in višina stroškov Ministrstvo bo sofinanciralo 350 osebnih asistentov (40 urna zaposlitev na teden). Za 40 urno zaposlitev osebnega asistenta na teden bo ministrstvo mesečno priznalo največ 760 EUR, za manj kot 40 urno zaposlitev na teden pa sorazmeren del od 760 EUR. Ministrstvo bo sofinanciralo tudi koordinatorje osebnih asistentov in sicer za 40 urno zaposlitev koordinatorja osebne asistence na teden bo ministrstvo mesečno sofinanciralo višino v vrednosti 38. plačnega razreda veljavne plačne lestvice za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev, za manj kot 40 urno zaposlitev na teden pa sorazmeren del od vrednosti višine 38. plačnega razreda, vendar ne manj kot 20 urno zaposlitev na teden. Ministrstvo bo sofinanciralo 1 koordinatorja osebne asistence ob upoštevanju 40 urne zaposlitve na teden na vsakih 20 zaposlenih osebnih asistentov. Ministrstvo bo sofinanciralo tudi koordinatorje izvajanja programa mreže laičnih sodelavcev, ki omogočajo samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov in sicer za 40 urno zaposlitev koordinatorja izvajanja programa mreže laičnih sodelavcev, ki omogočajo samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov na teden, bo ministrstvo mesečno sofinanciralo višino v vrednosti 38. plačnega razreda veljavne plačne lestvice za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev, za manj kot 40 urno zaposlitev na teden pa sorazmeren del od vrednosti višine 38. plačnega razreda, vendar ne manj kot 20 urno zaposlitev na teden. Ministrstvo bo sofinanciralo 1 koordinatorja izvajanja programa mreže laičnih sodelavcev, ki omogočajo samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov ob upoštevanju 40 urne zaposlitve na teden na koordinacijo vsakih 120 laičnih sodelavcev, ki sodelujejo v programu. Za vsakega priznanega koordinatorja osebne asistence ali koordinatorja izvajanja programa mreže laičnih sodelavcev, ki omogočajo samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov se dodatno priznajo še materialni stroški v pavšalu do 10% priznanih stroškov dela koordinatorjev osebne asistence ali koordinatorjev mreže laičnih sodelavcev, ki omogočajo samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov. Proračunska sredstva so strogo namenska in se porabljajo za sofinanciranje stroškov dela zaposlenih osebnih asistentov in koordinatorjev osebne asistence ali koordinatorjev izvajanja programa mreže laičnih sodelavcev, ki omogočajo samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov. Upravičeni stroški priznani v pavšalu v višini 10% priznanih stroškov dela koordinatorjev osebne asistence ali koordinatorjev mreže laičnih sodelavcev, ki omogočajo samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna so materialni stroški, ki so s programom neposredno povezani in potrebni za njegovo izvajanje ter so v skladu z vsebino programa. Vlagatelji lahko zagotovijo dodatna sredstva za sofinanciranje programov iz tega javnega razpisa tudi iz drugih javnih sredstev (na primer: sredstva lokalnih skupnosti, drugi javni razpisi ipd), vendar dodatna javna sredstva, ki se sofinancirajo, ne smejo presegati dejanskih stroškov, ki jih ima vlagatelj z izvajanjem navedenih programov osebne asistence in programov izvajanja mreže laičnih delavcev, ki omogočajo samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov. Ministrstvo bo po podpisu letnih pogodb o sofinanciranju programa in prejetem zahtevku, izbranim izvajalcem za sofinanciranje programov po tem javnem razpisu upoštevalo tretjo točko prvega odstavka 27. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1 in 38/14) oziroma v naslednjih letih ustrezno podobno določilo zakonov, ki bodo urejali izvrševanje proračunov Republike Slovenije. VII. Obvezna oblika, vsebina vloge in dokazila o izpolnjevanju pogojev 1. Vloga mora biti obvezno predložena na obrazcu razpisne dokumentacije. Če vlagatelj posluje z žigom, je le-ta obvezen povsod, kjer je to predvideno. Če z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, vpiše: »Ne poslujemo z žigom.« in k prijavi priloži posebno izjavo, da ne posluje z žigom. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. 2. Vlagatelj mora kot priloge k razpisni dokumentaciji dodatno priložiti: – Dokazilo o tem, da ima status humanitarne organizacije oziroma društva; – Dokazilo o izvajanju programov osebne asistence: – fotokopija mesečnega zahtevka za mesec oktober 2014 o izplačilu sredstev za sofinanciranje programa osebne asistence preko programov Asistentka/Asistent bom II ali javnih del ali, – drugo dokazilo, da program osebne asistence že izvaja ali da ima program osebne asistence opredeljen; – Poimenski seznam upravičencev, za katere je vlagatelj do sedaj izvajal program osebne asistence, če vlagatelj kandidira na program 1 – sklopa 1/A in 1 /B – Izjava o številu že aktivno zaposlenih osebnih asistentov oziroma osebnih asistentov, ki jih vlagatelj namerava zaposliti, če vlagatelj kandidira na program 1 – sklopa 1/A in/ali 1 /B in/ali 1/C – Fotokopijo mesečnega zahtevka za mesec oktober 2014 za (so)financiranje koordinatorja mreže laičnih sodelavcev, ki omogočajo samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov; – Fotokopije dokazil o doseženi strokovni izobrazbi za koordinatorje osebne asistence ali koordinatorjev izvajanja programa mreže laičnih sodelavcev, ki omogočajo samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov (dokazilo o izobrazbi in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu) in pogodbe o njihovi zaposlitvi oziroma izjave o nameravani zaposlitvi – pri programu 1/C in programu 2, – Poimenski seznam laičnih sodelavcev, ki izvajajo program mreža laičnih sodelavcev, ki omogočajo samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za program 2, – Dokazilo o verifikaciji programa s strani Socialne zbornice Slovenije (v primeru, da je program vlagatelja verificiran) pri programu 2. 3. Vlagatelj se prijavi za oba programa in vse sklope z ENO vlogo. Kolikor bo vlagatelj vložil dve ali več vlog, se bodo vse vloge izločile iz nadaljnjega ocenjevanja in bodo neodprte vrnjene vlagatelju. 4. Vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do poteka roka za oddajo prijave iz VII. poglavja tega javnega razpisa. Vse spremembe in dopolnitve vloge morajo biti predložene na način iz 5. točke tega poglavja z dodatno oznako »Dopolnitev prijave – ne odpiraj! Javni razpis za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018«. Na hrbtni strani ovitka mora biti napisan naziv in naslov vlagatelja. 5. Vlagatelj predloži svoje vloge v zapečatenem ovitku na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana. Ovitek mora biti zgoraj v levem zgornjem kotu na sprednji strani ovitka označen z: »Vloga – Ne odpiraj. Javni razpis za sofinanciranje programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018 – prijava na program 1/ sklop _____ / prijava na program 2«. Vlagatelj mora obvezno napisati za kateri program in za kateri sklop se prijavlja. Lahko se prijavi za: – program 1 / vsi sklopi; – program 1 / sklop 1/A ali sklop 1/B; – program 1 / sklop 1/A in sklop 1/B; – program 1 / sklop 1/A in sklop 1/C; – program 1 / sklop 1/B in sklop 1/C; – program 2. Na hrbtni strani ovitka mora biti napisan naziv in naslov vlagatelja. VIII. Rok za oddajo vloge Rok za oddajo vlog je 25. 11. 2014. Vlagatelji morajo svojo vlogo na javni razpis predložiti osebno ali priporočeno po pošti. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je najkasneje na zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti kot priporočena pošiljka, ali če je najkasneje na zadnji dan roka za oddajo vlog do 15. ure oddana v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana. Vloge in dopolnitve vlog, ki bodo prispele ali bodo oddane po tem roku, bodo izločene iz nadaljnjega postopka ter vlagateljem vrnjene neodprte. Nepravočasne ali nepravilno označene vloge in dopolnitve vlog bodo vrnjene vlagateljem neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake ovojnice označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka bodo izločene tudi vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu (razpisni dokumentaciji). IX. Odpiranje Komisijsko odpiranje vlog bo v sredo, dne 26. 11. 2014 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija bo v roku največ 3 dni od zaključka odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge ne bodo popolne, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo 3 dni od prejema poziva. Poziv za dopolnitev vlog bo vlagateljem posredovan s priporočeno pošto, na naslov vlagatelja, ki bo naveden na hrbtni strani ovitka, s katero je prispela vloga. Vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene. Komisija bo najprej pregledala vloge za program 1, sklop 1/A, potem sklop 1/B, potem sklop 1/C ter nato program 2. Izbrane bodo vloge, ki bodo pravočasne, formalno popolne in bodo izpolnjevale vse splošne in posebne pogoje tega javnega razpisa za posamezni program in sklop, ter bodo po merilih za ocenjevanje vlog prejele višje število točk. V primeru, da bodo vloge glede na merila ocenjene z enakim številom točk, bodo izmed teh imele prednost pri izboru vloge, ki bodo glede na dan in čas (ura, minuta) prispele prej. X. Rok za izdajo sklepa Vlagateljem, katerih vloga bo zavrnjena ali zavržena, bo ministrstvo izdalo sklepe. Predstojnica/ik ministrstva bo izdal sklep o izboru programov za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018 in obvestil izbrane vlagatelje do sredine decembra 2014. Zoper navedene sklepe je dovoljena pritožba, ki jo je potrebno vložiti na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep o izbranem vlagatelju bo odločilo ministrstvo. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo s sklepom v roku 15 dni. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. XI. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Vlagatelji lahko dobijo razpisno dokumentacijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti http://www.mddsz.gov.si/ (O ministrstvu / Javne objave / Javni razpisi in javna naročila). Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti v času od objave javnega razpisa do vključno 20. 11. 2014, vsak delovnik od ponedeljka do vključno četrtka po telefonu, od 9.30 do 12. ure pri Tanji Dular, na tel. 01/369-75-38 (tajništvo Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja). Informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti tudi po elektronski pošti na naslovu: tina.ancik@gov.si, ki se sprejemajo do vključno 20. 11. 2014 do 11. ure.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost