Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

VL 208155/2012 Os-4520/13 , Stran 33
VL 208155/2012 Os-4520/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: T 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Verovškova 64A 150, Ljubljana, proti dolžniku Christianu Kramer, Celovška cesta 264, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. odv. Renata Jakopanec Levart, Dunajska c. 21, Ljubljana, zaradi izterjave 431,65 EUR, sklenilo: dolžniku Christianu Kramer, Celovška cesta 264, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Renata Jakopanec Levart, Dunajska c. 21, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 11. 12. 2013