Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

Št. 478-218/2013 Ob-4629/13 , Stran 23
Št. 478-218/2013 Ob-4629/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu s 50. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb: najem poslovnih prostorov za potrebe Policijske uprave Koper v Kopru v obsegu 510–680 m2. 3. Obdobje najema: poslovne prostore se najema za določen čas 3 let, z možnostjo podaljšanja. 4. Vrsta pravnega posla: najem nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb. 5. Informacije Obseg najema, pogoji, kriteriji, normativi, roki, način oddaje ponudbe in ostale zahteve, so objavljeni na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve: www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/javna_zbiranja_ponudb/ Ponudbe morajo prispeti najkasneje do 24. 1. 2014 do 10. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 1. 2014 ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. 7. Ustavitev postopka: naročnik lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek ustavi brez obrazložitve in brez obveznosti do ponudnikov, ki so oddali ponudbe. 8. Kontaktna oseba za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Alenka Lamovec-Alič (tel. 428-54-27 – tehnični del), Karmen Tanko, tel. 428-40-32 – pravni del).
Ministrstvo za notranje zadeve