Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

Št. 229 Ob-4642/13 , Stran 21
Št. 229 Ob-4642/13
Svet Gimnazije Celje - Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje, na podlagi sklepa Sveta zavoda, ki je bil sprejet na 11. seji Sveta zavoda, dne 9. 12. 2013 in na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11), razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11). Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let. Predvideni začetek dela je 15. 4. 2014 oziroma skladno s sklepom o imenovanju oziroma s soglasjem ministra k imenovanju. Pisne prijave z overjenimi fotokopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: – potrdilo o izobrazbi, nazivu; – potrdilo o strokovnem izpitu; – potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu – kandidat/ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, a si ga mora pridobiti v roku enega leta, sicer preneha mandat po zakonu; – opis dosedanjih delovnih izkušenj; – potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni v kazenskem postopku; – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (izda ga Ministrstvo za pravosodje); – program vodenja zavoda, ki ga bodo kandidati tudi predstavili Svetu zavoda, pošljite v zaprti ovojnici s pripisom Za razpis ravnatelja/ice v 8 dneh po objavi tega razpisa na naslov: Gimnazija Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje. Potrdila ne smejo biti starejša od enega meseca. Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. O izboru bodo kandidati obveščeni v 4 mesecih po objavi razpisa.
Svet Gimnazije Celje - Center