Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

Ob-4631/13 , Stran 21
Ob-4631/13
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad – Ljubljana, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana, z dne 26. 9. 2013, Svet zavoda razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ice Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad – Ljubljana. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidati/ke morajo imeti pedagoške – andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 25. 6. 2014. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let. Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: – dokazilo o izobrazbi, – dokazilo o nazivu, – dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, – dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu/ji preneha mandat po zakonu), – kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, – potrdilo o nekaznovanosti, – potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, – program vodenja zavoda za mandatno obdobje, pošljite v zaprti ovojnici, s pripisom »Za razpis ravnatelja/ice« v roku 8 dni od objave razpisa na naslov: Svet zavoda Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad – Ljubljana, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana. Potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti ne sme biti starejše od enega meseca. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad – Ljubljana