Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

Ob-4645/13 , Stran 20
Ob-4645/13
Občina Žalec objavlja na podlagi 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13)
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, tel. 03/713-64-14, faks 03/713-64-64. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena: predmet javne dražbe je parc. št. 236/2, k.o. 995 - Šempeter v Savinjski dolini, v izmeri 1.113,00 m2, ki predstavlja stavbno zemljišče v Občini Žalec, v naselje Šempeter v Savinjski dolini. Po urbanističnih podatkih je osnovna namenska raba zemljišča opredeljena kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja. 3. Izklicna cena: za parc. št. 236/2, k.o. 995 - Šempeter v Savinjski dolini je izklicna cena 44.500,00 EUR. V ceni ni vključen 22% DDV. 4. Vsak dražitelj mora do vključno ponedeljka, dne 20. 1. 2014, do 15. ure plačati varščino v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, za katero bo dražil na javni dražbi, na podračun Občine Žalec, št. 01390-0100004366, s pripisom »za javno dražbo«. Plačana varščina se bo uspelemu dražitelju vračunala v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa vrnila brez obresti v roku treh dni po končani dražbi. 5. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. 6. Kupnino mora kupec poravnati v osmih dneh po izstavitvi računa na podračun Občine Žalec, št. 01390-0100004366. Plačilo celotne kupnine predstavlja bistveno sestavino pravnega posla. 7. Nakup nepremičnine se opravi po načelu »videno – kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo. 8. Pravila javne dražbe: a) Dražbo vodi komisija za vodenje in nadziranje postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec, dražba je ustna. b) Draži lahko tisti, ki je do vključno ponedeljka, dne 20. 1. 2014 vplačal varščino v višini 10% od izklicne cene nepremičnine c) Dražitelji lahko višajo ceno za nepremičnino za večkratnik zneska 1.000 EUR. d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. f) Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana po izklicni ceni. g) Dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. h) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore reši komisija takoj. i) Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13). 9. Prodajalec Občina Žalec lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 10. Javna dražba bo opravljena v torek, dne 21. 1. 2014, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec. 11. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, prvo nadstropje soba 23, vsak delovni dan, med 8. in 15. uro in na tel. 03/713-6414. Ogled nepremičnine in druge dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Žalec

AAA Zlata odličnost