Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

Ob-4633/13 , Stran 10
Ob-4633/13
Mikrokrediti za mikro in mala podjetja
(P7 2014)
1. Izvajalec Izvajalec produkta je: Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad. Sedež: 2000 Maribor, Ulica Kneza Koclja 22. Javni razpis je pridobil soglasje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 303-1/2013/69 z dne 20. 12. 2013. 2. Predmet produkta- mikrokrediti Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Skupni obseg sredstev za razpisane mikrokredite je 5.000.000,00 EUR. Sredstva za izvajanje produkta zagotavlja Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad). Namen produkta je neposredno zagotavljanje virov financiranja mikro in malim podjetjem za nemoteno poslovanje. Produkt bo preprečeval finančno izključenost mikro in malih podjetij. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 3.1 Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega(*1) za polni delovni čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p.(*2) (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). (*1) V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih, veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.« (*2) V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (iz Obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko 66. člen Zakona o delovnih razmerjih določa v posebnih primerih krajši delovni čas, se šteje, da je pogoj iz te točke javnega razpisa izpolnjen. Za opredelitev mikro in malega podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote sta bilanca stanja na dan 31. 12. 2012 in izkaz poslovnega izida za leto 2012. Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki: – opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08): – A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, – B 05 – Pridobivanje premoga,C 12 – Proizvodnja tobačnih izdelkov, C 20.51 – Proizvodnja razstreliv, C 25.4 – Proizvodnja orožja in streliva, C 30.4 – Proizvodnja bojnih vozil, G 46.35 – Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, G 47.26 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki, K – Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L – Poslovanje z nepremičninami in R 92 – Prirejanje iger na srečo, – so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07- uradno prečiščeno besedilo in 51/11). Za podjetje se šteje, da je v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih. MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. – imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije, – podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, – ki so v preteklem obdobju 3 let (odobritev sredstev 2011–2013), že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada, – ki so že pridobila pozitivni sklep o odobritvi mikrokredita po tem javnem razpisu. 3.2. Pogoji kandidiranja za mikrokredit Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati naslednje pogoje: – imeti zagotovljen trg (dokazovanje iz tekočega/mesečnega poslovanja (bilanc in drugih izkazov) oziroma s predložitvijo pogodb s kupci) – bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES (na podlagi zadnjih objavljenih računovodskih izkazov) mora dosegati oceno od SB1 do vključno SB7, kar pomeni, da je zmožnost poravnavanja obveznosti vsaj povprečna. 3.3. Kreditni pogoji Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000,00 EUR. Upravičeni stroški (opredeljeni v točki 3.4. tega javnega razpisa) niso omejeni, upoštevajo se stroški z DDV. Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov. Obrestna mera za pogodbene obresti je fiksna, določena v % p. a. (z besedo: odstotki letno). Pogodbena obrestna mera je 3,5% p.a. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno. Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša pa 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev. Začetek moratorija se prične z zapadlostjo roka za črpanje kredita. Rok za črpanje kredita je 5 mesecev od tekočega odpiranja vlog. Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno. Stroški odobritve kredita se zaračunajo v višini 0,5% enkratno, ob odobritvi kredita. Zavarovanje kredita: 2 menici podjetja in osebno poroštvo vsaj enega lastnika podjetja. 3.4. Upravičeni stroški Med upravičene stroške se upoštevajo: izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov) izdatki za obratna sredstva (nakup materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve, za plače). Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih opravlja na območju RS. Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25% povezana s podjetjem. Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prometnih sredstev. 3.5. Pogoji za črpanje kredita Podjetje lahko črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe in ureditvi celotnega zavarovanja kredita. Kredit se lahko črpa namensko za upravičene stroške nastale od 1. 12. 2013 do 25. 8. 2014. Strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega razmerja. Črpanje je enkratno. Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov ali leasing pogodb vlagatelja. S sredstvi odobrenega kredita ni dovoljena refundacija že plačanih obveznostih vlagatelja. 4. Vsebina vloge 1. Prijavni list za mikrokredit (spletni obrazec, ki je na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si/) izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. 2. Predstavitveni načrt, bilanca stanja in izkaz poslovnega izida iz katerih sta razvidni poslovni leti 2012 in 2011 skladno z zadnje objavljenimi računovodskimi izkazi-AJPES. 3. Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejši od 75 dni glede na datum oddaje vloge in mora biti skladen z zadnje objavljenimi računovodskimi izkazi -AJPES): a. S.BON-1 za gospodarske družbe b. S.BON-1 za samostojne podjetnike c. S.BON-1 za zadruge Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 3 in predložena v fizični obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 3 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne. Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. 5. Oddaja vlog Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za mikrokredite – P7«. Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3 nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji, med 9. in 14. uro. 6. Roki za predložitev vlog Roki za predložitev vlog v letu 2014 so: 20. 1., 20. 2. in 20. 3. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Razpis bo odprt do 20. 3. 2014 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo sredstva porabljena pred 20. 3. 2014, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloge, ki bodo prispele po 20. 3. 2014 ali na roke za predložitev vlog po objavi zaprtja javnega razpisa se kot prepozne zavržejo. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 7. Datumi odpiranj vlog: odpiranje se bo izvedlo v roku dveh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno. 8. Merila za izbor Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne ocene (na podlagi vsebine predstavitvenega načrta in kvalitete zavarovanja). Na podlagi kvalitativne ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalno ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. V primeru, da pridobi več vlagateljev pozitivno mnenje pri kvalitativni oceni, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki imajo boljšo boniteto oceno po bonitetnem modelu S. BON AJPES. Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge. 9. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in pravno formalno ustrezne vloge. Sektor državnih pomoči Sklada bo, najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, posredovala vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi mikrokredita Sklada. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi mikrokredita Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije. Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi mikroredita bo Sklad s podjetjem podpisal kreditno pogodbo in uredil zavarovanje kredita. Izpolnjevanje osnovnih pogojev se bo preverjalo tudi pred podpisom pogodbe. V primeru, da se bo ugotovilo, da podjetje ne izpolnjuje pogojev, se pogodbe ne bo podpisalo. 10. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor končnih upravičencev, vzorec prijavnega lista s prilogami in vzorec kreditne pogodbe. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani, www.podjetniskisklad.si. Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-42, 02/234-12-88, 02/234-12-45 in 02/234-12-64 – ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. 11. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de minimis pomoč in udeležba Evropskega sklada za regionalno pomoč Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt mikrokrediti P7 na način javnega razpisa na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 ZPOP-1, št.82/13 ZPOP-1B), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2013/2014 (sklep Vlade RS, št. 47602-3/2013/3 z dne 28. 2. 2013) in Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (8. 4. 2009 veljavni z dne 3. 9. 2009), Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (UPB2, Uradni list RS, št. 44/07), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Priglašene sheme državnih pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 – de minimis« (št. priglasitve M002-5715334-2007/I), ter Poslovni načrt programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 2009–2013, ki so bile sprejete na Vladi RS (sklep Vlade RS, št. 30200-2-2009/5 z dne 22. 10. 2009), 3. paket Programa ukrepov za spodbujanje gospodarstva sprejet na Vladi RS dne 13. 9. 2012 s sklepom 30000-5/2012/15. Mikrokredit ima status pomoči de minimis, skladno z Uredbo št. 1998/2006, če je pogodbena obrestna mera ob odobritvi nižja od referenčne obrestne mere. Šteje se, da je pomoč dodeljena z dnem izdaje pozitivnega sklepa direktorice Sklada. Sklad upravičenca seznani z višino pomoči de minimis, ki mu je bila dodeljena po tem produktu. Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – upravičencu na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh proračunskih let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju. Za izračun pomoči po tem javnem razpisu se upošteva višina in ročnost kredita ter razlika med veljavno referenčno obrestno mero za izračun državne pomoči in obrestno mero za kredit, določeno po tem razpisu. V primeru, da je obrestna mera za kredit nižja od referenčne obrestne mere, ki se določi skladno s Sporočilom Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (2008/C 14/02), gre za kredit, ki vključuje pomoč de minimis. V skladu s 5. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis se skupaj s pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera v Uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija. Mikrokredit in Evropski sklad za regionalni razvoj Rezervacijska sredstva prispeva sklad GS-PIFI-MG. »Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve 1.2 Spodbujanje podjetništva«.
Slovenski podjetniški sklad