Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

Št. 329/2013 Ob-4625/13 , Stran 6
Št. 329/2013 Ob-4625/13
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva (Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (www.jskd.si) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2014 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka Etn 2014)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. 1. Predmet razpisa in področja dejavnosti: predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi (v nadaljevanju: projekti). Predmet razpisa ni sofinanciranje projektov italijanske in madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti, kajti njim so namenjeni posebni razpisi Ministrstva za kulturo. 2. Cilji razpisa Cilji razpisa so: – spodbujanje kakovostne kulturne ustvarjalnosti pripadnikov različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev; – ohranjanje kulturne identitete pripadnikov različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev skladno z izraženimi kulturnimi potrebami; – podpiranje kakovostnih projektov, ki so pomembni za kulturni razvoj manjšinskih etničnih skupnosti; – povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in povečanje dostopnosti kulturnih vsebin; – predstavljanje kulture manjšinskih skupnosti širšemu okolju; – vključevanje ustvarjalnosti manjšinskih etničnih skupnosti v slovenski kulturni prostor; – razvijanje kakovostnih programov kulturne vzgoje. 3. Področje razpisa Področje razpisa je kakovostna kulturna dejavnost različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji, ki se izvaja na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti. Ožja področja: glasbena, gledališka, folklorna, filmska, plesna, likovna in literarna dejavnost ter dejavnosti, ki vključujejo več navedenih področij ljubiteljskega kulturnega delovanja hkrati. Kulturna dejavnost po posameznih področjih obsega zlasti: – premierno produkcijo koncertov, gledaliških in plesnih predstav, samostojnih in skupinskih filmskih, literarnih, likovnih in večzvrstnih projektov; – mednarodna sodelovanja; – izdajo rednih in posebnih publikacij, prve izdaje nosilcev zvoka in slike, izdaje literarnih zbornikov in druge oblike založništva iz področja kulture za potrebe manjšinskih etničnih skupnosti; – dejavnosti, namenjene kulturni vzgoji. 4. Okvirna vrednost razpisa Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 161.587,00 evrov. Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS. 5. Roki razpisa: razpis prične teči 3. 1. 2014. Zaključi se 3. 2. 2014. 6. Pomen izrazov Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in njihove zveze, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava ter ustvarjalci z veljavnim statusom samozaposlenih v kulturi, ki delujejo na področju razpisa. Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, likovna kolonija s sklepno razstavo, plesna predstava, publikacija, izobraževanje, kulturni dogodek). Finančna uravnoteženost pomeni, da se v finančni strukturi projekta skupne vrednosti predvidenih odhodkov ujemajo s prihodki (odhodki = prihodki). 7. Pogoji razpisa Vloge na razpis lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so kulturna društva, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (datum se ugotavlja v registru AJPES), ali ustvarjalci s statusom samozaposlenih v kulturi; – zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost; – so izpolnili vse pogodbene obveznosti do sofinancerjev kulturnih programov iz javnih sredstev v preteklih letih (to dokažejo s podpisano izjavo); – ne prijavljajo projekta, ki je že sofinanciran iz državnega proračuna, namenjenega kulturi razpisu (to dokažejo s podpisano izjavo). 8. Splošni kriteriji razpisa Predlagatelj posameznega projekta ustreza splošnim kriterijem, če: – trajneje, vsaj eno leto pred začetkom razpisa, deluje na razpisnem področju; datum se ugotavlja v registru AJPES); – izvaja programe, ki omogočajo ohranitev posebne kulturne identitete različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev skladno z izraženimi kulturnimi potrebami; – izvaja programe, namenjene manjšinskim kulturnim ustvarjalcem; – izvaja programe, ki predstavljajo manjšinske skupnosti širšemu okolju. Predlagani projekt ustreza splošnim kriterijem tega razpisa, če: – sodi na področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ustvarjalcev manjšinskih skupnosti; – omogoča ohranitev posebne kulturne identitete različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev skladno z izraženimi kulturnimi potrebami; – predstavlja manjšinske skupnosti širšemu okolju; – resorno ne spada na druga področja, kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.; – zaprošeni znesek sofinanciranja ni večji od 80% vseh predvidenih stroškov; – zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji od 200,00 evrov in ni višji od 5.000,00 evrov; – bo v celoti izveden v letu 2014; – ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki = odhodki); – ima realno finančno konstrukcijo (je izvedljiv glede na razpoložljive vire ...). 9. Posebni kriteriji razpisa: – projekt ustreza kriterijem razpisa, če je nov ter hkrati vsebinsko in organizacijsko zaokrožen (ponovne izvedbe v preteklih letih sofinanciranih projektov niso predmet razpisa); – sofinanciranje osnovne dejavnosti društva ni predmet razpisa (npr. vaje ali druga redna letna srečanja brez vsebinskih poudarkov …); – v primerih, ko je predmet prijave izdaja knjige, mora predlagatelj v vlogo vključiti 3-5 strani besedila, če gre za prozno delo, 3-5 pesmi, če gre za pesniško zbirko, oziroma kazalo, če gre za izdajo zbornika; – v primerih, ko je predmet prijave izdajanje časopisa, mora predlagatelj priložiti zadnjo številko že izdanega časopisa oziroma osnutek novega; – v okviru literarne dejavnosti se sofinancira izdaje kakovostnih zbornikov, samostojne izdaje avtorjev pa le v primeru, če gre za vidnega ustvarjalca ali če je iz prilog razvidna nadpovprečna kakovost dela; – ne sofinancira se vzdrževanje že obstoječe spletne strani; – podpira se priprave izobraževanj z gostujočimi strokovnjaki, če se ta organizirajo za več društev hkrati (izobraževanj z gostujočimi strokovnjaki, ki jih pripravlja društvo zgolj za svoje člane, se v okviru tega razpisa ne sofinancira); – pri pripravi srečanj folklornih, gledaliških in drugih skupin, srečanj literatov, likovnikov ipd. imajo prednost tista, ki v projekt vključujejo tudi strokovni pogovor poznavalca določnega področja z vodji skupin in pisno oceno; – podpira se gostovanja skupin in posameznikov v matici, ne podpira se gostovanj zunaj matice; – predmet razpisa ni sofinanciranje projektov, pri katerih je razvidno, da gre zgolj za druženja ob športu in zabavi; – predmet razpisa ni sofinanciranje projektov, pri katerih gre za tekmovanja z izplačevanjem nagrad. Projekti bodo ocenjeni na podlagi posebnih kriterijev, glede na: a) oceno predlagatelja v okviru dejavnosti, na katero prijavlja projekt (skupaj možnih 25 točk): – strokovno vodstvo predlagatelja (do 3 točke); – produkcijo in postprodukcijo predlagatelja (do 5 točk); – dosežke na strokovno spremljanih preglednih srečanjih v zadnjih treh letih (do 12 točk); – odmevnost v medijih in strokovni javnosti (do 3 točke); – status društva v javnem interesu na področju kulture (0/2 točki). b) zasnovo in predvideno izvedbo predlaganega projekta (skupaj možnih 50 točk): – kakovost avtorskega pristopa/tematska izvirnost in vsebinska tehtnost /aktualnost (do 35 točk); – reference strokovnega vodstva projekta (do 5 točk); – starost ali novost predlaganega programa/izdajo zbornika, knjige, DVD-ja, CD-ja… v matičnem jeziku/širina ponudbe izobraževanja/kakovost in učinkovitost sodelovanja z matico (do 10 točk). c) pomen projekta za manjšinsko skupnost in splošno kulturno delovanje (skupaj možnih 25 točk): – spodbujanje kulturnega razvoja; prispevek h kulturni raznolikosti, spoznavanje kultur, negovanje in ohranjanje izročila; prispevek k dvigu kakovosti društvene ustvarjalnosti (do 25 točk). 10. Uporaba kriterijev: programe bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge in za sofinanciranje predlagala le tiste projekte, ki bodo v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne kriterije, na podlagi posebnih kriterijev pa prejeli višje število točk. 11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, iz dne 9. 12. 2013). 12. Dokumentacija razpisa Dokumentacija razpisa je dostopna na domači strani JSKD in obsega: – besedilo razpisa; – prijavne obrazce: A (splošni podatki), A/1 (podatki o predlagatelju), B (osnovni podatki o projektu), B1 (utemeljitev), I (izjave). 13. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti oddana v elektronski obliki na: https://razpis.jskd.si in v tiskani obliki poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana, do 3. 2. 2014 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke oziroma datum vročitve tiskane vloge na sedežu JSKD. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici obvezno označena po predlogi. Posamezni predlagatelj lahko na ta razpis predloži skupaj največ šest vlog. Na posamezno področje dejavnosti (glasbena, gledališka...) lahko predloži največ tri vloge. Če bodo predlagatelji vložili večje število vlog od predpisanih, bo komisija z žrebom določila projekte, ki jih bo obravnavala. Posamezni predlagatelj mora predložiti vsako vlogo v ločenem ovitku. Vsaka od predloženih vlog mora ustrezati pogojem popolne vloge. 14. Popolna vloga Vloga na razpis je popolna, če: – je predložena na navedenih prijavnih obrazcih Etn 2014; – je izpolnjena v slovenskem jeziku; – vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni podatki), A/1 (podatki o predlagatelju), B (osnovni podatki o projektu), B1 (utemeljitev), I (izjave); – vsebuje vse zahtevane podatke; – je na ustreznem mestu podpisana in žigosana. Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo. Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 13. točke tega razpisa. Rok oddaje se ugotavlja iz poštnega žiga. Izpolnjevanje pogojev razpisa ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor JSKD. Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. 15. Pristojni uslužbenci Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in vsebinskih pojasnil sta: – Urška Bittner Pipan, urska.bittner@jskd.si, 01/24-10-502, – Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/2410-518. Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. 16. Obravnava vlog in obveščanje o izboru Strokovna presoja vlog, prispelih na javni razpis Etn 2014, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti