Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2014 z dne 26. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2014 z dne 26. 5. 2014

Kazalo

29. Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju na področju izobraževanja, stran 173.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju na področju izobraževanja
1. člen
Ratificira se Protokol med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine na področju izobraževanja, sklenjen v Sarajevu, dne 25. julija 2013.
2. člen
Besedilo protokola se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenski jezik glasi:
P R O T O C O L
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON COOPERATION IN THE FIELD OF EDUCATION
The Government of the Republic of Slovenia, represented by the Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia,
and
the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina, represented by the Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina, hereinafter “the Parties”,
desiring to develop and enhance the cooperation in the field of education between the Republic of Slovenia and Bosnia and Herzegovina,
convinced that such cooperation will help improve understanding and enhance the general relations between the two countries,
proceeding from Article 15 of the Agreement of the Government of the Republic of Slovenia and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina on cooperation in the field of culture, education and science signed on 19 October 1999 in Ljubljana and still valid,
have agreed as follows:
Article 1
The Parties, in accordance with the objectives of this Protocol, shall develop their cooperation in the field of elementary, secondary and higher education and therefore support direct cooperation and contacts between educational establishments and universities and other higher education establishments.
Article 2
Pupils who are citizens of the country of one of the Parties and live in the territory of the country of the other Party shall have the right to attend elementary school and prepare for elementary school under the same conditions as the citizens of the country on whose territory they live.
The Parties agree that their citizens shall enrol in secondary and tertiary education in the country of the other Party under the same conditions as the citizens of that Party.
The Parties agree that students who are citizens of the other Party shall be subject to the same criteria concerning the payment of tuition fees for tertiary education as domestic students.
As regards studies and the regulation of other matters in tertiary education the principles of the autonomy of establishments shall apply.
The Parties shall support the introduction of joint postgraduate studies among interested higher education establishments in fields of mutual interest. They shall provide all necessary assistance in the fulfilment of the necessary conditions for the initiation of joint studies in accordance with their national legislation.
Article 3
The Parties shall annually exchange up to eighteen (18) monthly scholarships for advanced studies at higher education establishments with duration of 3 to 6 months for candidates aged up to 26.
Scholarship holders shall be guaranteed residence and other subsidies and a monthly scholarship to an amount determined by the national legislation of each Party. The Parties shall annually notify each other of the structure and amount of scholarships and other conditions.
The obligations foreseen by this Protocol shall be implemented on the part of Bosnia and Herzegovina by authorities competent for education in entities, cantons and Brčko District.
Article 4
The Parties agree to notify each other, by the end of June of each year at the latest, about the number of students-citizens of the other party who enrolled in the previous academic year.
Article 5
The Parties shall enhance mutual cooperation in the field of education especially with the aim of exchanging their experience with reform of the education system as a part of the process of stabilisation and accession to the European Union and shall to this end, either directly or in the framework of multilateral programmes, cooperate in different projects of mutual interest.
The Parties shall especially support mutual cooperation in the field of higher education in the framework of multilateral programmes of the European Union and the CEEPUS regional programme.
Article 6
The Parties shall also promote direct cooperation of other interested organisations and individuals in the field of higher education.
Article 7
The Parties shall mutually promote and enable the studies and teaching of Slovenian and the official languages of Bosnia and Herzegovina as well as respective literatures in both parties.
The Parties shall support the development and progress of teaching their mother tongue and culture for children and youths who are members of the Slovenian community in Bosnia and Herzegovina or members of the Bosnia-Herzegovinian community in the Republic of Slovenia.
Article 8
In the field of sport and youth, both parties especially welcome direct contacts among sport and youth organisations of both countries. They recommend the exchange of information and documentation.
Article 9
In order to monitor the implementation of the Protocol, the Parties have decided to found a joint committee consisting of the same number of representatives of both Parties. The joint committee meetings shall take place as necessary on request of one of the Parties, but alternately in the Republic of Slovenia and in Bosnia in Herzegovina.
Article 10
All forms of cooperation shall take place in accordance with the national legislation of the Parties.
Article 11
The Parties may propose amendments to this Protocol at any time. Such proposed amendments shall be communicated to the other party through diplomatic channels.
The amendments shall enter into force upon the receipt of the written consent with the proposed amendments of the other Party through diplomatic channels.
Article 12
The Parties shall resolve any other open issues that are within their competence by common consent and through diplomatic channels.
Article 13
This Protocol shall be provisionally applied by the Parties upon signature. It shall enter into force on the day of receipt through diplomatic channels of the last official written notification on fulfilment by the parties of the internal procedures required for the entry into force of this Protocol.
The Protocol shall be concluded for five academic years: 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 and 2017/18.
The Protocol may be extended, but not for longer than until the end of the academic year in which Bosnia and Herzegovina becomes a full member of the European Union.
The termination of this Protocol shall not influence programmes and projects initiated under this Protocol, so they shall continue until their conclusion except as otherwise agreed.
The Parties shall strive to settle any dispute regarding the interpretation or implementation of this Protocol in an amicable way.
In witness thereof, the undersigned, being duly authorised, have signed this Protocol.
Concluded in Sarajevo on 25 July 2013 in duplicate in the English language.
ON BEHALF
OF THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC
OF SLOVENIA
Andrej Grasselli (s)
 
ON BEHALF
OF THE COUNCIL
OF MINISTERS
OF BOSNIA
AND HERZEGOVINA
Sredoje Nović (s)
P R O T O K O L
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV BOSNE IN HERCEGOVINE O SODELOVANJU NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
Vlada Republike Slovenije, ki jo predstavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije,
in
Svet ministrov Bosne in Hercegovine, ki ga predstavlja Ministrstvo za civilne zadeve Bosne in Hercegovine, v nadaljnjem besedilu ''pogodbenika'', sta se
v želji, da se razvija in poglablja sodelovanje na področju izobraževanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino,
v prepričanju, da bo tako sodelovanje pripomoglo k boljšemu razumevanju in krepitvi vsestranskih odnosov med državama,
izhajajoč iz 15. člena Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti, ki je bil podpisan 19. oktobra 1999 v Ljubljani in je veljaven,
dogovorila:
1. člen
Pogodbenika v skladu z nameni tega protokola razvijata medsebojno sodelovanje na področju osnovnega, srednjega, višjega in visokega šolstva ter zaradi tega podpirata neposredno sodelovanje in stike med izobraževalnimi zavodi ter univerzami in drugimi visokošolskimi zavodi.
2. člen
Učenci, državljani države enega od pogodbenikov, ki živijo na ozemlju države drugega pogodbenika, imajo pravico obiskovati osnovno šolo in se pripravljati na osnovno šolo pod enakimi pogoji kot državljani države, na ozemlju katere živijo.
Pogodbenika soglašata, da se njuni državljani v državi drugega pogodbenika vpisujejo v srednješolsko in terciarno izobraževanje pod enakimi pogoji, ki veljajo za državljane tega pogodbenika.
Pogodbenika soglašata, da se za študente, državljane drugega pogodbenika, glede plačila šolnine za terciarno izobraževanje uporabljajo enaka merila, kot veljajo za domače študente.
Glede študija in urejanja drugih zadev v zavodih, ki izvajajo terciarno izobraževanje, se uporabljajo načela visokošolske avtonomije.
Pogodbenika podpirata uvedbo skupnih podiplomskih študijev med zainteresiranimi visokošolskimi zavodi na področjih, ki so obojestransko zanimiva. Zagotovita vso potrebno pomoč za izpolnitev potrebnih pogojev za začetek skupnih študijev v skladu s svojo notranjo zakonodajo.
3. člen
Pogodbenika si letno izmenjata do osemnajst (18) mesečnih štipendij za študijsko izpopolnjevanje na visokošolskih zavodih v posamičnem trajanju 3 do 6 mesecev za kandidate do starosti 26 let.
Štipendisti imajo zagotovljeno bivanje in druge subvencije ter mesečno štipendijo v znesku, ki je v skladu z notranjo zakonodajo vsakega pogodbenika. O strukturi in višini štipendij ter drugih pogojih se pogodbenika obveščata letno.
Obveznosti, predvidene s tem protokolom, na strani Bosne in Hercegovine izvajajo pristojne izobraževalne oblasti v entitetah, kantonih in Okrožju Brčko.
4. člen
Pogodbenika soglašata, da najpozneje do konca junija vsako leto obvestita drugega pogodbenika o številu študentov, državljanov države drugega pogodbenika, ki so se vpisali v preteklem študijskem letu.
5. člen
Pogodbenika krepita medsebojno sodelovanje na področju izobraževanja zlasti zaradi izmenjave izkušenj pri reformi izobraževalnega sistema kot dela procesa stabilizacije in pridruževanja Evropski uniji ter s tem namenom neposredno ali v okviru večstranskih programov sodelujeta pri različnih projektih, ki so obojestransko zanimivi.
Pogodbenika še posebej podpirata medsebojno sodelovanje na področju visokega šolstva v okviru večstranskih programov Evropske unije in regionalnega programa CEEPUS.
6. člen
Pogodbenika spodbujata neposredno sodelovanje tudi drugih zainteresiranih organizacij in posameznikov na področju visokega šolstva.
7. člen
Pogodbenika medsebojno spodbujata ter omogočata študij in poučevanje slovenskega in uradnih jezikov Bosne in Hercegovine in književnosti v obeh pogodbenikih.
Pogodbenika podpirata razvoj in napredek učenja maternega jezika in kulture za otroke in mladino, pripadnike slovenske skupnosti v Bosni in Hercegovini in pripadnike bosansko-­hercegovske skupnosti v Republiki Sloveniji.
8. člen
Na področju športa in mladine pogodbenika pozdravljata zlasti neposredne stike med športnimi in mladinskimi organizacijami obeh držav. Priporočata izmenjavo informacij in dokumentacije.
9. člen
Zaradi spremljanja izvajanja protokola sta pogodbenika sklenila ustanoviti mešano komisijo, sestavljeno iz enakega števila predstavnikov obeh pogodbenikov. Sestanki mešane komisije potekajo po potrebi na zaprosilo enega od pogodbenikov, in sicer izmenoma v Republiki Sloveniji in Bosni in Hercegovini.
10. člen
Vse oblike sodelovanja potekajo v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenikov.
11. člen
Pogodbenika lahko kadar koli predlagata spremembe tega protokola. Taki predlogi sprememb se po diplomatski poti sporočajo drugemu pogodbeniku.
Spremembe začnejo veljati s prejemom pisnega soglasja drugega pogodbenika po diplomatski poti k predlaganim spremembam.
12. člen
Pogodbenika vsa morebitna druga odprta vprašanja, ki so v njuni pristojnosti, urejata sporazumno po diplomatski poti.
13. člen
Protokol se začasno uporablja z dnem podpisa. Veljati začne z dnem prejema zadnjega uradnega obvestila po diplomatski poti o izpolnitvi vseh pogojev, določenih z notranjo zakonodajo pogodbenikov za začetek veljavnosti tega protokola.
Protokol se sklene za pet študijskih let 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 in 2017/18.
Protokol se lahko podaljša, vendar največ do konca študijskega leta, v katerem bo Bosna in Hercegovina postala polnopravna članica Evropske unije.
Prenehanje tega protokola ne vpliva na programe in projekte, ki so bili začeti po tem protokolu, tako da se ti nadaljujejo do dokončanja, razen če ni dogovorjeno drugače.
Morebitne spore glede razlage ali izvajanja tega protokola, pogodbenika rešujeta sporazumno.
V potrditev tega sta podpisana, ki sta bila pravilno pooblaščena, podpisala ta protokol.
Sklenjeno v Sarajevu dne 25. julija 2013 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Andrej Grasselli l.r.
 
ZA
SVET MINISTROV
BOSNE IN HERCEGOVINE
Sredoje Nović l.r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za izobraževanje, znanost in šport.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-25/2014
Ljubljana, dne 8. maja 2014
EVA 2014-1811-0026
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost