Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2014 z dne 22. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2014 z dne 22. 12. 2014

Kazalo

3764. Pravilnik o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje predhodnih arheoloških raziskav iz državnega proračuna, stran 10412.

Za izvajanje tretjega odstavka 34. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – odl. US, 90/12 in 111/13; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) izdaja ministrica, pristojna za kulturo,
P R A V I L N I K
o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje predhodnih arheoloških raziskav iz državnega proračuna
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa način vlaganja in reševanja zahtevkov za financiranje predhodnih arheoloških raziskav iz prve do četrte alineje tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1, ki se krijejo iz državnega proračuna.
(2) Izrazi, ki se uporabljajo v tem pravilniku, imajo enak pomen kakor v ZVKD-1 in Pravilniku o arheoloških raziskavah (Uradni list RS, št. 3/13; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o arheoloških raziskavah).
2. člen
(način financiranja in sofinanciranja, izvajalci in upravičeni stroški)
(1) Obseg in dinamiko zagotavljanja sredstev za financiranje in sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav iz prve do četrte alineje tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1 določa ministrstvo, pristojno za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) po proračunskih možnostih.
(2) Predhodne arheološke raziskave iz prve in druge alineje tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1 opravlja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) v okviru državne javne službe po naročilu ministrstva, v skladu s šestim odstavkom 85. člena ZVKD-1.
(3) Izbor predhodnih arheoloških raziskav iz tretje do četrte alineje tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1, se izvede po postopku javnega poziva.
(4) Predhodne arheološke raziskave iz prejšnjega odstavka lahko opravljajo osebe, ki so za to strokovno usposobljene in izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o arheoloških raziskavah.
(5) Kot upravičeni stroški za financiranje in sofinanciranje se štejejo stroški storitev in del, potrebnih za opravo predhodne arheološke raziskave, s katero se dediščina ali arheološka ostalina pred posegom v prostor ali pred graditvijo deloma ali v celoti nadzorovano odstrani, kot to določa tretja alineja 28. točke 3. člena ZVKD-1, vključno s stroški poizkopavalne obdelave arhiva arheološkega najdišča.
(6) Med upravičene stroške iz prejšnjega odstavka ne spadajo stroški izdelave dokumentacije in ureditve delovišča oziroma gradbišča v skladu s predpisi, ki urejajo zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Ti stroški bremenijo investitorja.
3. člen
(upravičene osebe)
(1) Do financiranja predhodne arheološke raziskave, ki je potrebna za določitev sestave in obsega arheoloških ostalin na stavbnem zemljišču, iz državnega proračuna v skladu z drugo alinejo tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1 je upravičen investitor, ki namerava graditi stanovanje na stavbnem zemljišču, registriranem kot arheološko najdišče znotraj naselja (v nadaljnjem besedilu: investitor stanovanjske gradnje), in sicer:
– fizična oseba, ki gradi stanovanje za lastne potrebe, ali
– oseba, ki je investitor gradnje neprofitnih najemnih stanovanj.
(2) Do sofinanciranja predhodne arheološke raziskave, ki je potrebna kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, iz državnega proračuna v skladu s tretjo alinejo tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1 je upravičen investitor, ki izvaja poseg zaradi zagotovitve stanovanja v objektu na območju naselbinske dediščine ali zaradi zagotovitve prostorov za opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: investitor vzdrževanja in obnove objekta), in sicer:
– fizična oseba, ki izvaja poseg zaradi zagotovitve stanovanja za lastne potrebe,
– oseba, ki izvaja poseg zaradi zagotovitve prostorov za opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu.
(3) Do sofinanciranja predhodne arheološke raziskave, ki je potrebna kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin, iz državnega proračuna je upravičen investitor, ki izvaja poseg na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: investitor ureditve ali obnove javne površine).
(4) Upravičena oseba za vlaganje zahtevka za financiranje predhodne arheološke raziskave za sprostitev zemljišča je tudi investitor, ki je že začel graditi ali izvajati drug poseg na zemljišču, ki ni bilo registrirano arheološko najdišče, vendar so se ob gradnji odkrile arheološke ostaline, katerih odstranitev je potrebna za sprostitev zemljišča za nadaljevanje in dokončanje gradnje (v nadaljnjem besedilu: investitor drugega posega). Do financiranja arheološke raziskave za sprostitev zemljišča je investitor drugega posega upravičen, če ni začel graditi na registriranem arheološkem najdišču in če je bilo zemljišče predhodno arheološko pregledano na podlagi 80. člena ZVKD-1, vendar pregled ni pokazal, da na zemljišču so ali ni lahko bile arheološke ostaline.
4. člen
(vlaganje zahtevka)
(1) Investitor posega iz prejšnjega člena vloži zahtevek za financiranje in sofinanciranje arheološke raziskave na ministrstvo.
(2) Investitor vzdrževanja in obnove objekta iz drugega odstavka prejšnjega člena ali investitor ureditve ali obnove javnih površin iz tretjega odstavka prejšnjega člena vloži zahtevek hkrati z vlogo za kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po 31. členu ZVKD-1.
(3) Investitor stanovanjske gradnje iz prvega odstavka prejšnjega člena zahtevku priloži dokazila, da izpolnjuje pogoje za financiranje predhodne arheološke raziskave na stavbnem zemljišču, kot jih določata druga alineja tretjega odstavka in četrti odstavek 34. člena ZVKD-1. Dokazila so:
– dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo,
– projektna dokumentacija za gradnjo na tem stavbnem zemljišču vsaj na ravni idejne zasnove (v nadaljnjem besedilu: projektna dokumentacija); v tej dokumentaciji morajo biti prikazani načrtovana raba posameznih delov stavbe in zemljišča ter vsi posegi vanj, kot so dovozne poti, izkopi, terase, nasipi, ograje, podporni zidovi, hortikulturne ureditve, ki posegajo v zemeljske plasti, in površine, ki se bodo med gradnjo uporabljale za začasni dovoz, odlagališče materiala in podobno,
– izjava upravičene osebe, da gradi stanovanje za lastne potrebe; v njej je treba tudi opredeliti, kolikšen delež celotne neto površine stavbe in zunanje ureditve zemljišča je namenjen stanovanju za lastne potrebe oziroma neprofitnim najemnim stanovanjem in kolikšen delež drugim, predvsem poslovnim dejavnostim; kot del stanovanja se štejejo vsi prostori in ureditve, ki jih kot take obravnava predpis, ki ureja stanovanjske stavbe in stanovanja.
(4) Investitor posega iz drugega odstavka prejšnjega člena zahtevku priloži dokazila, da izpolnjuje pogoje za sofinanciranje predhodne arheološke raziskave, ki je potrebna kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, kot jih določa tretja alineja tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1. Dokazila so:
– dokazilo o pravici izvedbe vzdrževalnih in obnovitvenih posegov, če investitor ni zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine,
– projektna dokumentacija, ki jo za pridobitev projektnih pogojev določajo predpisi, ki urejajo graditev, ali druga projektna dokumentacija, potrebna za izvedbo posegov,
– izjava upravičene osebe, da izvaja poseg zaradi zagotovitve stanovanja za lastne potrebe oziroma zagotovitve neprofitnih najemnih stanovanj, ali dokazilo, da se posegi izvajajo zaradi zagotovitve prostorov, namenjenih opravljanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,
– podpisana ali parafirana pogodba z izvajalcem arheološke raziskave, iz katere so razvidni cena, obseg in kakovost storitev oziroma del, potrebnih za izvedbo raziskave, ter njihova skladnost s kulturnovarstvenimi pogoji zavoda, s katerimi je bila investitorju naložena obveznost oprave predhodno arheološko raziskavo.
(5) Investitor posega iz tretjega odstavka prejšnjega člena zahtevku priloži dokazila, da izpolnjuje pogoje za sofinanciranje predhodne arheološke raziskave, ki je potrebna kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin, kot jih določa 4. alineja tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1. Dokazila so:
– dokazilo o pravici izvedbe posegov, če investitor ni zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine,
– projektna dokumentacija, ki jo za pridobitev projektnih pogojev določajo predpisi, ki urejajo graditev, ali druga projektna dokumentacija, potrebna za izvedbo posegov,
– podpisana ali parafirana pogodba z izvajalcem arheološke raziskave, iz katere so razvidni cena, obseg in kakovost storitev oziroma del, potrebnih za izvedbo raziskave, ter njihova usklajenost s kulturnovarstvenimi pogoji zavoda, s katerimi je bila investitorju naložena obveznost oprave predhodne arheološke raziskave.
(6) Če zahtevek vlaga investitor drugega posega, priloži odločbo o arheološkem najdišču po 27. členu ZVKD-1, s katero zavod določi območje najdišča, vrsto in obseg predhodnih raziskav ter lahko omeji ali prepove gospodarsko in drugo rabo zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
5. člen
(reševanje zahtevka investitorja stanovanjske gradnje, vzdrževanja in obnove objekta ali ureditve ali obnove javne površine)
(1) Ministrstvo rešuje zahtevek investitorja stanovanjske gradnje, vzdrževanja in obnove objekta ali ureditve ali obnove javne površine v postopku izdaje kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po 31. členu ZVKD-1.
(2) O upravičenosti zahtevka za kritje stroškov da predhodno mnenje Strokovna komisija za arheološke raziskave.
(3) O zahtevku za financiranje in sofinanciranje predhodne arheološke raziskave se odloči s kulturnovarstvenim soglasjem, s katerim se dovolita raziskava in odstranitev arheološke ostaline.
(4) Soglasje iz prejšnjega odstavka je podlaga za naročilo izvedbe predhodne arheološke raziskave.
6. člen
(reševanje zahtevka investitorja drugega posega)
(1) Ministrstvo rešuje zahtevek investitorja drugega posega v samostojnem upravnem postopku.
(2) Odločba, izdana na podlagi zahtevka investitorja drugega posega, je podlaga za naročilo izvedbe predhodne arheološke raziskave za sprostitev zemljišča v okviru državne javne službe, kot to določa šesti odstavek 85. člena ZVKD-1.
7. člen
(vsebina kulturnovarstvenega soglasja ter odločbe o financiranju in sofinanciranju predhodne arheološke raziskave)
Kulturnovarstveno soglasje, s katerim se na podlagi 5. člena tega pravilnika odloči o upravičenosti do financiranja in sofinanciranja predhodne arheološke raziskave, oziroma odločba o upravičenosti do financiranja take raziskave na podlagi prejšnjega člena, vsebuje te sestavine:
– podatke o upravičeni osebi,
– podatke o izvajalcu arheološke raziskave,
– podatke o stavbnem zemljišču, na katerem se opravi predhodna arheološka raziskava,
– podatke o kulturnovarstvenih pogojih zavoda, s katerimi je bila investitorju naložena obveznost oprave predhodne arheološke raziskave, oziroma odločbi o arheološkem najdišču, s katero sta bila določena vrsta in obseg predhodne arheološke raziskave,
– višino sredstev iz državnega proračuna in proračunsko postavko, s katere se sredstva zagotovijo,
– roke in način izplačila zahtevkov,
– skrbnika s strani ministrstva, ki je zadolžen za spremljanje porabe proračunskih sredstev za financiranje in sofinanciranje te raziskave,
– obveznosti investitorja in izvajalca arheološke raziskave,
– strokovnega nadzornika raziskave, ki se imenuje izmed arheologov – konservatorjev zavoda,
– druge določbe v zvezi s financiranjem te raziskave.
8. člen
(naročilo izvedbe predhodne arheološke raziskave)
(1) Ministrstvo naroči izvedbo predhodne arheološke raziskave izvajalcu. Pred izdajo naročila ministrstvo pridobi mnenje Strokovne komisije za arheološke raziskave glede cene, obsega in kakovosti storitev oziroma del, potrebnih za izvedbo raziskave, ter njihove usklajenosti z naročilom izvedbe predhodne arheološke raziskave.
(2) Naročilo izvedbe arheološke raziskave iz 5. in 6. člena tega pravilnika vsebuje naslednje podatke:
– podatke o izvajalcu arheološke raziskave,
– podatke o stavbnem zemljišču, na katerem se izvede arheološka raziskava,
– roke za izvedbo naročila,
– podatke glede obsega storitev oziroma del, potrebnih za izvedbo,
– cene storitev oziroma del,
– višino sredstev iz državnega proračuna in proračunsko postavko, s katere se sredstva zagotovijo,
– roke in način plačila,
– način nadzora nad izvajanjem naročila,
– morebitne druge obveznosti izvajalca arheološke raziskave in
– obveznosti izvajalca ob kršenju določb naročila.
(3) Pri določanju cen se upošteva cenik zavoda.
9. člen
(zahtevek za izplačilo)
(1) Podlaga za izplačilo sredstev po naročilu je zahtevek za izplačilo z obračunom dejansko opravljenih del in storitev, ki ga izda izvajalec predhodne arheološke raziskave, pri čemer se upoštevajo samo dejansko opravljena dela. Zahtevek za izplačilo mora biti pripravljen v skladu s predpisi, ki urejajo finančno poslovanje ministrstva.
(2) Zahtevek mora v delu, ki zadeva obseg in kakovost opravljenih del in storitev ter njihovo usklajenost s kulturnovarstvenimi pogoji zavoda oziroma odločbo o arheološkem najdišču, potrditi pooblaščena oseba zavoda, ki je v kulturnovarstvenem soglasju za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline določena za strokovni nadzor nad arheološko raziskavo.
(3) Skrbnik naročila, ki ga določi ministrstvo, je pristojen za finančni nadzor nad izvajanjem naročila.
10. člen
(vračilo sredstev, vloženih v predhodno arheološko raziskavo)
Ministrstvo lahko zahteva vračilo sredstev, vloženih v izvedbo predhodne arheološke raziskave, skupaj z zakonitimi obrestmi, če investitor oziroma upravičena oseba iz prvega in drugega odstavka 3. člena v treh letih od končanih terenskih del raziskave odtuji stavbno zemljišče oziroma nepremičnino, ne glede na to, ali je bil poseg, ki je bil podlaga za izdajo odločbe o upravičenosti do financiranja prehodne arheološke raziskave, uresničen ali ne.
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje predhodnih arheoloških raziskav iz državnega proračuna (Uradni list RS, št. 69/09 in 37/11).
12. člen
(prehodna določba)
Zahtevek investitorja stanovanjske gradnje, ki je bil vložen pred uveljavitvijo tega pravilnika, se rešuje po določbah, ki so veljale do uveljavitve tega pravilnika.
13. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-19/2014/10
Ljubljana, 12. decembra 2014
EVA 2014-3340-0027
mag. Julijana Bizjak Mlakar l.r.
Ministrica
za kulturo